< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Діяльність міліції щодо забезпечення дотримання правил дозвільної системи. Контроль за об'єктами дозвільної системи

Важливою складовою дозвільної системи, яку здійснюють органи внутрішніх справ, є контроль за її об'єктами, під час якого виявляються та усуваються недоліки щодо функціонування таких об'єктів, порушення встановлених правил, причини та умови, що цьому сприяють.

Контроль органів внутрішніх справ за об'єктами дозвільної системи охоплює перевірки таких об'єктів, інформаційно-аналітичну роботу щодо вивчення та оцінки стану справ на цих об'єктах, вжиття заходів для попередження та виявлення порушень відповідних правил, їх усунення та покарання винних. За сферою здійснення цей контроль є зовнішнім, тобто поширюється на об'єкти незалежно від їх відомчого підпорядкування. В той же час вищі органи внутрішніх справ контролюють діяльність щодо здійснення дозвільної системи підпорядкованими підрозділами, тобто забезпечують внутрішньосистемний контроль, характерний для будь-якої системи управління. Однак не він, а саме зовнішній, спеціалізований контроль визначає зміст дозвільної системи, тому саме на ньому буде зосереджено нашу увагу.

Контроль органів внутрішніх справ за об'єктами дозвільної системи здійснюється зазвичай відповідно до планів роботи, затверджених начальниками тих чи інших органів. Однак у разі необхідності можуть проводитися і позапланові, несподівані перевірки об'єктів. Окрім цього, перевірки можуть бути суцільними чи вибірковими.

Контроль за об'єктами дозвільної системи здійснюється гласно та негласно. Основним способом забезпечення дозвільної системи є гласний контроль, під час якого вирішуються такі завдання: виявляються порушення встановлених правил, причини та умови, що сприяють цим порушенням, вживаються заходи для їх усунення, попереджається розкрадання предметів та речовин, на які поширюється дозвільна система, виявляються та припиняються випадки їх використання не за призначенням або зі злочинною метою, здійснюється перевірка громадян, які поступають на роботу, пов'язану зі зберіганням, перевезенням і використанням зазначених предметів та речовин, а також їх діяльність на об'єктах дозвільної системи.

Гласний контроль за виконанням правил дозвільної системи включає попередню перевірку об'єктів під час видання відповідних дозволів (ліцензій), подальші систематичні обстеження цих об'єктів, перевірку та допуск осіб до роботи, пов'язаної з предметами та речовинами, на які поширюється дозвільна система, подальший контроль за їх діяльністю, а також облік зазначених об'єктів.

Однією з основних вимог щодо гласних перевірок об'єктів дозвільної системи є систематичність їх здійснення, що дає змогу своєчасно виявити порушення правил поводження з предметами та речовинами, щодо яких установлено особливий режим користування та вжиття необхідних заходів для їх усунення.

Об'єкти дозвільної системи інспекторами дозвільної системи та дільничними інспекторами міліції обстежуються щоквартально, а об'єкти, де зберігається та використовується велика кількість зброї (20 чи більше одиниць), а також основні склади вибухових матеріалів – щомісячно. Водночас обстеження складів з вибуховими матеріалами і речовинами проводиться за участю посадових осіб Державної служби охорони при МВС України, вибухотехнічних підрозділів Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України та органів державного пожежного нагляду (за згодою).

Керівники органів внутрішніх справ повинні не менше одного разу на рік брати особисту участь у перевірці об'єктів дозвільної системи.

На підприємствах, в установах і організаціях, господарських об'єднаннях, де виготовляються, ремонтуються, зберігаються та використовуються предмети і матеріали, на які поширюється дозвільна система, перевіряються:

 • – наявність відповідних дозволів на виготовлення, ремонт, придбання, зберігання, охорону, перевезення та використання підконтрольних предметів і матеріалів, відкриття та функціонування підприємств і майстерень, а також паспортів (на бази, сховища, склади ВМ, піротехнічні майстерні тощо); термін дії цих документів; погодження на укладання з громадянами трудових договорів на виконання робіт на таких об'єктах; дотримання пропускного режиму;
 • – облік підконтрольних предметів, матеріалів і речовин, порядок видачі, приймання зброї, бойових припасів до неї, пристроїв, патронів до них, вибухових матеріалів і речовин; їх списання після використання, повернення в місця постійного зберігання; правильність ведення відповідної службової документації;
 • – придатність приміщень, в яких розміщені об'єкти дозвільної системи, до зберігання зброї, бойових припасів до неї, пристроїв, патронів до них, вибухових матеріалів і речовин, а саме: міцність дверей, стін, стелі, підлоги, металевих сейфів, шаф, надійність замків, справність охоронної протипожежної сигналізації;
 • – стан технічного устаткування (складів, баз, сховищ); наявність охорони, постових вишок, блок-постів, сторожових собак, засобів пожежогасіння, зв'язку з найближчими постами охорони і органами внутрішніх справ;
 • – стан охорони об'єктів, укомплектованість особовим складом, придатність його для охорони об'єктів та знання своїх посадових обов'язків, тривалість збору за сигналом "Тривога", порядок зміни і підміни, відповідність розміщення сил дислокації постів, а також планів оборони цих об'єктів в органах внутрішніх справ та проведення навчання з відпрацюванням взаємодії всіх видів нарядів;
 • – обладнання та технічний стан транспорту, що здійснює перевезення предметів, матеріалів і речовин, на які поширюється дозвільна система.

На всіх об'єктах дозвільної системи обов'язково перевіряється організація внутрішнього контролю за схоронністю предметів, матеріалів і речовин, на які поширюється дозвільна система.

У разі виявлення під час обстеження об'єктів дозвільної системи порушень складаються відповідні акти, в яких докладно описується суть виявлених недоліків, указується строк їх усунення. Один примірник акта залишається на об'єкті дозвільної системи, а другий після доповіді керівнику органу внутрішніх справ підшивається до облікової справи на цей об'єкт.

Якщо на об'єкті під час обстеження не виявлені порушення, складається рапорт на ім'я начальника органу внутрішніх справ, у якому вказуються: дата перевірки, найменування об'єкта та результати перевірки.

Акти і рапорти про перевірки об'єктів дозвільної системи доповідаються керівникам органів внутрішніх справ, які ухвалюють відповідні рішення щодо проведеної перевірки, після чого вони підшиваються до облікових справ на ці об'єкти.

Згідно з п. 22 ст. 11 Закону України "Про міліцію" органам внутрішніх справ надано право:

 • – анулювати виданий юридичній особі або фізичній особі – підприємцю дозвіл на придбання, зберігання, носіння, перевезення та використання зброї, спеціальних засобів індивідуального захисту та активної оборони, боєприпасів, вибухових речовин і матеріалів, інших предметів, матеріалів та речовин, щодо зберігання і використання яких установлено спеціальні правила, порядок та на які поширюється дозвільна система органів внутрішніх справ, у разі невиконання встановлених правил, порядку користування і поводження з ними або у разі недоцільності їх подальшого зберігання; вилучати за необхідності зазначені предмети, матеріали і речовини або опечатувати і закривати об'єкти, де вони зберігаються чи використовуються, стрілецькі тири, стрільбища невійськового призначення, мисливські стенди, підприємства і майстерні з виготовлення та ремонту зброї, спеціальних засобів індивідуального захисту та активної оборони, боєприпасів, магазини, у яких здійснюється їх продаж, піротехнічні майстерні, пункти вивчення матеріальної частини зброї, спеціальних засобів індивідуального захисту та активної оборони, правил поводження з ними та їх застосування, до усунення порушень відповідних правил та порядку; анулювати дозволи на відкриття та функціонування об'єктів, на які поширюється дозвільна система органів внутрішніх справ;
 • – анулювати дозволи на придбання, зберігання і носіння зброї, спеціальних засобів індивідуального захисту та активної оборони, боєприпасів, видані громадянам, якщо вони порушують установлені правила, порядок їх зберігання чи використання, зловживають спиртними напоями, вживають наркотичні засоби без призначення лікаря, інші одурманюючі засоби, страждають на психічні розлади, та в інших передбачених законодавством випадках;
 • – оглядати за участю адміністрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців чи їх представників приміщення, де знаходяться зброя, спеціальні засоби індивідуального захисту та активної оборони, боєприпаси, вибухові речовини та матеріали, інші предмети, матеріали і речовини, щодо зберігання і використання яких установлено спеціальні правила, порядок та на які поширюється дозвільна система органів внутрішніх справ, з метою перевірки додержання правил поводження з ними та їх використання;
 • – оглядати зброю, спеціальні засоби індивідуального захисту та активної оборони, боєприпаси, що знаходяться у громадян, інші предмети, матеріали і речовини, щодо зберігання та використання яких установлено спеціальні правила, порядок та на які поширюється дозвільна система органів внутрішніх справ, а також місця їх зберігання.

Облік предметів і матеріалів, підприємств і майстерень, на які поширюється дозвільна система, здійснюється в книзі обліку об'єктів дозвільної системи, що перебувають під контролем.

На кожний об'єкт дозвільної системи заводиться облікова справа, якій присвоюється реєстраційний номер. Облікові справи на об'єкти, що знаходяться на одному підприємстві, в установі, організації, господарському об'єднанні, ведуться окремо.

Облікова справа на об'єкт дозвільної системи має два розділи:

 • – у першому зосереджуються матеріали, які стали підставою для відкриття об'єкта: листування, пов'язане з одержанням дозволів на виготовлення, ремонт, придбання, зберігання, перевезення, використання предметів, матеріалів і речовин, відкриття та функціонування підприємств, майстерень і лабораторій, на які поширюється дозвільна система, корінці цих дозволів, платіжний документ (платіжне доручення, квитанція) з відміткою банку, відділення поштового зв'язку або коду проведеної операції, копії актів перевірок або рапортів;
 • – у другому – списки особового складу охорони, дані про осіб, які виконують роботи, пов'язані з виготовленням, ремонтом, зберіганням, придбанням, обліком, охороною, перевезенням і використанням предметів, матеріалів і речовин, матеріали перевірки зазначених осіб, дислокації постів охорони, довідки про вивчення матеріальної частини зброї, спеціальних засобів, правил поводження з ними та їх застосування тощо.

Облікові справи зберігаються постійно у працівників дозвільної системи. У разі ліквідації об'єкта облікова справа здається в архів, а під час передачі об'єкта під контроль іншого органу внутрішніх справ пересилається останньому.

УГБ (ВГБ) ГУМВС, УМВС щодо кожного органу внутрішніх справ ведуть контрольно-наглядові справи, які містять дані про працівників, які здійснюють дозвільну систему; списки об'єктів дозвільної системи із зазначенням їхньої належності, кількості в них зброї, бойових припасів до неї, звітні дані, доповідні записки про результати роботи органу внутрішніх справ щодо здійснення дозвільної системи; матеріали перевірок.

Облік власників мисливської вогнепальної нарізної, гладкоствольної, пневматичної, а також холодної зброї, пристроїв здійснюється в книзі обліку власників мисливської вогнепальної, пневматичної зброї, а також холодної зброї. Відомості про наявність такої зброї в громадян заносяться до Інтегрованої інформаційно-пошукової системи органів внутрішніх справ.

На кожну особу, яка володіє вогнепальною мисливською, а також холодною, нагородною, пневматичною зброєю (крім відомчої зброї), пристроями, заводиться особова справа. Особові справи власників нарізної, нагородної вогнепальної зброї та пристроїв ведуться в УГБ (ВГБ) ГУМВС, УМВС, а на власників мисливської гладкоствольної, пневматичної та холодної зброї – у міськрайорганах внутрішніх справ.

Особові справи власників вказаної зброї зберігаються у працівника, який здійснює дозвільну систему і для зручності користування розставляються в алфавітному порядку.

У чергових частинах міськрайорганів внутрішніх справ працівником, який здійснює дозвільну систему, ведеться картотека власників мисливської вогнепальної, пневматичної та холодної зброї, що використовується для перевірки осіб, затриманих за різні правопорушення, а також для інформування нарядів міліції. Працівниками чергової частини ведеться комп'ютерний облік власників зброї, пристроїв.

У разі зміни місця проживання власник зброї, пристрою у десятиденний строк повинен звернутися із заявою в довільній формі про постановку на облік в органі внутрішніх справ за новим місцем проживання. Особова справа власника зброї за письмовим запитом міськрайоргану надсилається для взяття на облік в орган внутрішніх справ за новим місцем проживання, а зброя, пристрій знімаються з обліку, про що вноситься інформація до ППС ОВС.

Контроль за зберіганням вогнепальної, пневматичної, холодної і охолощеної зброї, пристроїв, що належать громадянам, здійснюється органами внутрішніх справ відповідно до законодавства. Перевірка порядку зберігання зброї громадянами проводиться дільничними інспекторами міліції не рідше одного разу на три роки. Про результати перевірки складається рапорт, який підшивається до особової справи власника зброї, пристрою. Вимоги працівників органів внутрішніх справ щодо забезпечення схоронності вогнепальної зброї та бойових припасів до неї, а також пневматичної, холодної і охолощеної зброї, пристроїв, патронів до них є обов'язковими для її власників. Під час оформлення завдання дільничному інспекторові міліції допускається його заповнення на кожного власника окремо і на групу власників за списком.

У разі зміни місця проживання, придбання зброї та її перереєстрації громадяни обов'язково перевіряються за місцем проживання.

Незалежно від строку раніше проведених перевірок об'єкт дозвільної системи у кожному разі обстежується:

 • – під час оформлення на новий строк дозволу на зберігання, використання предметів, матеріалів і речовин, функціонування підприємств, майстерень і лабораторій, на які поширюється дозвільна система;
 • – під час переоформлення дозволу у зв'язку зі зміною місця зберігання чи використання зазначених предметів, матеріалів і речовин, одиниць зберігання, місткості сховищ, баз, складів тощо, а також керівника, на ім'я якого видано дозвіл.

Порушення правил дозвільної системи є різновидом адміністративних правопорушень, що посягають на встановлений порядок управління як систему відносин, які забезпечують нормальне функціонування державних органів, а також чітке виконання різних загальнообов'язкових правил, встановлених з цією метою. Адміністративні проступки у сфері здійснення дозвільної системи також посягають на нормальну діяльність державних органів, а саме – органів внутрішніх справ, завдаючи шкоди відносинам, які забезпечують правильне функціонування об'єктів, щодо яких зазначені органи здійснюють дозвільну систему.

До адміністративних проступків у сфері здійснення дозвільної системи належать:

 • – стрільба з вогнепальної чи пневматичної зброї в населених пунктах і використання холодної метальної зброї у не відведених для цього місцях або з порушенням встановленого порядку;
 • – порушення громадянами порядку придбання, зберігання, передачі іншим особам або продажу вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї;
 • – порушення громадянами правил зберігання, носіння або перевезення вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї та бойових припасів;
 • – порушення громадянами термінів реєстрації (перереєстрації) вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї та правил взяття її на облік;
 • – ухилення від реалізації вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї та бойових припасів;
 • – порушення працівниками торговельних підприємств (організацій) порядку продажу вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї та бойових припасів;
 • – порушення працівниками підприємств, установ, організацій правил зберігання або перевезення вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї та бойових припасів;
 • – порушення порядку розробки, виготовлення, реалізації спеціальних засобів самооборони;
 • – порушення порядку придбання, зберігання, реєстрації або обліку газових пістолетів і револьверів та патронів до них;
 • – порушення правил застосування спеціальних засобів самооборони і порушення порядку виробництва, придбання, зберігання чи продажу електрошокових пристроїв і спеціальних засобів, що застосовуються правоохоронними органами.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >