< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Повноваження казначейства України

Органи Казначейства України здійснюють обслуговування місцевих бюджетів на стадії їх виконання. Вони ведуть облік надходжень і за поданням органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, здійснюють повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджету. Також протягом п'яти операційних днів з дати надання доручення на здійснення платежу дані органи здійснюють операції щодо виконання платіжних доручень розпорядників бюджетних коштів на підставі підтвердних документів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань та наявних бюджетних асигнувань за видатками місцевих бюджетів.

На стадії звітування про виконання місцевих бюджетів органи Казначейства України складають та подають відповідним місцевим фінансовим органам звітність про виконання місцевих бюджетів за встановленими формами. Зведені показники звітності про виконання бюджетів одночасно подаються органами Казначейства України фінансовим органам місцевих державних адміністрацій та виконавчих органів місцевих рад. Дані органи в межах своїх повноважень забезпечують організацію і координацію діяльності головних бухгалтерів бюджетних установ та контроль за виконанням ними своїх повноважень шляхом оцінки їх діяльності (рис. 6.8).

Повноваження Казначейства України з контролю за дотриманням бюджетного законодавства

Рис. 6.8. Повноваження Казначейства України з контролю за дотриманням бюджетного законодавства

Повноваження органів державного фінансового контролю

До повноважень органів державного фінансового контролю належить здійснення контролю за:

  • – цільовим й ефективним використанням коштів місцевих бюджетів;
  • – цільовим використанням і своєчасним поверненням кредитів (позик), одержаних під місцеві гарантії;
  • – достовірністю визначення потреби в бюджетних коштах при складанні планових бюджетних показників;
  • – відповідністю взятих бюджетних зобов'язань розпорядниками бюджетних коштів відповідним бюджетним асигнуванням, паспорту бюджетної програми (у разі застосування програмно- цільового методу);
  • – відповідністю взятих розпорядниками бюджетних коштів довгострокових зобов'язань за енергосервісом, затвердженим в установленому порядку умовам закупівлі енергосервісу;
  • – веденням бухгалтерського обліку, а також складанням фінансової та бюджетної звітності, паспортів бюджетних програм і звітів про їх виконання, кошторисів й інших документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету;
  • – станом внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту у розпорядників бюджетних коштів.

Повноваження місцевих рад

Місцеві ради затверджують місцеві бюджети відповідним рішенням до 25 грудня року, що передує плановому. Якщо до 1 грудня Верховною Радою України не прийнято закон про Державний бюджет України, місцева рада при затвердженні відповідних місцевих бюджетів враховує обсяги міжбюджетних трансфертів (освітня субвенція, субвенція на підготовку робітничих кадрів, медична субвенція, субвенція на забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру, базова та реверсна дотації), визначені у законі про Державний бюджет України на попередній бюджетний період.

Також на підставі офіційного висновку місцевого фінансового органу про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду, обсягу залишку коштів загального та спеціального фондів місцеві ради можуть прийняти рішення про внесення змін до місцевого бюджету (стадія виконання). Це може бути зроблено в разі необхідності перерозподілу бюджетних призначень між головними розпорядниками бюджетних коштів й інших випадках. Після набрання чинності закону про Державний бюджет України забороняється приймати рішення, що призводять до виникнення додаткових витрат місцевих бюджетів, без визначення джерел бюджетних коштів.

Місцеві ради задіяні й на етапі звітування про місцеві бюджети. Зокрема, квартальний і річний звіти про виконання місцевого бюджету подаються до відповідної місцевої ради місцевою державною адміністрацією, виконавчим органом відповідної місцевої ради або сільським головою (якщо відповідний виконавчий орган не створено згідно із законом) у двомісячний строк після завершення відповідного бюджетного періоду. Перевірка річного звіту здійснюється комісією з питань бюджету місцевої ради, після чого місцеві ради затверджують річний звіт про виконання бюджету або приймають інше рішення з цього приводу.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >