< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Планування податкових надходжень

[1]

Для формування планових показників податкових надходжень місцевих бюджетів використовуються звітні дані та розрахунки податків і зборів (обов'язкових платежів), які мають надаватися місцевим фінансовим органам іншими учасниками бюджетного процесу. Основними елементами обчислення є податкова ставка і база оподаткування, від точного визначення яких залежить обґрунтованість планових сум податкового ресурсу місцевих бюджетів (див. табл. інформ. матеріалів). Бюджетне планування на наступний бюджетний рік здійснюється на основі звітних даних за 9 місяців із урахуванням їх динаміки в четвертому кварталі.

Разом з тим, воно потребує вдосконалення шляхом: розробки методологічної бази планування податкових надходжень місцевих бюджетів; створення інституційного середовища процесу планування; побудови інформаційно-аналітичної системи для розрахунку планових показників податків і зборів (обов'язкових платежів); формування податкової дисципліни платників податків, зменшення корупційної складової у податкових відносинах (рис.7.3). Детальніше це описано в монографіях "Планування та адміністрування податкових надходжень як складова соціально- економічного розвитку регіону", "Моніторинг податкових ризиків: теорія та практика".

Напрями підвищення ефективності планування податкових надходжень

Рис. 7.3. Напрями підвищення ефективності планування податкових надходжень

Планування надходження податку на доходи фізичних осіб

Як неодноразово зазначалося у попередніх розділах, податок на доходи фізичних осіб є основним джерелом податкових надходжень місцевих бюджетів і, незважаючи на тенденцію до зменшення, його питома вага усе ж становить близько 70%. Роль даного платежу в системі місцевих фінансів зводиться до макроекономічної стабілізації та мікроекономічного регулювання. Тому від ефективного його планування залежить не тільки стан фінансового забезпечення місцевого самоврядування, а й витікаючи із цього кількісні та якісні параметри надання суспільних послуг.

Основним показником, який використовується для розрахунку планових надходжень податку на доходи фізичних осіб, є показник витрат на оплату праці. Він включає фонд оплати праці найманих працівників та грошове забезпечення військовослужбовців, допомогу по тимчасовій непрацездатності, що виплачується за рахунок фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, винагороду за цивільно-правовими договорами. Детальніше порядок визначення потенційних надходжень з даного платежу подано в методиці прогнозування надходжень податку на доходи фізичних осіб (див. інформ, матеріали).

Загалом же, на розрахунок планових показників податку на доходи фізичних осіб впливають наступні фактори:

  • 1) Кількість платників податку[2] – фізичних осіб – резидентів і нерезидентів, які отримують доходи з джерела їх походження в Україні, а також іноземні доходи (тільки стосовно резидентів). У кожній територіальній громаді складається різна демографічна ситуація щодо чисельності працездатного населення, рівня безробіття та неповної зайнятості, частки працюючих пенсіонерів тощо. Не менш важливою проблемою є природній рух робочої сили всередині країни й еміграція потенційних платників податку за кордон. Тому для поліпшення планування даного платежу необхідно взяти до уваги регіональні особливості розвитку людського капіталу.
  • 2) Чисельність платників податку, які отримують пільги, й прогнозний обсяг даних пільг. Наприклад, громадяни за наслідками звітного податкового року мають право на податкову знижку, до якої включається: частина суми процентів, сплачених за користування іпотечним житловим кредитом; сума коштів або вартість майна, переданих у вигляді пожертвувань або благодійних внесків; сума коштів, сплачених на користь закладів освіти для компенсації вартості здобуття середньої професійної або вищої освіти; сума коштів, сплачених на користь закладів охорони здоров'я для компенсації вартості платних послуг з лікування.
  • 3) Обсяги оподатковуваних доходів, доходів із джерела їх походження в Україні, які остаточно оподатковуються під час їх нарахування, іноземних доходів (тільки стосовно резидентів), що є об'єктами оподаткування податку на доходи фізичних осіб. Спрогнозувати такий показник досить складно, враховуючи турбулентний стан вітчизняної економіки, а також специфіку розвитку тієї чи іншої галузі в регіоні. Органи місцевого самоврядування мають бути зацікавлені у збільшенні доходів населення не тільки з позиції росту фактичних показників даного платежу, цей фактор може вплинути на мобілізацію інших податків до місцевих бюджетів.
  • 4) Ставки податку, базовий розмір якої становить 15% бази оподаткування. При плануванні податкових надходжень необхідно врахувати, що в разі перевищення доходів у календарному місяці десятикратного розміру мінімальної заробітної плати, застосовується підвищена ставка 20%. Як свідчить статистика заробітної плати в Україні, для різних територіальних громад характерні значні коливання їх максимальних та мінімальних розмірів (особливо, коли йде мова про селища і села депресивних регіонів, де середня заробітна плата не набагато перевищує законодавчо встановлений мінімальний розмір).
  • 5) Механізм розподілу податку на доходи фізичних осіб між бюджетами різних рівнів. До 2015 року 75% даного платежу зараховувалося до доходів бюджетів міст обласного значення, 25% – до доходів бюджетів сіл, їх об'єднань, селищ та міст районного значення. Згідно з новими вимогами Бюджетного кодексу України, 60% податку, що сплачується на території міст обласного значення, районів й об'єднаних територіальних громад, надходить до бюджетів міст обласного значення, районних бюджетів і бюджетів об'єднаних територіальних громад; 15% податку, що сплачується (перераховується) на території областей – до обласних бюджетів[3].
  • 6) Виплата заробітної плати "в конвертах" та прихована зайнятість населення, що призводить до недоотримання значної суми податку на доходи фізичних осіб. Для усунення девіантної поведінки роботодавців і працівників органи державної влади та місцевого самоврядування повинні проводити контрольні заходи у сфері оплати праці, підвищувати податкову культуру населення, сприяти розвитку виробництва і забезпечувати створення нових робочих місць. Разом з тим, в суспільстві необхідно розвивати ідею вчасно й у повному обсязі сплачувати податки, іншими словами, брати участь в підтримці справ місцевого значення.

  • [1] В інформ. матер. подано розроблені Міністерством фінансів України методики прогнозування надходжень податку на доходи фізичних осіб, податку на прибуток підприємств, акцизного податку та податку на землю.
  • [2] Платники податку на доходи фізичних осіб й інші елементи оподаткування подано в розділі IV Податкового кодексу України (див.: zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17).
  • [3] Розподіл податку на доходи фізичних осіб між бюджетами різних рівнів подано в статтях 64 і 66 Бюджетного кодексу України (див.: zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17).
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >