< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Фізична культура і спорт

Пріоритетами розвитку галузі є залучення до здорового способу життя усіх категорій населення, в тому числі інвалідів, шляхом нових форм занять фізичною культурою і спортом, формування в молоді потреби у зміцненні здоров'я засобами фізичної культури і спорту, участь спортсменів міста в офіційних міжнародних та всеукраїнських та обласних змаганнях.

У 2013 та 2014 роках передбачається здійснити такі заходи:

– забезпечити об'єднання зусиль органів державної влади, громадських та приватних організацій спортивної спрямованості щодо залучення широких верств населення до фізкультурно- оздоровчої роботи, активного сімейного дозвілля за місцем проживання та у місцях масового відпочинку;

Основними результатами, яких планується досягти, є:

– здобуття призових місць у обласних, регіональних, Олімпійських, Параолімпійських іграх, інших офіційних міжнародних та всеукраїнських змаганнях;

Охорона довкілля

Пріоритетними завданнями діяльності у сфері охорони довкілля в м. Дубно є забезпечення безпеки життєдіяльності населення, запобігання виникненню природних і техногенних катастроф, збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, формування екомережі і впровадження екологічно збалансованої системи використання природних ресурсів, підвищення радіаційної безпеки та досягнення екологічної рівноваги прилеглих територій.

У 2013 та 2014 роках передбачається здійснити такі заходи:

– забезпечення обов'язковості врахування екологічної складової при прийнятті рішень щодо формування стратегій сталого розвитку, місцевих цільових програм;

Основними результатами, яких планується досягти, є:

– знешкодження непридатних до використання пестицидів та утилізації небезпечних відходів;

Пріоритети розвитку в сфері енергоефективності на 2013-2014 роки

1. Забезпечення впровадження енергозберігаючих заходів у галузях соціальної сфери міста.

Основні результати, що планується досягти:

– економія паливно-енергетичних ресурсів за рахунок виконання енергоощадних заходів, в тому числі за рахунок використання нетрадиційних і відновлювальних джерел енергії та альтернативного палива.

Дорожньо-транспортний комплекс

Основними пріоритетами розвитку комунальної дорожньо-транспортної інфраструктури області у прогнозованому періоді (2013-2014 роки) є покращення наявних об'єктів комунальної дорожньої мережі для потреб економічного розвитку області та підвищення якості життя населення.

У 2013-2014 роках передбачається здійснити такі заходи:

– розвиток об'єктів транспортної інфраструктури комунальної власності;

Для реалізації цих заходів планується залучення коштів субвенції з державного бюджету та коштів спеціального фонду обласного бюджету. За зазначені кошти передбачається відремонтувати у 2013-2014 роках комунальні дороги.

Житлово-комунальне господарство

Пріоритетні завдання розвитку житлово-комунального господарства області на 2013-2014 роки:

– реалізація інвестиційно-інноваційних проектів у житлово-комунальному господарстві, спрямованих на зменшення витрат та втрат ресурсів, впровадження прогресивних технологій;

Міський голова

В. Антонюк

Матеріали, що додаються до проекту рішення про місцевий бюджет

Рис. 6.А. Матеріали, що додаються до проекту рішення про місцевий бюджет

Матеріали, що додаються до проекту рішення про місцевий бюджет

Рис. 6.А. Матеріали, що додаються до проекту рішення про місцевий бюджет

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

(Витяг)

від 27.01.2015 № 47-3/VI

м. Золотоноша

Про міський бюджет на 2015 рік

Відповідно до статті 25 та пункту 23 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статей 76, 77 Бюджетного кодексу України, Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік",

міська рада вирішила:

 • 1. Визначити на 2015 рік:
  • – доходи міського бюджету у сумі 118960,272 тис. грн, в тому числі доходи загального фонду міського бюджету 115167,272 тис. грн, доходи спеціального фонду міського бюджету 3793,000 тис. грн, у тому числі бюджету розвитку 1900,000 тис. грн згідно з додатком № 1 до цього рішення;
  • – видатки міського бюджету у сумі 118960,272 тис. грн, в тому числі видатки загального фонду міського бюджету 112967,272 тис. грн, видатки спеціального фонду міського бюджету 5993,000 тис. грн;
  • – профіцит загального фонду міського бюджету 2200,000 тис. грн (передача коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)) згідно з додатком № 2 до цього рішення.
  • – дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 2200,000 тис. грн джерелами фінансування якого є передача коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) згідно з додатком №2 до цього рішення.
 • 2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету на
 • 2015 рік у розрізі відповідальних виконавців за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та кодом функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, у тому числі по загальному фонду 112967,272 тис. грн та спеціальному фонду 5993,000 тис. грн згідно з додатком № 3, 3.1 до цього рішення.
 • 3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів міського бюджету у сумі 73,100 тис. грн
 • 4. Затвердити на 2015 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 5,5.1 до цього рішення.
 • 5. Затвердити на 2015 рік перелік об'єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком № 6 до цього рішення.
 • 6. Затвердити на 2015 рік резервний фонд міського бюджету у сумі 70,000 тис. грн

8. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 9163,628 тис. грн згідно з додатком № 7 до цього рішення.

 • 17. Золотоніському міському фінансовому управлінню у місячний термін від прийняття цього рішення подати на розгляд виконавчого комітету рішення про встановлення лімітів споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
 • 18. З метою приведення витрат міського бюджету у відповідність до чинних стандартів з надання соціальних послуг (типові штати, нормативи витрат на харчування, типові навчальні плани, тощо) зобов'язати до 1 березня 2015 року відділ освіти розробити чіткі та конкретні заходи щодо оптимізації витрат.
 • 19. Установити, що фізичні та юридичні особи у разі використання ними земель міста з порушенням вимог статей 125 та 206 Земельного Кодексу України відшкодовують власнику землі (міській раді), збитки, заподіяні внаслідок неодержання власником землі доходів за час тимчасового невикористання земельних ділянок. Такі збитки можуть добровільно відшкодовуватись землекористувачами згідно зі статтями 152,156,157 Земельного кодексу України шляхом укладання за згодою сторін відповідного договору про відшкодування збитків (неодержаного доходу) між власником землі (міською радою) та землекористувачем з урахуванням вимог розділу II Цивільного кодексу України, а у разі відмови або недосягненні сторонами згоди – у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 19.04.1993 № 284 "Про Порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам".

20. Доручити управлінню архітектури, регулювання забудови та земельних відносин виконавчого комітету Золотоніської міської ради направити землекористувачам, які використовують землі міста без правовстановлювальних документів, вимоги про відшкодування ними власнику землі (міській раді) збитків, заподіяних внаслідок неодержання власником землі доходів за час тимчасового використання земельних ділянок, готувати розрахунки сум збитків (неодержаного доходу), які підлягають відшкодуванню власнику землі (міській раді) за період фактичного використання земель міста з порушенням вимог земельного законодавства, проекти договорів про відшкодування збитків (неодержаного доходу), а при недосягненні згоди між власником землі та землекористувачем – акти про визначення збитків власнику землі та звернення до суду про примусове стягнення із землекористувачів визначених комісією міськвиконкому сум збитків.

 • 22. Встановити, щодо міського бюджету по коду платежу 24060300 "Інші надходження" зараховуються: кошти від проведення аукціонів, тендерів та конкурсів, що проводять структурні підрозділи Золотоніської міської ради, в частині, визначеній відповідними Положеннями, плата за право тимчасового користування місцями на розміщення зовнішньої реклами, плата за пайову участь в утриманні об'єктів благоустрою, інші доходи згідно з чинним законодавством.
 • 23. Делегувати виконавчому комітету Золотоніської міської ради за погодженням з постійною комісією міської ради з питань бюджету, фінансів, цін, побутового та торгівельного обслуговування, господарської діяльності право здійснювати розподіл та перерозподіл обсягів міжбюджетних трансфертів з державного, обласного та інших бюджетів в період між сесіями міської ради з наступним затвердженням цих змін міською радою.

 • 25. Відділу організаційного забезпечення, контролю та кадрової роботи опублікувати дане рішення в міській газеті "Златокрай" або в інших регіональних друкованих засобах масової інформації та на офіційному сайті міської ради з питань міської ради (zolotonosha.osp-ua.info) не пізніше ніж у десятиденний строк з дня його прийняття.
 • 26. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету, фінансів, цін, побутового та торгівельного обслуговування, господарської діяльності (Грищенко Л.В.), та міського голову Войцехівського В.О.

Міський голова В.О. Войцехівський

ПОГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу С.Ю. Лучанінов

Елементи, які визначаються рішенням про місцевий бюджет

Рис. 6.В. Елементи, які визначаються рішенням про місцевий бюджет

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Департаменту фінансів Запорізької обласної державної адміністрації

29.01.2013 № 36

Зареєстровано в Головному управлінні юстиції у Запорізькій області

01.02.2013 № 5/1588

Порядок складання та виконання розпису місцевих бюджетів області

 • (Витяг)
 • 1. Загальні положення
 • 1.1. Порядок складання та виконання розпису місцевих бюджетів області (надалі – Порядок) визначає процедури складання і виконання розпису місцевих бюджетів області.
 • 1.2. Розпис місцевих бюджетів області на відповідний рік (далі – розпис) має бути збалансованим та включати: розпис доходів місцевих бюджетів; розпис фінансування місцевих бюджетів; розпис асигнувань місцевих бюджетів; розпис повернення кредитів до місцевих бюджетів та надання кредитів з місцевих бюджетів; річний розпис витрат спеціального фонду місцевого бюджету з розподілом за видами надходжень та помісячний розпис спеціального фонду місцевого бюджету.

1.6. Розпис складається відповідно до бюджетних призначень, затверджених рішенням відповідної ради про місцевий бюджет в місячний термін з дня прийняття цього рішення.

До затвердження розпису затверджується тимчасовий розпис на відповідний період.

Тимчасовий розпис на відповідний період складається відповідно до вимог глави 2 цього Порядку з обмеженнями, встановленими Бюджетним кодексом України.

 • 2. Складання розпису
 • 2.1. Складання розпису починається із складання розпису доходів, розпису фінансування та розпису повернення кредитів до місцевих бюджетів.
 • 2.2. Розпис доходів складається відділом доходів Департаменту фінансів Запорізької обласної державної адміністрації за участю відповідних галузевих відділів Департаменту фінансів Запорізької обласної державної адміністрації (відповідними відділами місцевих управлінь фінансів, Департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради) та головних розпорядників.
 • 2.3. Розпис фінансування складається відділом планування та виконання обласного бюджету Департаменту фінансів Запорізької обласної державної адміністрації (відповідними бюджетними відділами місцевих управлінь фінансів, Департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради) з урахуванням потреб покриття помісячних касових розривів загального фонду місцевого бюджету.
 • 2.4. Розпис повернення кредитів до місцевих бюджетів складається відповідними галузевими відділами Департаменту фінансів Запорізької обласної державної адміністрації (відповідними відділами місцевих управлінь фінансів, Департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради).

 • 2.7. Департамент фінансів Запорізької обласної державної адміністрації надає до Головного управління Державної казначейської служби України у Запорізькій області, управлінь фінансів райдержадміністрацій та міських рад (міст обласного значення), Департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради на паперових та електронних носіях помісячний розподіл міжбюджетних трансфертів, які надаються місцевим бюджетам, за кодами бюджетів за відповідними місцевими бюджетами згідно із затвердженим розписом обласного бюджету.
 • 3. Внесення змін до розпису
 • 3.1. Внесення змін до розпису здійснюється у разі:
  • – необхідності перерозподілу бюджетних асигнувань в розрізі економічної класифікації видатків бюджету у межах загального обсягу бюджетних призначень за тимчасовою класифікацією окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету;
  • – прийняття нормативного акта про передачу бюджетних призначень від одного головного розпорядника до іншого головного розпорядника;

 • – внесення змін до рішення про місцевий бюджет.
 • 3.2. Внесення змін до розпису за загальним і спеціальним фондом місцевого бюджету передбачає затвердження довідок про внесення змін до кошторисів, планів асигнувань (за винятком надання кредитів із бюджету) загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету та планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) у порядку, встановленому для затвердження цих документів.

 • 3.5. Зміни до помісячного розпису мають відповідати таким вимогам:
  • – бути збалансованими за місяцями, тобто не порушувати загального обсягу показників загального або спеціального фонду місцевого бюджету на місяць, якого стосуються такі зміни;

 • 3.7. Зміни до розпису оформляються таким чином:
  • – підписуються начальником відділу планування та виконання обласного бюджету Департаменту фінансів Запорізької обласної державної адміністрації (начальником відповідного відділу місцевого управління фінансів, директором Департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради) і начальником відповідного галузевого відділу Департаменту фінансів Запорізької обласної державної адміністрації або особами, що виконують їхні обов'язки;
  • – затверджується начальником або заступником директора Департаменту фінансів Запорізької обласної державної адміністрації (відповідно начальником місцевого управління фінансів, директором Департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради або їх заступниками);
  • – реєструються за номером та датою;
  • – доводяться до управлінь Державної казначейської служби України у Запорізькій області.
 • 3.8. Головне управління Державної казначейської служби України у Запорізькій області здійснює реєстрацію довідок та облік змін до розпису і надсилає їх копії головному розпоряднику, що є підставою для затвердження довідок про внесення змін до кошторисів та планів асигнувань (за винятком надання кредитів із бюджету) загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків).

 • 4. Скорочення видатків і кредитування загального фонду місцевого бюджету
 • 4.1. Якщо за результатами місячного звіту про виконання загального фонду місцевого бюджету виявиться, що отриманих надходжень недостатньо для здійснення бюджетних асигнувань відповідно до бюджетних призначень з урахуванням граничного обсягу дефіциту (профіциту), затвердженого рішенням Запорізької обласної ради (відповідної місцевої ради) про обласний (місцевий) бюджет, директор Департаменту фінансів Запорізької обласної державної адміністрації (відповідно начальник місцевого управління фінансів, Департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради) може вносити зміни до розпису місцевого бюджету за загальним фондом з метою забезпечення збалансованості надходжень та витрат місцевого бюджету з дотриманням граничного обсягу річного дефіциту (профіциту) місцевого бюджету.
 • 4.2. Відділ доходів Департаменту фінансів Запорізької обласної державної адміністрації (відповідний відділ місцевого управління фінансів, Департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради) розраховує уточнений помісячний прогноз надходжень доходів загального фонду, повернення кредитів на фінансування загального фонду місцевого бюджету і подає відділу планування та виконання обласного бюджету Департаменту фінансів Запорізької обласної державної адміністрації (відповідному відділу місцевого управління фінансів, Департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради) не пізніше 15 числа місяця, що настає за місяцем, в якому відбулося недоотримання доходів місцевого бюджету.

 • 5. Виконання та звітність
 • 5.1. Виконання розпису здійснюється наростаючим підсумком з початку року.
 • 5.2. Зведення, складання та надання звітності про виконання місцевого бюджету здійснюються Головним управлінням Державної казначейської служби України у Запорізькій області:
  • – щодо доходів – ураховуючи розпис доходів наростаючим підсумком з початку року;
  • – щодо фінансування – враховуючи розпис фінансування наростаючим підсумком з початку року;
  • – щодо видатків – ураховуючи розпис асигнувань наростаючим підсумком з початку року;
  • – щодо розпису повернення кредитів та надання кредитів – ураховуючи розпис повернення кредитів до місцевого бюджету та надання кредитів із місцевого бюджету наростаючим підсумком з початку року.
 • 5.3. До 5-го числа місяця, що настає за звітним, Головне управління Державної казначейської служби у Запорізькій області проводить з відділом планування та виконання обласного бюджету Департаменту фінансів Запорізької обласної державної адміністрації (відповідними відділами місцевих управління фінансів, Департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради) звірку розпису місцевого бюджету, уточненого з урахуванням унесених змін.

Начальник відділу зведеного бюджету та міжбюджетних відносин Департаменту фінансів Запорізької обласної державної адміністрації

Т.Ю. Чєбан

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

____________________________________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

____________________________________

(найменування місцевого фінансового органу)

____________________________________ № ____

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на _____ рік

 • 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - ____ тис. грн, у тому числі загального фонду - тис. грн та спеціального фонду - ____ тис. грн
 • 5. Підстави для виконання бюджетної програми
 • 6. Мета бюджетної програми
 • 7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п КПКВК

КФКВК

Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (тис. грн)

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Підпрограма/завдання бюджетної програми 2

Загальний

фонд

Спеціальний

фонд

Разом

1

2

3

4

5

6

7

Підпрограма

Завдання

Усього

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми (тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми

КПКВК

Загальний фонд

Спеціальний

фонд

Разом

1

2

3

4

5

Регіональна цільова програма 1

Підпрограма 1

Підпрограма 2

Усього

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п

КПКВК

Назва показника

Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення показника

1

2

3

4

5

6

Підпрограма

Завдання

1

затрат

2

продукту

3

ефективності

4

якості

х

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм** (тис. грн)

Код

Найменування джерел надходжень

кпквк

Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду

План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту***

Пояснення, що характеризують джерела фінансування

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Підпрограма*

Інвестиційний проект 1

Надходження із бюджету

Інші джерела фінансування (за видами)

X

X

X

Інвестиційний проект 2

Усього

* Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку,, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

** Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

*** Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.01.2012 №44

Про затвердження Порядку складання фінансової, бюджетної та іншоїзвітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів

Відповідно до статті 58 Бюджетного кодексу України, Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 08.04.2011 № 446, і з метою встановлення єдиних вимог до складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів НАКАЗУЮ:

 • 1. Затвердити Порядок складання фінансової, бюджетної та іншоїзвітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, що додається.
 • 2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного казначейства України від 05.01.2011 № 2 "Про затвердження Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 02.02.2011 за № 144/18882.
 • 3. Департаменту державного бюджету Міністерства фінансів України (Лозицький В.П.) та Управлінню методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності Державної казначейської служби України (Сушко Η.І.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 • 4. Управлінню комунікацій (Прес-служба) (Косарчук В.П.) у десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.
 • 5. Уповноважити Державну казначейську службу України надавати роз'яснення з питань застосування Порядку.
 • 6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
 • 7. Контроль за виконанням цього наказу покладаю на Голову Державної казначейської служби України Харченка С І.

Перший заступник Міністра А. Мярковський

ПОГОДЖЕНО:

Перший віце-прем'єр-міністр України – Міністр економічного розвитку і торгівлі України

А. Клюев

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

24.01.2012 № 44

ПОРЯДОК

складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами

бюджетних коштів

 • (Витяг)
 • 1. Загальні положення

Цим Порядком визначаються склад та порядок складання місячної, квартальної і річної фінансової, бюджетної та іншої звітності, вимоги до розкриття її елементів.

Таблиця 6.Б

Бюджетний календар на місцевому рівні

Етап

Терміни реалізації

Характеристика

Складання проектів місцевих бюджетів

1.

Міністерство фінансів України доводить місцевим державним адміністраціям і виконавчим органам місцевих рад особливості складання розрахунків до проектів бюджетів на наступний бюджетний період.

2.

Місцеві державні адміністрації та виконавчі органи місцевих рад зобов'язані надавати необхідну інформацію: центральним органам виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у відповідній сфері – для проведення розрахунків обсягів міжбюджетних трансфертів та інших показників: Комітету Верховної Ради України з питань бюджету – для розгляду цих розрахунків.

3.

Місцеві фінансові органи розробляють і доводять до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів.

4.

Головні розпорядники бюджетних коштів організують розроблення бюджетних запитів для подання місцевим фінансовим органам.

5.

Місцеві фінансові органи здійснюють аналіз бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів, з точки зору його відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів.

6.

Керівник місцевого фінансового органу приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозиції проекту місцевого бюджету перед поданням його на розгляд місцевим державним адміністраціям і виконавчим органам місцевих рад.

7.

Виконавчі органи сільських, селищних, міських (міст районного значення) рад (крім виконавчих органів рад, для бюджетів територіальних громад яких у державному бюджеті визначаються міжбюджетні трансферти) подають відповідно районним або міським фінансовим органам пропозиції щодо показників проектів бюджетів.

8.

У тижневий строк з дня схвалення Кабінетом Міністрів України проекту закону про Державний бюджет України

Міністерство фінансів України забезпечує доведення місцевим державним адміністраціям і виконавчим органам місцевих рад розрахунків прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, методики їх визначення, організаційно- методологічних вимог та інших показників.

9.

У тижневий строк з дня прийняття проекту закону про Державний бюджет України у другому читанні

Кабінет Міністрів України забезпечує доведення місцевим державним адміністраціям і виконавчим органам місцевих рад визначених законом про Державний бюджет України показників міжбюджетних відносин (включаючи обсяги міжбюджетних трансфертів для бюджетів) і текстових статей, а також організаційно-методологічних вимог щодо складання проектів місцевих бюджетів.

10.

У триденний строк 3 дня отримання документів

Обласні державні адміністрації доводять виконавчим органам міських рад, районним державним адміністраціям обсяги субвенцій на здійснення державних програм соціального захисту.

Прийняття рішення про місцеві бюджети

11.

До 25 грудня року, що передує плановому

12.

До 1 грудня року, що передує плановому, Верховною Радою України не прийнято закон про Державний бюджет України

13.

У двотижневий строк з дня офіційного опублікування закону про Державний бюджет України

Виконання місцевих бюджетів

14.

Місцеві державні адміністрації та виконавчі органи місцевих рад або сільські голови (якщо виконавчі органи не створені згідно із законом) забезпечують виконання місцевих бюджетів.

15.

Місцеві фінансові органи здійснюють загальну організацію та управління виконанням відповідного місцевого бюджету, координують діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.

16.

Казначейство України веде облік усіх надходжень, що належать місцевим бюджетам, та за поданням органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, погодженим з відповідними місцевими фінансовими органами, здійснює повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджету.

17.

Місцевий фінансовий орган за участю органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, у процесі виконання місцевого бюджету за доходами здійснює прогнозування та аналіз доходів відповідного бюджету.

18.

Органи, що контролюють справляння надходжень бюджету, забезпечують своєчасне та в повному обсязі надходження до місцевих бюджетів податків і зборів (обов'язкових платежів) та інших доходів місцевих бюджетів відповідно до законодавства.

19.

Протягом п'яти операційних днів з дати надання доручення на здійснення платежу за умови виконання доходів зведеного бюджету України

Органи Казначейства України здійснюють операції щодо виконання платіжних доручень розпорядників бюджетних коштів, оформлених відповідно до вимог законодавства, на підставі підтвердних документів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань та наявних бюджетних асигнувань за видатками місцевих бюджетів.

Звітність про виконання місцевих бюджетів

20.

Казначейство України складає та подає відповідним місцевим фінансовим органам звітність про виконання місцевих бюджетів за встановленими формами. Зведені показники звітності про виконання бюджетів одночасно подаються органами Казначейства України відповідно фінансовим органам місцевих державних адміністрацій та виконавчих органів місцевих рад.

21.

Органи, що контролюють справляння надходжень бюджету, подають місцевим фінансовим органам звіти.

22.

Квартальний та річний звіти про виконання місцевого бюджету подаються до місцевої ради місцевою державною адміністрацією та виконавчим органом місцевої ради або сільським головою (якщо відповідний виконавчий орган не створено згідно із законом) у двомісячний строк після завершення відповідного бюджетного періоду.

23.

Перевірка річного звіту здійснюється комісією з питань бюджету місцевої ради, після чого місцеві ради затверджують річний звіт про виконання бюджету або приймають інше рішення з цього приводу.

ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Від 20.08.2015 № 2-1453

м. Черкаси

Про затвердження міської цільової програми

"Громадський бюджет міста Черкаси на 2015-2019 роки"

Відповідно до пункту 22 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Черкаська міська рада

ВИРІШИЛА:

 • 1. Затвердити міську цільову програму "Громадський бюджет міста Черкаси на 2015-2019 роки" (додається).
 • 2. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову Одарича С.О. та постійну комісію міської ради з питань стратегічного розвитку, бюджету, фінансів, зовнішньоекономічної діяльності, інвестицій, тарифів та регуляторної політики (Ліходькін О.О.).

Секретар міської ради О.Р. Радуцький

Затверджено

рішенням Черкаської міської ради

від 20.08.2015 № 2-1453

МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА

"ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ МІСТА ЧЕРКАСИ

НА 2015 – 2019 РОКИ"

(Витяг)

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ПОНЯТТЯ

Міська цільова програма "Громадський бюджет м. Черкаси на 2015 – 2019 роки" (далі – Програма) встановлює та регулює систему взаємодії виконавчих органів Черкаської міської ради та жителів міста Черкаси щодо реалізації проектів поданих останніми за рахунок коштів міського бюджету.

II ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ'ЯЗАННЯ ЯКОЇ НАПРАВЛЕНА ПРОГРАМА

В сучасному громадянському суспільстві зросла соціальна активність людей та з'явились активісти, які мають бажання долучатись до вирішення проблем суспільства. Зокрема у жителів у м. Черкаси, виникають ідеї як покращити своє місто, район чи вулицю.

Найбільш вдалим світовим досвідом щодо технології залучення громадян до процесу вироблення та прийняття рішень є використання "бюджету участі" на місцевому рівні, запровадження якого місту Черкаси було запропоновано в рамках Проекту "Партиципаторний бюджет – можливості для підвищення громадської активності і встановлення належного партнерства з органами влади" Міжнародною громадською організацією "Фундація українсько-польської співпраці ПАУСІ" за сприяння Польсько-Канадської Програми Підтримки Демократії DFATD.

Саме методологія партиципаторного бюджетування (від. англ, participatory budgeting) як форма прямої демократії визначається як відкритий процес дискусії та прийняття рішень, в якому кожен мешканець населеного пункту має можливість подати власну пропозицію та шляхом голосування вирішити, в який спосіб витрачати частину місцевого бюджету, що є основою цієї Програми.

Таким чином, затвердження Міської цільової програма "Громадський бюджет міста Черкаси на 2015 – 2019 роки" створить інструменти залучення громадян до бюджетного процесу, сприятиме запровадженню процесу демократичного обговорення та прийняття рішень, в якомузвичайні люди вирішуватимуть, як розподілити частину бюджету міста та допоможе зміцнити довіру громадян до місцевої влади.

III. МЕТА ПРОГРАМИ

Метою Програми є створення та запровадження ефективної системи взаємодії органів місцевого самоврядування та громадськості в бюджетному процесі для задоволення потреб мешканців міста Черкаси.

IV. ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ'ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ, СТРОКИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Вирішення проблеми здійснюється шляхом розроблення механізму взаємодії структурних підрозділів Черкаської міської ради та громадян в бюджетному процесі, залучаючи населення до процесу прийняття рішень на місцевому рівні, що сприяє розв'язанню найбільш нагальних проблем міста.

V. ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ ПРОГРАМИ

Основними завданнями програми є:

 • 1. Подання проектів.
 • 2. Аналіз пропозицій.
 • 3. Визначення проектів-переможців.
 • 4. Реалізація проектів-переможців.

План заходів щодо реалізації завдань Програми

п/п

Зміст заходів

Виконавці

Термін виконання

1

2

3

4

Завдання 1. Подання проектів

1.1

Інформаційна компанія щодо ознайомлення жителів міста з основними принципами та можливостями громадського бюджету, вимогами до подання проектів та заохочення мешканців до подання пропозицій.

Координаційна рада, Департамент організаційного забезпечення

Протягом строку дії Програми

1.2

Подання Проектів відповідно до критеріїв форми заявки з врахуванням, обсягу коштів та тематики, які встановлені цією Програмою: за адресою 18000, м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького 36; в електронному вигляді на сайті міської ради.

Автори

Щорічно протягом ЗО календарних днів з дати визначеної протоколом Координаційної ради

1.3

Створення реєстру поданих проектів та їх сканування.

Координаційна рада Департамент фінансової політики

Протягом 5 робочих днів після закінчення терміну подання проектів

Завдання 2. Аналіз пропозицій

2.1

Перевірка повноти та правильності заповнення бланку-заяви та передача його до структурних підрозділів Черкаської міської ради, до повноважень яких відноситься реалізація проекту. У випадку якщо пропозиція є неповною або заповненою з помилками Координаційна рада повідомляє про це автора, який вносить корективи. У іншому випадку Проект виключається з реєстру поданих проектів та не передається на опрацювання.

Координаційна рада

Протягом 5 робочих днів після закінчення створення реєстру поданих проектів

2.2

Розміщення Проектів (за винятком інформації про персональні дані про автора проекту) на сайті Черкаської міської ради.

Координаційна рада Департамент організаційного забезпечення

Протягом 5 робочих днів після закінчення створення реєстру поданих проектів

2.3

Передача перевірених проектів до структурних підрозділів Черкаської міської ради.

Координаційна рада

Протягом 3 робочих днів після перевірки заповнення бланку пропозицій

2.4

Здійснення аналізу поданих проектів за змістом та можливістю їх реалізації. За результатами заповнюються карти аналізу проектів, які передаються до Координаційної ради.

Структурні підрозділи Черкаської міської ради, до повноважень яких відноситься реалізація проектів

Протягом 20 робочих днів з дати отримання проектів (у виняткових випадках з дозволу виконавчого комітету дозволяється продовжити термін аналізу проекту)

2.5

Узагальнення карт аналізу пропозицій, створення реєстрів проектів, які отримали негативну та позитивну оцінки та остаточне визначення проектів, які допускаються до голосування.

Координаційна рада

Протягом 5 робочих днів після отримання останньої карти аналізу пропозицій

2.6

Провсдснн я жеребкування щодо визначення порядкового номера проекту у реєстрі проектів, які допускаються до голосування.

Координаційна рада

Протягом 3 робочих днів після остаточного визначення проектів, які допускаються до голосування

2.7

Розміщення на сайті Черкаської міської ради: реєстру проектів та проекти, які допускаються до голосування: картки аналізу пропозицій: реєстру проектів, які отримали негативну оцінку (із обґрунтуванням відмови).

Координаційна рада. Департамент організаційного забезпечення

Протягом 3 робочих днів з після остаточного визначення проектів

Завдання 3. Визначення проектів-переможців

3.1

Визначення громадської думки шляхом голосування за формою бланку для голосування який передається: до пунктів для голосування; заповнюється електронна версія бланку на сайті Черкаської міської ради.

Жителі міста Черкаси

Протягом 14 календарних днів з початку дати голосування визначеної протоколом Координаційної ради

3.2

Підрахунок голосів відповідно до отриманих заповнених бланків для голосування чи/та підсумків електронного голосування.

Координаційна рада

Протягом 5 робочих днів після закінчення голосування

3.3

Встановлення підсумку голосування та визначення проектів-переможців, які будуть фінансуватися в рамках Програми

Координаційна рада

Протягом 5 робочих днів після закінчення голосування

3.4

Розміщення на сайті Черкаської міської ради результатів голосування.

Координаційна рада Департамент організаційного забезпечення

Протягом 3 робочих днів після закінчення голосування

Завдання 4. Реалізація проектів-переможців

4.1

Обов'язкове включення головними розпорядниками коштів до бюджетних запитів на відповідний бюджетний період проектів-переможців враховуючи вимоги чинного законодавства.

Головні розпорядники коштів

Відповідно до вимог ст. 75, 76. 77 Бюджетного кодексу України

4.2

Включення бюджетного запиту із проектом-пере- можцем, до проекту міського бюджету перед поданням його на розгляд виконавчому комітету Черкаської міської ради.

Департамент фінансової політики

Відповідно до вимог ст. 75, 76. 77 Бюджетного кодексу України

4.3

У випадку відсутності встановлення підсумку голосування та визначення проектів-переможців. які будуть фінансуватися в рамках Програми, передбачити у проекті міського бюджету на наступний рік видатки по цій Програмі по департаменту фінансової політики, з подальшим розподілом видатків за результатами голосування за розпорядниками коштів, до повноважень яких відноситься реалізація проектів та додержання вимог пунктів 4.1-4.2 завдання 4.

Департамент фінансової політики

Відповідно до вимог ст. 75, 76. 77 Бюджетного кодексу України

4.4

Виконання головними розпорядниками проектів-переможців.

Головні розпорядники коштів

Протягом бюджетного року

4.5

Офіційне подання головними розпорядниками коштів звітів до Координаційної ради, квартальних звітів стосовно стадії виконання проекту-переможця.

Головні розпорядники коштів

Щоквартально до 15 числа місяця, що наступає за звітним кварталом

4.6

Офіційне подання головними розпорядниками коштів до Координаційної ради річного звіту про виконання проекту-переможця, із результативними показниками та показниками затрат, продукту, ефективності, якості та фото виконаного об'єкту.

Головні розпорядники коштів

Протягом 10 робочих днів після виконання завдання

4.7

Розміщення узагальнених квартальних та річних звітів головних розпорядників коштів на офіційному сайті Черкаської міської ради

Координаційна рада Департамент фінансової політики

Щоквартально протягом 3 робочих днів після отримання звітів від головних розпорядники коштів

VI. ОБСЯГИ І ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ

Фінансування Програми здійснюється відповідно до чинного законодавства за рахунок коштів міського бюджету за кодами тимчасової класифікації видатків та визначається в рішенні "Про міський бюджет" на відповідний рік.

VII. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

Паспорт програми визначає суму коштів, необхідних для виконання проекту(ів)-переможця(ів) Програми, законодавчі підстави його реалізації, мету, завдання, напрямки діяльності, а також результативні показники, на підставі яких здійснюється контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів і аналіз бюджетної програми.

Паспорт програми розробляється головними розпорядниками, до повноважень яких відноситься реалізація проекту(ів)-переможця(ів) Програми та затверджується у місячний термін після затвердження бюджету міста на відповідний період.

VIII. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Контроль за виконанням Програми здійснюють міська рада, виконавчий комітет міської ради та Координаційна рада відповідно до повноважень.

IX. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Основними результатами, яких планується досягти, є:

створення ефективного механізму взаємодії структурних підрозділів Черкаської міської ради та жителів м. Черкаси в бюджетному процесі;

залучення населення до процесу прийняття рішень на місцевому рівні; формування довіри громадян до місцевої влади; підвищення відкритості діяльності органів місцевого самоврядування; підвищення рівня прозорості процесу прийняття рішень шляхом надання жителям міста Черкаси можливості безпосереднього впливу на бюджетну політику міста; вирішення проблем, які найбільш хвилюють жителів м. Черкаси.

п/п

Очікувані показники

Одиниця

виміру

2015 р.

2016 р.

2017 р.

2018 р.

2019 р.

1

Затрати

1.1

Інформаційна кампанія

тис. грн

50,0

50,0

50,0

50,0

0

1.2.

Реалізація проектів-переможців

тис. грн

0

5 000,0

5 000,0

5 000,0

5 000,0

2

Продукти

2.1.

Кількість інформаційних заходів щодо ознайомлення жителів

одиниць

10

10

10

10

0

2.2.

Проведення процедури голосування

одиниць

1

1

1

1

0

2.3

Кількість реалізованих проектів

одиниць

0

більше 1

більше 1

більше 1

більше 1

3

Ефективності та якості

3.1

Відсоток виконання проектів – переможців

%

0

100

100

100

100

3.2

Відсоток залучення жителів м. Черкаси до участі в Програмі

%

2

2

3

4

0

Додаток 1

до Міської цільової програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2015 – 2019 роки" затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 20.08.2015 № 2-1453

БЛАНК ЗАЯВА

ПРОЕКТУ, РЕАЛІЗАЦІЯ ЯКОГО ВІДБУВАТИМЕТЬСЯ ЗА РАХУНОК КОШТІВ МІСЬКОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ "ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ МІСТА ЧЕРКАСИ НА 2015-2019 РОКИ"

В 201__ РОЦІ

до бланку-заяви проекту, реалізація якого відбуватиметься за рахунок коштів міської цільової програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2015-2019 роки"

в 201_ році

Я підтримую завдання, яке викладене в бланку-заяві та має назву

автор проекту:

(Прізвище, ім'я, по-батькові відповідно до п. 8 бланку-заяви)

№ п/п

Ім'я, прізвище, по-батькові

Адреса

Телефон

Підпис

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Розбірливий підпис автора проекту

Додаток 2

до Міської цільової програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2015 – 2019 роки", затвердженої рішенням Черкаської міської ради від 20.08.2015 № 2-1453

КАРТА АНАЛІЗУ ПРОЕКТУ,

РЕАЛІЗАЦІЯ ЯКОГО ВІДБУВАТИМЕТЬСЯ ЗА РАХУНОК КОШТІВ МІСЬКОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ "ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ МІСТА ЧЕРКАСИ НА 2015-2019 РОКИ"

В 201_ РОЦІ

РОЗДІЛ І.

АНАЛІЗ ПОВНОТИ ТА ВІДПОВІДНОСТІ ВИМОГАМ ЗАПОВНЕННОГО БЛАНКУ-ЗАЯВИ

(заповнюється по всіх бланках-заявах, які включено до реєстру поданих проектів)

РОЗДІЛ II.

АНАЛІЗ ЗМІСТУ ТА МОЖЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАПРОПОНОВАНОГО ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУ

Додаток З

до Міської цільової програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2015-2019 роки" затверджено рішенням Черкаської міської ради від 20.08.2015 № 2-1453

Додаток

до рішення Сумської міської ради "Про Положення про порядок закупівель товарів, робіт і послуг за кошти міського бюджету"

від 25.05.2004 № 811 МР

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок закупівель товарів, робіт і послуг за кошти міського бюджету

 • (Витяг)
 • 1. Положення про порядок закупівель товарів, робіт і послуг за кошти міського бюджету затверджується рішенням міської ради.
 • 2. Це положення визначає порядок організації та проведення торгів (тендерів) у сфері закупівель товарів, робіт і послуг за рахунок коштів міського бюджету.

 • 7. Тендерний комітет при закупівлі товарів робіт і послуг може застосовувати такі процедури закупівлі:
  • – відкриті торги;
  • – торги з обмеженою участю;
  • – двоступеневі торги;
  • – закупівля в одного постачальника (учасника);
  • – запит цінових пропозицій (котирувань).
 • 8. Формою роботи тендерного комітету є засідання, які проводяться за потребою не рідше 2 разів на місяць. Розгляду на засіданнях тендерного комітету підлягають наступні питання:
  • – планування роботи тендерного комітету, розподіл функцій між членами тендерного комітету, окремих його комісій та груп;
  • – здійснення процедур закупівлі відповідно до чинного законодавства;
  • – затвердження відповідних документів, рішень тощо.
 • 11. Головні функції тендерного комітету:
 • 11.1. Тендерний комітет відповідає за організацію процедур закупівлі на всіх етапах їх проведення. У процесі роботи він забезпечує реалізацію таких функцій:
  • – планування здійснення процедур закупівель протягом бюджетного року відповідн до наданих головними розпорядниками коштів розписів планових закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти згідно з законодавством на основі Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016-97 та з урахуванням Правил визначення вартості будівництва ДБН Д.1.1-1-2000, які затверджуються підписом керівника та головного бухгалтера;

 • 12. Права та обов'язки тендерного комітету. Повноваження голови, секретаря та інших членів тендерного комітету.
 • 12.1. Тендерний комітет має право:
  • – від імені міської ради в межах наданих повноважень та визначених функцій виступати організатором торгів (тендерів) на закупівлю товарів, робіт і послуг;

 • 12.2. Тендерний комітет зобов'язаний:
  • – організовувати проведення процедур закупівлі відповідно до вимог чинного законодавства і установлених процедур закупівлі та термінів;

12.3. Голова тендерного комітету:

– головує на засіданні тендерного комітету;

Голова тендерного комітету (виконуючий обов'язки голови його заступник) засвідчує своїм підписом такі документи щодо державних закупівель:

– оголошення стосовно державних закупівель;

Указані документи після підпису завіряються печаткою організації – замовника або окремою печаткою тендерного комітету.

 • 12.4. Заступник голови тендерного комітету:
  • – виконує обов'язки голови тендерного комітету у випадку його відсутності чи неможливості виконання ним своїх обов'язків;

 • 12.5. Секретар тендерного комітету:
  • – веде та оформляє протоколи засідань тендерного комітету;

 • 12.6. Галузевий розпорядник коштів, який рішенням тендерного комітету визначений відповідальним за підготовку тендерної документації:
  • – готує тендерну документацію відповідно до бюджетних призначень;

 • 12.7. Члени тендерного комітету:
  • – беруть участь в обговоренні та приймають рішення щодо результатів процедури попередньої кваліфікації учасників процедур державних закупівель у разі її застосування, оцінки та зіставлення тендерних пропозицій, визначення переможця процедур закупівлі.

Мають право:

– брати участь в усіх засіданнях тендерного комітету та прийнятті його рішень;

Зобов'язані:

– додержуватися норм чинного законодавства у сфері державних закупівель, відповідних нормативно-правових актів організації-замовника, цього Положення та тендерної документації;

 • 13. Витрати на організацію та проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за кошти міського бюджету:
  • – склад, обсяги та джерела покриття витрат на організацію та проведення процедур закупівлі можуть визначатися у відповідному кошторисі витрат або розрахунків щодо організації та проведення процедур закупівлі, що за поданням голови тендерного комітету затверджується міським головою;

 • 14. Відповідальність членів тендерного комітету по забезпеченню порядку закупівель товарів, робіт і послуг за кошти міського бюджету:
  • – голова та члени тендерного комітету, а також залучені експерти та консультанти відповідно до своїх повноважень несуть відповідальність згідно з чинним законодавством за порушення, допущені під час здійснення процедур закупівлі, правильність та об'єктивність прийнятих рішень, недотримання вимог достовірності та збереження конфіденційності інформації, недоліки ведення звітності;

Секретар Сумської міської ради О. В. Атаман

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА РАДА

П'ЯТЕ СКЛИКАННЯ

П'ятдесят перша сесія

РІШЕННЯ

від 10 лютого 2015 року № 1885

м. Тернопіль

Про порядок публічного звітування головних розпорядників коштів обласного бюджету Тернопільської області

Враховуючи пропозиції громадських організацій щодо забезпечення відкритості і прозорості та з метою належного інформування жителів Тернопільської області про використання коштів обласного бюджету, відповідно до частини п'ятої статті 22, частин четвертої і п'ятої статті 28 Бюджетного кодексу України, частини другої статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Тернопільська обласна рада

ВИРІШИЛА:

 • 1. Затвердити порядок публічного звітування головних розпорядників коштів обласного бюджету Тернопільської області (додається).
 • 2. Рекомендувати районним і міським радам ініціювати розгляд та прийняття рішень щодо запровадження публічного звітування головних розпорядників коштів відповідно районних і міських бюджетів.
 • 3. Опублікувати дане рішення у газеті "Свобода".
 • 4. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії Тернопільської обласної ради з питань бюджету.

Перший заступник голови Тернопільської обласної ради

С.О. Тарашевський

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Тернопільської обласної ради від 10 лютого 2015 року № 1885

ПОРЯДОК

публічного звітування головних розпорядників коштів обласного бюджету Тернопільської області

 • (Витяг)
 • 1. Загальні положення
 • 1.1. Цей порядок запроваджується з метою належного інформування жителів області про використання коштів обласного бюджету, забезпечення прозорості бюджетного процесу на місцевому рівні, посилення відповідальності головних розпорядників коштів перед громадськістю області за результат використання ресурсів бюджету, підвищення ефективності використання бюджетних коштів.
 • 1.2. Цей порядок розроблений відповідно до вимог частини п'ятої статті 22, частин четвертої та п'ятої статті 28 Бюджетного кодексу України, а також частини другої статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".
 • 1.3. Порядок регламентує процедуру проведення публічного звітування головними розпорядниками коштів про використання коштів обласного бюджету.
 • 1.4. При проведенні публічного звітування головними розпорядниками коштів про використання коштів обласного бюджету застосовуються поняття та категорії, які визначені Бюджетним кодексом України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", а також іншими нормативно-правовими актами, що регламентують бюджетний процес.
 • 1.5. Публічне звітування головних розпорядників відбувається у формі відкритих засідань профільних постійних комісій Тернопільської обласної ради.
 • 2. Основні положення про організацію звітування
 • 2.1. Суб'єктами звітування є головні розпорядники коштів обласного бюджету. Перелік розпорядників коштів визначається у додатку до рішення про затвердження обласного бюджету.
 • 2.2. Публічне звітування головних розпорядників коштів обласного бюджету проводиться щоквартально, але не пізніше 1 числа другого місяця кварталу, наступного за звітним. Перший публічний звіт проводиться за підсумками 1-го півріччя 2015 року.
 • 2.3. Публічне звітування передбачає представлення головним розпорядником коштів або за його дорученням уповноваженою особою звіту про використання коштів обласного бюджету в присутності журналістів, депутатів місцевих рад, науковців, представників громадських організацій та інших зацікавлених осіб.
 • 2.4. Проведення публічного звітування головних розпорядників коштів обласного бюджету передбачає можливість поставлення запитань до особи, що представляє звіт, а також можливість подання альтернативної точки зору стосовно обговорюваних питань.
 • 2.5. Звіти, представлення яких відбувається під час публічного звітування, підлягають обов'язковому оприлюдненню, зокрема на офіційних сайтах головних розпорядників коштів та обласної державної адміністрації не пізніше п'яти днів до публічного представлення.
 • 3. Інформаційне наповнення звіту про використання коштів обласного бюджету
 • 3.1. Звіт головного розпорядника коштів про використання коштів обласного бюджету повинен містити інформацію про обсяг асигнувань, використаних кожним розпорядником коштів нижчого рівня із зазначенням обсягу асигнувань загального фонду обласного бюджету, обсягу

одержаних власних надходжень, у тому числі плати за послуги та інших власних надходжень, а також інших доходів спеціального фонду. При цьому потрібно також зазначати кількість посад, передбачених у штатних розписах кожної бюджетної установи.

Головні розпорядники коштів мають забезпечити ведення реєстру укладених договорів розпорядниками коштів нижчого рівня. У реєстрі зокрема зазначається назва розпорядника коштів, що уклав угоду, дата укладення та номер угоди, найменування товарів, робіт або послуг, ціна за одиницю, кількість, суму, найменування постачальника. Реєстри щоквартально не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом, подаються у Тернопільську обласну раду і оприлюднюються на офіційному сайті Тернопільської обласної ради в окремому розділі.

 • 3.2. У звіті головного розпорядника коштів про використання коштів обласного бюджету зазначається основна інформація про виконану роботу та реалізовані заходи впродовж бюджетного року.
 • 3.2.1. Обласна рада представляє таку інформацію: кількість проведених пленарних засідань обласної ради; кількість підготовлених проектів рішень, кількість прийнятих рішень; кількість проведених прийомів громадян; кількість депутатських звернень; інша важлива інформація.
 • 3.2.2. Департамент охорони здоров'я обласної державної адміністрації додатково представляє таку інформацію:

По лікарнях

 • – кількість установ, од.;
 • – кількість штатних одиниць, од., у т. ч. лікарів, од.;
 • – кількість ліжок у звичайних стаціонарах, од.;
 • – кількість ліжок у стаціонарах денного перебування , од.;
 • – кількість ліжок у денних стаціонарах, од;
 • – кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах, тис. од.;
 • – кількість ліжко-днів у стаціонарах денного перебування, тис. од.;
 • – кількість ліжко-днів у денних стаціонарах, тис. од.;
 • – кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень), осіб;
 • – кількість пролікованих хворих у стаціонарі, осіб;
 • – завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах, днів;
 • – завантаженість ліжкового фонду у стаціонарах денного перебування, днів;
 • – завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах, днів;
 • – середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого, днів;
 • – рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях, %;
 • – рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях, %;
 • – зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком, %;
 • – зниження показника летальності, %.

По спеціалізованих медичних закладах

 • – кількість установ, од.;
 • – кількість штатних одиниць, од.;
 • – кількість ліжок у денних стаціонарах, од.;
 • – кількість ліжок у звичайних стаціонарах, од.;
 • – кількість ліжок у стаціонарах денного перебування, од.
 • – кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях), од.;
 • – кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах, тис.од.;
 • – кількість ліжко-днів у стаціонарах денного перебування, тис.од.;
 • – кількість ліжко-днів у денних стаціонарах, тис.од.;
 • – кількість пролікованих хворих у стаціонарі, осіб,

у т. ч. у денному стаціонарі, осіб:

 • – кількість прооперованих хворих, осіб;
 • – кількість проведених операцій, од:
 • – середня кількість відвідувань у поліклініках на одну штатну посаду лікаря, од.;
 • – завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах, днів;
 • – завантаженість ліжкового фонду у стаціонарах денного перебування, днів;
 • – завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах, днів;
 • – середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого, днів;
 • – зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком, %;
 • – зниження показника летальності, %.

Крім цього, по усіх закладах подається обсяг коштів, використаних на медикаменти у кожному лікувальному закладі; інформація про розподіл медикаментів між категоріями пацієнтів; кількість медичних працівників, що пройшли підвищення кваліфікації; кількість наукових праць, підготовлених медичними працівниками, кількість осіб, що навчаються у навчальних закладах медичного профілю; кількість педагогічних працівників та чисельність обслуговуючого персоналу навчальних закладів, інша важлива інформація.

 • 3.2.3. Департамент освіти і науки обласної державної адміністрації додатково представляє таку інформацію:
 • 3.2.4. Департамент культури, релігій та національностей обласної державної адміністрації додатково представляє таку інформацію:
 • 3.2.5. Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації додатково представляє таку інформацію:
 • 3.2.6. Департамент сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту обласної державної адміністрації додатково представляє таку інформацію:
 • 4. Особливості звітування про виконання регіональних програм
 • 4.1. Перелік регіональних програм із зазначенням обсягів бюджетних асигнувань наводиться в окремому додатку до рішення про обласний бюджет.
 • 4.2. Звіт про використання коштів на виконання регіональної програми повинен передбачати відомості про ЇЇ виконання. Інформація про виконання регіональної програми має відображати виконання завдань, які зазначені у затвердженій регіональній програмі, а також досягнення визначеної у програмі мети.

Керуючий справами виконавчого апарату Тернопільської обласної ради

І. Б. Дулеба

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >