< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Призначення відповідального працівника

Відповідно до частини першої статті 6 Закону СПФМ з урахуванням вимог законодавства, нормативно-правових актів Міністерства фінансів України та інших СДФМ призначає відповідального працівника.

Не зобов'язані призначати відповідального працівника спеціально визначені СПФМ, які провадять свою діяльність одноособово, без утворення юридичної особи (фізичні особи – підприємці, нотаріуси, адвокати, аудитори), а також юридичні особи, які проводять фінансові операції з товарами (виконують роботи, надають послуги) за готівку, за умови, що сума такої фінансової операції дорівнює чи перевищує 150 тис. грн.

Відповідальний працівник призначається в порядку, установленому установчими та/або внутрішніми документами СПФМ, до дня здійснення першої фінансової операції. При цьому фінансова операція – це будь-які дії щодо активів (кошти, майно, майнові і немайнові права), здійснені за допомогою СПФМ.

У разі наявності у СПФМ відокремлених підрозділів, керівник суб'єкта призначає відповідального працівника у відокремленому підрозділі. Водночас у регулюванні цього питання існує ряд особливостей, установлених деякими СДФМ.

Згідно з вимогами Національного банку України відповідальний працівник відокремленого підрозділу призначається в разі, якщо ведення реєстру фінансових операцій та/або повідомлення Держфінмоніторингу про фінансові операції здійснює відокремлений підрозділ банку.

Відповідно до вимог Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, одна і та сама особа не може бути призначена одночасно відповідальним працівником страховика і відокремленого підрозділу такої установи, а також у декількох відокремлених підрозділах, які мають право здійснювати розрахунково-касові операції, а в інших установах одна й та сама особа не може бути одночасно призначена відповідальним працівником установи і відокремлених підрозділів, якщо вони розташовані поза межами однієї адміністративно- територіальної одиниці.

Наприклад, якщо страхова установа має 10 відокремлених підрозділів, які розташовані в різних регіонах України і які не здійснюють розрахунково-касових операцій, тоді має бути призначено 2 відповідальних працівники (один в юридичній особі, інший – один на всі відокремлені підрозділи страхової установи).

В інших установах (крім страховиків), які у сфері фінансового моніторингу регулюються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (кредитні спілки, ломбарди та інші), має бути призначений один відповідальний працівник у межах однієї адміністративно-територіальної одиниці (області, міста Київ, Севастополь).

Відповідальний працівник має бути призначений за посадою на рівні керівництва СПФМ (частина перша статті 7 Закону).

Вимоги до кваліфікації відповідального працівника затверджені наказом Міністерства фінансів України від 24.12.2013 № 1118. Дія зазначених Вимог поширюється на всіх СПФМ (крім банків).

Згідно з пунктом 2 зазначених Вимог посада на рівні керівництва СПФМ (керівна посада) – посада, що передбачає здійснення функцій управління СПФМ загалом та всіма його підрозділами або управління окремими (окремим) підрозділами (підрозділом) СПФМ.

Тобто відповідальним працівником може бути особа, яка є керівником СПФМ або керівником окремого структурного підрозділу СПФМ. При цьому, у разі потреби, може бути створено окремий структурний підрозділ з питань фінансового моніторингу (відділ, управління, департамент), який має очолити відповідальний працівник.

На час відсутності (відпустки, відрядження, хвороби) відповідального працівника або неможливості виконання покладених на нього обов'язків призначається особа, що тимчасово виконує його обов'язки. Строк виконання обов'язків не може перевищувати чотирьох місяців безперервно. На вказану особу поширюються права та обов'язки, установлені для відповідального працівника.

Відповідальний працівник повинен відповідати таким вимогам:

 • – мати бездоганну ділову репутацію (сукупність підтвердженої інформації про особу, що дає можливість зробити висновок про відповідність її діяльності вимогам законодавства, а також про належні професійні, управлінські здібності та відсутність в особи судимості за корисливі злочини і за злочини у сфері господарської діяльності, не знятої або не погашеної в установленому законом порядку);
 • – вільно володіти державною мовою;
 • – мати вищу освіту;
 • – мати досвід роботи не менше одного року у відповідній сфері діяльності СПФМ або не менше одного року досвіду роботи у сфері ПВК/ФТ.

Якщо особа була керівником, членом керівного органу або головним бухгалтером юридичної особи – учасника ринку фінансових послуг та під час перебування цієї особи на вказаній посаді юридичну особу було визнано банкрутом чи до неї застосовано захід впливу (санкцію) органу, який здійснює регулювання відповідного ринку фінансових послуг, у вигляді відсторонення керівництва від управління юридичною особою – учасника ринку фінансових послуг, анулювання ліцензії на здійснення відповідного виду діяльності й від цього моменту минуло менше десяти років, таку особу може бути призначено відповідальним працівником тільки за погодженням з відповідним СДФМ.

Відповідальний працівник повинен знати законодавство України та міжнародні стандарти у сфері ПВК/ФТ і володіти навичками щодо застосовування в практичній діяльності:

 • – правил та програм проведення фінансового моніторингу;
 • – порядку виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу та які можуть бути пов'язані, стосуються або призначаються для ФТ;
 • – порядку ідентифікації осіб, що здійснюють фінансові операції, та отримання і зберігання документів, що стосуються ідентифікації осіб, та документації про здійснення фінансової операції;
 • – порядку реєстрації СПФМ фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;
 • – порядку зупинення фінансових операцій;
 • – порядку подання Держфінмоніторингу інформації про фінансові операції, щодо яких є мотивовані підозри, що вони пов'язані з ВК/ФТ;
 • – порядку підготовки персоналу СПФМ з метою виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;
 • – критеріїв оцінки ризику проведення операцій, що можуть бути пов'язані з ВК/ФТ;
 • – порядку повідомлення правоохоронних органів про фінансові операції, щодо яких є підозри, що вони пов'язані, стосуються чи призначені для ФТ;
 • – вимог щодо запобігання розголошенню інформації, яка надається Держфінмоніторингу, іншої інформації з питань фінансового моніторингу, зокрема про факт її подання;
 • – інших вимог, що покладаються на СПФМ відповідно до законодавства у сфері ПВК/ФТ.

Особа, уперше призначена на посаду відповідального працівника, повинна пройти відповідне навчання протягом двох місяців з дня призначення на посаду або покладення обов'язків. Перелік навчальних закладів, які мають право проводити навчання відповідальних працівників, визначається окремо кожним СДФМ.

Після набрання чинності новим Законом кожен СДФМ установлюватиме окремо кваліфікаційні вимоги до відповідального працівника, а також вимоги щодо перевірки СПФМ відповідності кваліфікаційним вимогам кандидатів на посади відповідальних працівників. Згідно з вимогами нового Закону особа, уперше призначена на посаду відповідального працівника повинна буде пройти відповідне навчання протягом трьох місяців із дня призначення. Навчання / підвищення кваліфікації буде проходити не рідше одного разу на три роки на базі відповідного навчального закладу, що належить до сфери управління Держфінмоніторингу або в інших навчальних закладах, які уклали відповідну угоду з Держфінмоніторингом.

Правовий статус відповідального працівника визначений у статті 7 Закону.

До повноважень відповідального працівника СПФМ, зокрема, належать:

 • • прийняття рішення щодо віднесення фінансової операції до такої, що підлягає фінансовому моніторингу або може бути пов'язана з ФТ, та рішення про повідомлення Держфінмоніторингу про такі фінансові операції;
 • • прийняття рішення про надання або ненадання Держфінмоніторннгу інформації про фінансову операцію, що підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу;
 • • здійснення зупинення, поновлення проведення, відстеження (моніторингу) фінансових операцій у випадках, визначених Законом;
 • • прийняття рішення про інформування правоохоронних органів, визначених законодавством, про фінансові операції, щодо яких є підозри, що вони пов'язані, стосуються чи призначені для ФТ;
 • • прийняття рішення про надання інформації з питань фінансового моніторингу на запити Держфінмоніторингу та відповідних правоохоронних органів;
 • • відповідальність за захист реєстру фінансових операцій від знищення, несанкціонованого доступу, модифікації або викривлення даних;
 • • забезпечення здійснення комплексу заходів з управління ризиками ВК/ФТ;
 • • подання інформації, необхідної для реєстрації СПФМ у Держфінмоніторингу та уточнення відомостей щодо СПФМ;
 • • здійснення перевірок діяльності будь-якого підрозділу СПФМ та його працівників щодо дотримання ними внутрішніх документів з питань здійснення фінансового моніторингу;
 • • право доступу до всіх приміщень, документів, засобів телекомунікації СПФМ;
 • • залучення будь-яких працівників СПФМ до здійснення заходів із ПВК/ФТ та перевірок з цих питань;
 • • організація розроблення та подання на затвердження, а також запровадження, виконання внутрішніх документів з питань здійснення фінансового моніторингу;
 • • забезпечення проведення навчання працівників СПФМ з питань у сфері ПВК/ФТ;
 • • одержання пояснень від працівників СПФМ незалежно від займаних ними посад з питань проведення фінансового моніторингу;
 • • сприяння проведенню уповноваженими представниками відповідних державних органів перевірок діяльності СПФМ щодо дотримання законодавства у сфері ПВК/ФТ;
 • • постійне підвищення рівня своєї кваліфікації з питань у сфері ПВК/ФТ;
 • • щомісячне надання керівнику СПФМ письмового звіту щодо результатів ужиття заходів у сфері ПВК/ФТ;
 • • виконання інших завдань відповідно до законодавства та внутрішніх документів СПФМ з питань здійснення фінансового моніторингу.

Відповідальний працівник незалежний у своїй діяльності, підзвітний тільки керівнику СПФМ і зобов'язаний не рідше одного разу на місяць інформувати в письмовій формі керівника СПФМ про заходи, вжиті у сфері ПВК/ФТ. Згідно з вимогами нового Закону звіт подається керівнику не пізніше останнього робочого дня звітного місяця.

Звіт, що подається керівнику, має містити інформацію щодо:

 • – виявлених фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;
 • – зареєстрованих фінансових операцій з ознаками обов'язкового та/або внутрішнього фінансового моніторингу;
 • – зупинених фінансових операцій;
 • – фінансових операцій, у проведенні яких СПФМ було відмовлено;
 • – ужитих заходів стосовно розроблення та поновлення правил і програм проведення фінансового моніторингу;
 • – результатів проведених відповідальним працівником внутрішніх перевірок діяльності підрозділів або працівників;
 • – підготовки персоналу щодо виконання вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ шляхом проведення освітньої та практичної роботи.

Крім зазначених вище вимог до відповідальних працівників, деякими СДФМ встановлено ще ряд специфічних.

Національний банк України.

Відповідно до пункту 9.1 Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 14.05.2003 № 189, Національний банк України з метою визначення рівня фахової та професійної підготовки, особистих якостей і здібностей, необхідних для забезпечення ефективного виконання банком вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ, здійснює погодження кандидатури відповідального працівника банку (крім відокремленого підрозділу банку).

Згідно з пунктом 9.5 Положення банк має право призначити на посаду відповідального працівника банку особу, яка відповідає таким кваліфікаційним вимогам:

 • – має бути членом правління (ради директорів) банку (за винятком керівника виконавчого органу), кандидатура якого погоджена Національним банком України у встановленому порядку (не стосується відповідального працівника філії іноземного банку/відокремленого підрозділу банку);
 • – мати повну вищу економічну, юридичну освіти або освіту в галузі управління;
 • – мати стаж роботи в банківській системі за напрямом діяльності у сфері ПВК/ФТ не менше ніж три роки або стаж роботи на посаді керівника банку (підрозділу банку) за напрямом діяльності у сфері ПВК/ФТ не менше одного року;
 • – мати бездоганну ділову репутацію;
 • – знати законодавство України у сфері ПВК/ФТ та міжнародні стандарти в цій сфері, а також володіти навичками щодо застосування в практичній діяльності вимог законодавства України та внутрішніх документів банку з питань здійснення фінансового моніторингу.

При цьому особа, яка виконуватиме обов'язки відповідального працівника в разі його тимчасової відсутності (у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, відпусткою, відрядженням, відстороненням від посади згідно з рішенням Національного банку України, відстороненням від роботи в передбачених законодавством України випадках), має відповідати таким вимогам: мати повну вищу економічну, юридичну освіти або освіту в галузі управління, мати бездоганну ділову репутацію та знати законодавство у сфері ПВК/ФТ та міжнародні стандарти в цій сфері.

Водночас Національним банком України досить детально окреслені обставини, які свідчать про відсутність у відповідального працівника бездоганної ділової репутації, а саме:

 • – наявність судимості, не погашеної і не знятої в установленому законодавством порядку;
 • – наявність факту застосування до особи адміністративного стягнення за порушення законодавства України щодо банківської діяльності та/або з питань ПВК/ФТ, якщо не минув один рік із дня закінчення виконання стягнення;
 • – за пред'явленим обвинуваченням у вчиненні злочину не встановлено складу злочину, але виявлено порушення вимог Закону, Закону про банки або нормативно-правових актів Національного банку України;
 • – невиконання зобов'язань з оплати боргу щодо будь-якого банку або іншої юридичної чи фізичної особи;
 • – незаконні дії в минулому, що призвели до банкрутства або ліквідації банку чи іншої юридичної особи;
 • – звільнення у зв'язку з виданим розпорядженням Національного банку України чи на вимогу іншого державного органу (у тому числі іноземного);
 • – звільнення на підставі пунктів 2 – 4, 7, 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України (протягом останніх п'яти років);
 • – позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю в порядку, передбаченому Кримінальним кодексом України.

Порядок погодження Національним банком України кандидатури відповідального працівника банку включає:

 • – розгляд поданих банком документів щодо відповідності кандидатури кваліфікаційним вимогам;
 • – проведення тестування кандидата на посаду в порядку, установленому Національним банком України, та співбесіди з членами Комісії Національного банку України / Комісії територіального управління Національного банку України з метою обгрунтованого визначення професійної придатності кандидатури на посаду відповідального працівника банку;
 • – прийняття рішення Комісією Національного банку України / Комісією територіального управління Національного банку України про погодження / непогодження кандидатури відповідального працівника банку.

Крім того, Національний банк України здійснює погодження звільнення з посади відповідального працівника банку (крім відокремленого підрозділу банку) у разі розірвання трудового договору за ініціативою банку.

Слід зауважити, що на сьогодні це єдиний державний регулятор, який здійснює погодження призначення / звільнення відповідального працівника.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

Відповідно до вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку:

 • – відповідальний працівник має працювати за основним місцем роботи;
 • – у разі призначення відповідальним працівником керівника СПФМ перевірка його ділової репутації здійснюється відповідним органом управління СПФМ, засновниками, або працівником(ами) підрозділу внутрішнього аудиту, або окремою посадовою особою, що проводить внутрішній аудит (контроль) ліцензіата;
 • – одна й та сама особа не може бути одночасно призначена відповідальним працівником СПФМ і відокремленого підрозділу, а також одночасно в декількох відокремлених підрозділах;
 • – підтвердження бездоганної ділової репутації кандидата на посаду відповідального працівника за результатами її перевірки оформлюється письмовим висновком. Письмовий висновок має містити відомості щодо ділової репутації кандидата на посаду відповідального працівника, перелік та реквізити документів, на підставі яких проведено перевірку ділової репутації. Висновок підписується або керівником СПФМ, або особами, які робили перевірку ділової репутації, або затверджується відповідним органом управління СПФМ.

Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку встановлено чіткий перелік вимог до особи, що виконує обов'язки відповідального працівника в разі його відсутності. Така особа повинна відповідати таким вимогам:

 • – не мати не погашеної або не знятої в установленому законодавством порядку судимості за вчинення умисного злочину;
 • – не бути за вироком суду позбавленою права обіймати певні посади та займатись певною діяльністю;
 • – мати сертифікат НКЦПФР на право здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів, який відповідає ліцензії (або одній із ліцензій) на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів, що має СПФМ;
 • – пройти підготовку до виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, за програмою навчання, затвердженою у СПФМ;
 • – працювати в цьому СПФМ за основним місцем роботи.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >