< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Фінансовий контроль на місцевому рівні

  • 9.1. Види фінансового контролю на місцевому рівні.
  • 9.2. Суб'єкти фінансового контролю на місцевому рівні.
  • 9.3. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері фінансового контролю на місцевому рівні.
  • 9.4. Особливості здійснення відомчого і внутрішнього фінансового контролю.
  • 9.5. Громадський контроль в управлінні фінансовими ресурсами територіальної громади.

Види фінансового контролю на місцевому рівні

Управління суспільними фінансами повинно відбуватися в чіткій відповідності до чинного законодавства та враховувати інтереси громадськості. Виконати цю вимогу можливо тільки завдяки наявності системи ефективного контролю. Фінансовий контроль виступає обов'язковим елементом управління місцевими фінансами та дієвим інструментом, що дає змогу на належному рівні підтримувати фінансову дисципліну.

Фінансовий контроль на місцевому рівні – це діяльність суб'єктів контролю, спрямована на попередження та своєчасне виявлення фактів незаконних та неефективних дій у сфері місцевих фінансів і передбачає оперативне прийняття управлінських заходів з виправлення виявлених недоліків, компенсацію заподіяної шкоди та застосування санкцій до винних осіб.

Об'єктами фінансового контролю на місцевому рівні є місцеві бюджети, цільові фонди місцевого самоврядування, місцеві запозичення, комунальне майно та земля, а також фінансова діяльність учасників бюджетного процесу на місцевому рівні та підприємств комунальної власності.

Суб'єктами фінансового контролю на місцевому рівні виступають органи державного управління, органи місцевого самоврядування, спеціалізовані структурні підрозділи галузевих міністерств, відомств і державних комітетів, фінансові та бухгалтерські служби установ, підприємств і організацій комунальної власності, а також громадяни та громадські об'єднання, які наділені контрольними повноваженнями щодо об'єктів фінансового контролю.

Організація фінансового контролю на місцевому рівні враховує особливості функціонування місцевих фінансів. У багатьох країнах органи центральної влади наділені значними контрольними повноваженнями в сфері місцевих фінансів. Це зумовлено насамперед тим, що держава відіграє значну роль у фінансуванні органів місцевого самоврядування, зокрема для забезпечення виконання делегованих нею повноважень. Відповідно, виникає потреба контролювати використання коштів, які спрямовуються на зазначені цілі, а також обсяг і якість послуг, які створюються за їх рахунок.

На відміну від загальнодержавного рівня, де контрольні повноваження розмежовані між органами влади одного (вищого) рівня, на місцях контрольними повноваженнями наділені владні інституції різних рівнів. Це створює додаткові передумови для забезпечення ефективного контролю у сфері місцевих фінансів. Крім того, на місцевому рівні відбувається розширення об'єкту контролю, порівняно з центральним. Якщо на державному рівні об'єктом фінансового контролю в основному виступає діяльність виконавчої гілки влади, то на місцях контролю підлягають як дії виконавчої влади, так і представницької. Це зумовлено насамперед існуванням в країні єдиної законодавчої бази, якій повинні відповідати рішення, ухвалені органами місцевого самоврядування.

Завданнями фінансового контролю на місцевому рівні є:

  • – безумовне дотриманням вимог чинного законодавства при ухваленні фінансових рішень органами місцевого самоврядування;
  • – виявлення можливих резервів розширення ресурсної бази місцевого самоврядування;
  • – забезпечення економного та ефективного використання матеріальних ресурсів відповідно до рішень, ухвалених представницькими органами місцевого самоврядування;
  • – попередження і виявлення фактів використання фінансових ресурсів із порушенням встановлених правил;
  • – забезпечення правдивості інформації про фінансову діяльність органів місцевого самоврядування.

Реалізація поставлених завдань сприяє зміцненню фінансової дисципліни органів місцевого самоврядування, підвищенню ефективності управління суспільними фінансами загалом. Це, в свою чергу, є чинником, що стимулює економічне піднесення, розвиток демократичних ВІДНОСИН в суспільстві та покращення ставлення громадськості до діяльності владних інститутів. Реалізувати завдання, які стоять перед фінансовим контролем на місцевому рівні можливо за умови дотримання при його побудові таких принципів (табл. 9.1).

Контролем повинні бути охоплені всі етапи руху фінансових потоків. Залежно від часу проведення, фінансовий контроль на місцевому рівні поділяється на попередні, поточний та наступний.

Попередній контроль проводиться до моменту здійснення фінансових операцій, під час яких допускаються або можуть бути допущені порушення. Важливість попереднього фінансового контролю полягає в тому, що він покликаний, перш за все, попередити виникнення порушень у формуванні та використанні фінансових ресурсів місцевого самоврядування ще до того, як вони відбудуться. В даному разі існує можливість уникнення можливих фінансових втрат і, відповідно, необхідності відшкодовувати заподіяні збитки.

Таблиця 9.1

Принципи фінансового контролю на місцевому рівні

Назва принципу

Зміст принципу

Відповідальності перед громадою

Внаслідок виявлених порушень у фінансовій сфері органи місцевого самоврядування несуть політичну, моральну, адміністративну чи кримінальну відповідальність.

Незалежності органів контролю

Органи фінансового контролю на місцевому рівні в своїй діяльності не повинні бути залежними від рішень органів, які підлягають контролю.

Безперервності

Контрольні заходи повинні здійснюватися постійно та безперервно.

Повноти

Фінансовим контролем повинна бути охоплена вся діяльність у сфері місцевих фінансів.

Поєднання зовнішнього та внутрішнього контролю

Фінансовий контроль повинен здійснюватися не тільки суб'єктами зовнішнього контролю, але й підрозділами самої організації.

Підзвітності

Органи фінансового контролю повинні бути підзвітні у своїй діяльності перед суспільством, органами представницької та виконавчої влади, а також перед органами вищого державного фінансового контролю.

Результативності

Фінансовий контроль повинен сприяти покращенню управління місцевими фінансами. Витрати на забезпечення контролю не повинні перевищувати ефект, що отриманий за результатами здійсненого контролю.

Професійності

Проведення контрольних заходів передбачає застосування специфічних прийомів та методів, які вимагають ґрунтовних знань та навиків. Володіють ними тільки професійно підготовлені спеціалісти.

Поєднання попереднього та наступного контролю

Для досягнення високої ефективності фінансового контролю, він повинен здійснюватися як перед здійсненням фінансової операції, так і після неї.

Публічності та прозорості контролю

Діяльність контролюючих органів повинна бути відкритою для суспільства. Результати контрольних заходів мають своєчасно оприлюднюватися.

Якщо порівнювати ефективність попереднього контролю на різних етапах бюджетного процесу, то очевидно, що доцільнішими є ті контрольні заходи, які дозволяють встановити неефективність видатків ще до їхнього включення до місцевого бюджету. Адже в цьому разі завдяки виявленню недоліків існує можливість спрямувати обмежені ресурси для здійснення інших суспільно важливих заходів. Виявлення неефективності бюджетних видатків вже після затвердження бюджету не є гарантією того, що ці витрати не будуть здійснені. Це пов'язано з тим, що: по-перше, виконавча влада зобов'язана виконувати схвалений бюджет; по-друге, для скасування видатків необхідна згода представницької гілки влади. Висновки професійних аудиторів про неефективність видатків не завжди служать переконливим аргументом для політиків, які приймають рішення про внесення змін до бюджету.

Поточний контроль здійснюється під час проведення фінансових операцій та є складовою системи оперативного фінансового управління. Здійснення поточного контролю на етапі касового виконання бюджету не забезпечує повною мірою його високу результативність. Адже під час оплати відбувається погашення раніше взятих зобов'язань, а нездійснення платежу може спричинити фінансові санкції для платника. В цьому випадку важко виправляти виявлені недоліки раніше взятих зобов'язань – високу вартість отримуваних товарів, робіт, послуг, незадовільний асортимент та ін. Тому ефективність поточного контролю підвищується, якщо його здійснювати на більш ранніх етапах – ще під час виникнення зобов'язань місцевого самоврядування, коли відбувається укладання угод, розміщення замовлень.

Суттєвим недоліком попереднього та поточного контролю є їх висока вартість. В разі, коли контрольні заходи передують вчиненим фінансовим порушенням, потрібно контролювати всю сукупність фінансових операцій. А це призводить до витрачання значних трудових та матеріальних ресурсів.

Наступний контроль проводиться після проведення фінансових операцій. Цей вид контролю, на відміну від інших, передбачає більш поглиблене дослідження фінансової діяльності об'єктів контролю. Основним призначенням наступного фінансового контролю є виявлення відхилень, які упущені при здійсненні попереднього поточного контролю. Він обов'язково здійснюється у разі отримання відомостей про можливі порушення в сфері місцевих фінансів для їх підтвердження або спростування. Крім того, наступний контроль може проводиться для підтвердження фінансової звітності, виявлення фактів незаконного та неефективного використання матеріальних ресурсів на місцевому рівні. Для цього передбачається детальне вивчення документальних та фактичних даних, порівняння їх із плановими фінансовими показниками.

Слід зауважити, що всі вищевказані види контролю тісно взаємопов'язані між собою. Результативність фінансового контролю на місцевому рівні в цілому залежить як від ефективності кожного з видів контролю, так і від оптимального розмежування сфер їх застосування.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >