< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Повноваження місцевих державних адміністрацій та виконавчих органів відповідних місцевих рад

На етапі складання проектів місцевих бюджетів місцеві державні адміністрації та виконавчі органи місцевих рад виконують дві функції. З одного боку, вони надають інформацію центральним органам виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у відповідній сфері (для проведення розрахунків обсягів міжбюджетних трансфертів й інших показників) і Комітету Верховної Ради України з питань бюджету (для розгляду цих розрахунків). З іншого боку, виконавчі органи сільських, селищних і міських рад подають відповідно районним або міським фінансовим органам пропозиції щодо показників проектів відповідних бюджетів.

Не менш важливою ділянкою роботи є забезпечення виконання місцевих бюджетів. При цьому контроль за відповідністю бюджетному законодавству показників затверджених бюджетів, розпису бюджету, кошторисів бюджетних установ здійснюється: обласними державними адміністраціями – щодо районних та міських бюджетів, бюджетів об'єднаних територіальних громад; районними державними адміністраціями – щодо міських (міст районного значення), селищних, сільських бюджетів; виконавчими органами міських рад – щодо бюджетів районів у містах, сіл, селищ чи міст районного значення, що входять до складу цих міст.

Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад

До повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать:

 • 1) Власні (самоврядні) повноваження:
  • – складання проекту місцевого бюджету, подання його на затвердження відповідної ради, забезпечення виконання бюджету; щоквартальне подання раді письмових звітів про хід і результати виконання бюджету; підготовка і подання до районних й обласних рад необхідних фінансових показників та пропозицій до проектів районних і обласних бюджетів;
  • – здійснення фінансування видатків з місцевого бюджету;
  • – об'єднання на договірних засадах коштів місцевих бюджетів для виконання спільних проектів або фінансування комунальних підприємств, вирішення питань, що стосуються спільних інтересів територіальних громад;
  • – укладення з юридичними і фізичними особами договорів на справляння місцевих зборів, обов'язковість укладення яких встановлена законодавством;
  • – підготовка та затвердження переліку спеціально відведених місць для паркування транспортних засобів.
 • 2) Делеговані повноваження (здійснення контролю за дотриманням зобов'язань щодо платежів до місцевого бюджету на підприємствах і в організаціях незалежно від форм власності).

Розпорядники й одержувачі бюджетних коштів

У бюджетному процесі на місцевому рівні беруть участь розпорядники бюджетних коштів, головні розпорядники бюджетних коштів й одержувачі бюджетних коштів (рис. 6.9). Зокрема, розпорядниками є бюджетні установи в особі їх керівників, уповноважені на отримання бюджетних асигнувань, взяття бюджетних зобов'язань та здійснення витрат бюджету; головними розпорядниками – бюджетні установи в особі їх керівників, які отримують повноваження шляхом встановлення бюджетних призначень; одержувачами – суб'єкти господарювання чи організації, які не мають статусу бюджетної установи, уповноважені на здійснення заходів, і отримують кошти бюджету.

Розпорядники й одержувачі бюджетних коштів

Рис. 6.9. Розпорядники й одержувачі бюджетних коштів

Для здійснення програм і заходів, які реалізуються за рахунок коштів місцевих бюджетів, бюджетні асигнування надаються розпорядникам бюджетних коштів, які поділяються на головних розпорядників бюджетних коштів та розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня. Головними розпорядниками коштів місцевих бюджетів можуть бути місцеві державні адміністрації, виконавчі органи, їх структурні підрозділи в особі керівників. Зрештою, якщо місцевою радою не створено виконавчий орган, функції головного розпорядника коштів відповідного місцевого бюджету виконує голова такої місцевої ради.

Головний розпорядник бюджетних коштів:

 • – розробляє плани діяльності на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди (включаючи заходи з реалізації інвестиційних проектів);
 • – організовує та забезпечує на підставі плану діяльності й індикативних прогнозних показників бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди складання проекту кошторису та бюджетного запиту і подає їх місцевому фінансовому органу;
 • – отримує бюджетні призначення шляхом їх затвердження у рішенні про місцевий бюджет; приймає рішення щодо делегування повноважень на виконання бюджетної програми розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня або одержувачами бюджетних коштів, розподіляє та доводить до них у встановленому порядку обсяги бюджетних асигнувань;
 • – затверджує кошториси розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня (плани використання бюджетних коштів одержувачів бюджетних коштів), якщо інше не передбачено законодавством;
 • – розробляє та затверджує паспорти бюджетних програм і складає звіти про їх виконання, здійснює аналіз показників виконання бюджетних програм (у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі);
 • – здійснює управління бюджетними коштами у межах встановлених йому бюджетних повноважень та оцінку ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників нижчого рівня й одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;
 • – здійснює контроль за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету, а також кредитів (позик), отриманих територіальною громадою міста, та коштів, наданих під місцеві гарантії;
 • – здійснює внутрішній контроль за повнотою надходжень, взяттям бюджетних зобов'язань розпорядниками нижчого рівня та одержувачами бюджетних коштів і витрачанням ними бюджетних коштів;
 • – забезпечує організацію та ведення бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової та бюджетної звітності;
 • – забезпечує доступність інформації про місцевий бюджет.

Розпорядник може уповноважити одержувача бюджетних коштів на виконання заходів, передбачених бюджетною програмою, та надати йому кошти бюджет в межах відповідних бюджетних асигнувань. Одержувач використовує такі кошти на підставі плану використання бюджетних коштів, що містить розподіл бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі цього розпорядника. Критерії визначення одержувача бюджетних коштів встановлюються Кабінетом Міністрів України з урахуванням напрямів, досвіду і результатів діяльності, фінансово-економічного обґрунтування виконання заходів бюджетної програми та застосування договірних умов.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >