< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Нормативно-правове регулювання захисту тварин від жорстокого поводження в Україні

У сучасному світі мірилом розвиненості, демократичності та гуманності суспільства є поширене в ньому ставлення до "іншого". З середини минулого століття таким "іншим" є представник іншого біологічного роду – тварина. Закони, що захищають права тварин, діють практично у всіх європейських країнах: у Великій Британії – з 1822 року, Німеччині – з 1840 року, Данії – 1875 року. У 2006 році правовий акт, що регулює відносини в цій сфері, – ЗУ "Про захист тварин від жорстокого поводження" – прийнято і в Україні[1].

Парламентська Асамблея Ради Європи у рекомендаціях № 1885 від 2009 р.[2] зазначає про зобов'язання держави забезпечити життя людині у здоровому навколишньому середовищі. Забезпечення цього полягає не лише у зменшенні забруднення атмосферного повітря, водних об'єктів, збереження лісів, а й толерантному ставленні суспільства до тварин, що не утримуються людиною, але перебувають в умовах, повністю або частково створених діяльністю людини[3].

У зв'язку з цим Уповноважений з прав людини вважає за необхідне привернути особливу увагу до поширення такого явища в Україні, як жорстоке поводження з безпритульними тваринами. Небезпека цього явища, полягає в тому, що жорстокість, проявлена у ставленні до тварин, стає нормою поведінки, поширюється і на взаємини з людьми, відіграє негативну роль у формуванні духовного світогляду дитини. Відомо, що прояви жорстокості до тварин можуть обернутися садизмом у ставленні до людей.

Аналіз ситуації з безпритульними тваринами свідчить, що приватні особи, групи людей, громадські і благодійні організації не мають скоординованих дій, а держава не підтримує і не розвиває діяльність у цьому напрямі. У результаті занепадають моральні засади суспільства щодо ставлення до тварин. Недарма помірковані європейці прийняли як суспільну норму доброзичливе або хоча б толерантне ставлення до тварин. Отже, решта країн світу, і європейські зокрема, імплементувавши у своє законодавство вимоги, зокрема і Європейської конвенції про захист тварин при міжнародних перевезеннях[4], додали й власні.

Так, у ФНР права тварин гарантовано Конституцією держави, зокрема статтею, якою державу зобов'язано поважати честь і гідність не лише людини, а й тварини. У Швейцарській Конфедерації з 2008 року діє закон про права тварин, який детально регламентує поводження з дикими і домашніми тваринами. Однією з причин прийняття такого закону стала зміна поглядів швейцарців на ставлення до безпритульних тварин, яке розглядається європейською спільнотою як глобальна екоетична проблема – проблема безправ'я природи. Ціль законів, прийнятих стосовно охорони довкілля, захисту тварин, – зменшити страждання живого[5].

Ці закони мають на меті виховувати добре ставлення і співчуття до всього живого. У них живе постає не об'єктом регулювання, а цінністю тільки тому, що воно – живе.

Омбудсман з прикрістю констатує, що в Україні, за винятком деяких міст, зокрема Києва, єдиним засобом регулювання чисельності безпритульних тварин є жорстокі методи їх знищення. Тривають вилов, масові відстріли, отруєння, і це попри те, що ЗУ "Про захист тварин від жорстокого поводження" всі ці способи заборонені. Відповідно до цього нормативного акта регулювання чисельності диких тварин і тварин, що не утримуються людиною, але перебувають в умовах, повністю або частково створюваних діяльністю людини, має здійснюватися методами біостерилізації[6].

Омбудсман України переконаний, що право громадян на безпечне для життя і здоров'я довкілля, може бути забезпечене тільки в разі суворого дотримання національного законодавства у сфері екологічних прав та міжнародних документів, ратифікованих країною.

Державне управління у галузі охорони довкілля та використання природних ресурсів має підпорядковуватися виключно державним інтересам, а не інтересам приватного капіталу.

Відповідно до преамбули ЗУ "Про захист тварин від жорстокого поводження" спрямований на захист від страждань і загибелі тварин унаслідок жорстокого поводження з ними, захист їх природних прав та укріплення моральності й гуманності суспільства. Таким чином зазначений законодавчий акт є стрижневим у правовому забезпеченні захисту тварин від жорстокого поводження. Розділом VI у Прикінцевих положеннях передбачалося внесення відповідних змін до ст. 9 ЗУ "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"[7], а саме доповнити зазначену статтю п. 76. Це передбачало обов'язковість ліцензування господарської діяльності щодо розведення домашніх тварин (собак, котів, екзотичних та декоративних тварин) у племінних розплідниках, дресирування собак та підготовка фахівців у цих сферах. Сьогодні цей вид ліцензування законодавством не передбачається.

До прийняття спеціального закону тварини були захищені від жорстокого поводження шляхом встановлення кримінальної та адміністративної відповідальності (ст. 299 КК України[8], ст. 89 КУпАП).

ЗУ "Про захист тварин від жорстокого поводження" у ст. 1 містить терміни, які застосовуються у ньому. Ці терміни викладаються без урахування їх значень в інших нормативно-правових актах.

Зазначена стаття виділяє п'ять категорій тварин – біологічних об'єктів, що належать до фауни: дикі, домашні, c.-г., безпритульні та лабораторні (експериментальні). Однак у подальшому у тексті Закону з'являються ще дві категорії "тварини, що не утримуються людиною, але перебувають в умовах, повністю або частково створюваних діяльністю людини" (ст. 16) та "бродячі домашні тварини" (ст. 24). Чим останні відрізняються від безпритульних, Закон не уточнює, що дає можливість неоднозначного тлумачення його норм. Останнє уможливило ігнорування Закону на місцевому рівні, поширення фактів знищення тварин жорстокими методами, що наносить шкоду суспільній моралі, правовим основам державності, спричиняє моральні страждання громадян.

Поняття "тварин" дається у двох законах України і вони не співпадають між собою. ЗУ "Про ветеринарну медицину"[9] дає визначення тварин як: ссавці, свійська птиця, птахи, бджоли, комахи, риби, ракоподібні, молюски, жаби, амфібії та рептилії. Шляхом переліку законодавець наводить визначення "тварин" у Ветеринарно-санітарній конвенції між КМ України і Урядом Республіки Молдова[10], а саме до тварин віднесені: c.-г., домашні, зоопаркові, лабораторні, дикі, циркові тварини, хутрові звірі, домашня і дика птиця, бджоли, риба, жаби, молюски, раки, шовкопряди, інші представники фауни. Подібна градація для визначення тварин надається і в Положенні про функціональну підсистему захисту сільськогосподарських тварин і рослин єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру[11].

У наведеній Конвенції, Положенні та ЗУ "Про захист тварин від жорстокого поводження" використовується поняття "фауни". Це вводить плутанину в еколого-правові терміни щодо законодавчого співвідношення понять "тварини" та "фауна".

Юристам, застосовуючи норми природоохоронного законодавства, необхідно чітко розрізняти природні ресурси або об'єкти, виділені чи закріплені законодавчо, і ті, які не мають відповідного нормативного закріплення та розкриття їх змісту. Так, чинне природоохоронне законодавство оперує юридичними поняттями "рослинний" та "тваринний світ". У свою чергу, в національному та міжнародному природоохоронному законодавстві також вживаються терміни "флора"[12] і "фауна"[13]. У деяких випадках до флори і фауни відносять конкретні види, що підлягають особливій охороні[14], або ставляться вимоги щодо захисту рослин і тварин, серед яких збереження корисної флори і фауни[15]. Верховний Суд України, кваліфікуючи тяжкі наслідки за ч. З ст. 204 КК України, пропонує розуміти під іншими тяжкими наслідками знищення чи пошкодження майна, тварин, флори, фауни, повітря, ґрунту, вод, чим заподіяно шкоду у великих чи особливо великих розмірах[16]. Правознавці використовують доктринальні визначення, які дають природознавці, і їм потрібно розуміти під фауною: 1) еволюційно-історично сформовану сукупність усіх видів тварин, що живуть чи жили у геологічному минулому на цій території (акваторії); 2) список видів тварин, що мешкали на цій території (акваторії – для водних тварин)[17].

Для того щоб зорієнтуватись чи належить цей об'єкт до тварини у певній галузі права наведено таблицю (додаток 6) цього визначення відповідно до чинного законодавства. Наведені у таблиці переліки є подібними, але вони суттєво відрізняються від визначення об'єктів тваринного світу, яке дається у ст. З ЗУ "Про тваринний світ".

Об'єктами тваринного світу, на які поширюється дія спеціального Закону, є:

 • • дикі тварини – хордові, в тому числі хребетні (ссавці, птахи, плазуни, земноводні, риби та інші) і безхребетні (членистоногі, молюски, голкошкірі та інші) в усьому їх видовому і популяційному різноманітті та на всіх стадіях розвитку (ембріони, яйця, лялечки тощо), які перебувають у стані природної волі, утримуються у напіввільних умовах чи в неволі;
 • • частини диких тварин (роги, шкіра тощо);
 • • продукти життєдіяльності диких тварин (мед, віск тощо).

Об'єкти тваринного світу, а також нори, хатки, лігва, мурашники, боброві загати та інше житло і споруди тварин, місця токування, линяння, гніздових колоній птахів, постійних чи тимчасових скупчень тварин, нерестовищ, інші території, що є середовищем їх існування та шляхами міграції, підлягають охороні.

Нормативно-правове регулювання у сфері поводження з тваринами здійснюється КУ[18], законами України "Про захист тварин від жорстокого поводження", "Про тваринний світ", "Про охорону навколишнього природного середовища"[19], "Про ветеринарну медицину", "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"[20], "Про захист населення від інфекційних хвороб"[21], ЦК України[22], КК України, КУпАП.

Якщо міжнародним договором України встановлені інші правила щодо захисту тварин від жорстокого поводження, ніж ті, що передбачені ЗУ "Про захист тварин від жорстокого поводження", то застосовуються правила міжнародного договору України. Це повного мірою стосується вимог таких Європейських конвенцій: Про захист тварин при міжнародних перевезеннях; Про захист тварин, що утримуються на фермах[23]; Про захист тварин, призначених на забій[24]; Про захист хребетних тварин, що використовуються для експериментів або в інших наукових цілях[25]; Про захист домашніх тварин[26].

До нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері поводження з тваринами, потрібно також віднести Модельний закон СНД щодо поводження з тваринами.

Дія ЗУ "Про захист тварин від жорстокого поводження" поширюється на відносини, що виникають у зв'язку з утриманням тварин і поводженням з ними фізичних та юридичних осіб. Разом з цим його норми не поширюються на установи МО України, МВС України, Національної гвардії України, СБУ, Держприкордонслужби України, Державної фіскальної служби України.

Так, наприклад організація охорони власності з використанням службових собак підрозділами Державної служби охорони при МВС України регламентується ЗУ "Про міліцію"[27], Статутом патрульно- постової служби міліції України[28] та Інструкцією "Про організацію службової діяльності міліції охорони Державної служби охорони при МВС України"[29]. Службові собаки розміщуються у племінних центрах службового собаківництва, розплідниках департаменту державної служби охорони при МВС України, спеціальних школах міліції та у спеціально обладнаних приміщеннях при підприємствах, що охороняються підрозділами охорони.

Службові собаки поділяються на:

 • • караульних – застосовуються для підвищення надійності охорони об'єктів і прилеглої території. При використанні караульних собак застосовуються блокпости, зони вільного караулу і пости глухої прив'язі;
 • • сторожових – призначені для своєчасного сповіщення про появу сторонніх осіб, для їх затримання, конвоювання, обшуку місцевості і приміщень, а також для розшуку людей. Сторожові собаки надаються на допомогу нарядам міліції, що несуть патрульну службу на постах та обхідних маршрутах;
 • • розшукових – застосовуються для розшуку людей, затримання і конвоювання затриманих. Вони використовуються для обшуку місцевості і приміщень з метою виявлення людей, речей, а також для проведення вибірки людей і речей. Собаки можуть використовуватися для охорони внутрішніх приміщень у нічний час за згодою з власником.

Порядок використання службових собак під час виконання службово-бойових завдань, правила утримання, збереження, ветеринарного, речового, продовольчого забезпечення, дресирування, тренування, списання (вибраковування) службових собак у Національній гвардії України регламентуються законами України: "Про Національну гвардію України"[30], "Про захист тварин від жорстокого поводження", актами КМ України, наказами МВС України, Інструкцією з організації службової кінології в Національній гвардії України[31]. Остання визначає основи організації службової кінології, а саме: склад та структуру кінологічної служби, порядок використання службових собак під час виконання службово-бойових завдань, правила утримання, ветеринарного, речового, продовольчого забезпечення, списання (вибраковування). У Національній гвардії України службові собаки поділяються на: розшукових, вартових, спеціальних, племінних та цуценят. З метою захисту собак від жорстокого поводження існують певні обмеження щодо використання вартових собак, які використовуються для посилення варт з метою підвищення надійності охорони особливо важливих державних та інших об'єктів. Так, у місцях застосування на об'єктах ємнісних або радіопроменевих датчиків вартові собаки не застосовуються.

З метою навчання службових собак визначено Порядок використання наркотичних засобів і психотропних речовин під час дресирування службових собак для розшуку таких засобів і речовин[32]. Цей Порядок визначає механізм передачі, перевезення, застосування, зберігання, відпуску, ведення обліку та знищення вилучених з незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, що є речовими доказами, які вироком чи ухвалою суду або постановою слідчого чи прокурора про закриття кримінального провадження вирішено передати органам, установам, закладам Держприкордонслужби, МВС, СБУ та Держмитслужби, що забезпечують дресирування службових собак для розшуку таких речовин.

Відповідно до ст. 324 МК України з метою скорочення часу проведення митного контролю, підвищення його ефективності органи доходів і зборів можуть використовувати технічні та спеціальні засоби, а також службових собак. Тому з метою підвищення ефективності діяльності митної системи України, а також рівня організації роботи зі спеціальної підготовки інспекторів-кінологів зі службовими собаками для виявлення контрабанди наркотиків, вибухових речовин, зброї, боєприпасів та для використання службових собак в інших напрямах, вирощування й підготовки молодняку собак службових порід відповідно до МК України було створено Кінологічний центр Державної митної служби України[33]. Одним із основних завдань Кінологічного центру є спеціальна підготовка інспекторів-кінологів митних органів України зі службовими собаками.

Службових собак також використовують підрозділи МНС України[34] з метою забезпечення організації і проведення пошуково- рятувальних робіт кінологічними підрозділами МНС відповідно до Методичних рекомендацій з порядку організації і проведення пошуково-рятувальних робіт кінологічними підрозділами МНС[35].

Норми ЗУ "Про захист тварин від жорстокого поводження" поширюються на поводження з тваринами незалежно від форми власності та інших речових прав на них на такі види діяльності:

 • • скотарство, включаючи племінне скотарство;
 • • поводження з тваринами на території державних природних заповідників та на інших особливо охоронюваних природних територіях;
 • • мисливство, мисливське господарство[36], рибальство[37];
 • • утримання домашніх тварин і племінна робота[38] з ними;
 • • використання тварин у цирках, зоопарках, на виставках та інших видовищних заходах;
 • • використання тварин у спорті, у сфері відпочинку і розваг людей;
 • • використання тварин у науково-дослідних і навчальних цілях, у тестуванні;
 • • використання тварин у виробництві, у тому числі у виробництві біологічних препаратів;
 • • інші види діяльності, де здійснюється вплив на тварин.

Основні принципи захисту тварин від жорстокого поводження викладені у ст. 4 ЗУ "Про захист тварин від жорстокого поводження". Поводження з тваринами ґрунтується на таких принципах:

 • • жорстоке поводження з тваринами є несумісним з вимогами моральності та гуманності, спричиняє моральну шкоду людині;
 • • забезпечення умов життя тварин, які відповідають їх біологічним, видовим та індивідуальним особливостям;
 • • право власності та інші речові права на тварин у разі жорстокого поводження з ними можуть бути припинені відповідно до чинного законодавства;
 • • заборона жорстоких методів умертвіння тварин;
 • • відповідальність за жорстоке поводження з тваринами;
 • • утримання і поводження з домашніми тваринами без мети заподіяння шкоди як оточуючим, так і самій тварині.

Окрім загальних принципів, для всіх тварин, що містяться у спеціальному законі, існують принципи, викладені у підзаконних нормативних актах, наприклад у Методичних рекомендаціях з утримання хутрових тварин[39]. Необхідність цих Рекомендацій обумовлена тим, що, на відміну від тварин, яких понад тисячу поколінь утримували як робочу худобу або для виробництва продукції, тварини, які утримуються для виробництва хутра, належать до видів, що порівняно недавно стали об'єктами кліткового розведення та менше адаптовані до таких умов, також, щоб розвиток галузі в питаннях вирощування та біотехнології не вплинув негативно на здоров'я та життєдіяльність хутрових тварин, зважаючи на застосування принципів захисту тварин від жорстокого поводження, встановлених у ст.ст. 4-7 ЗУ "Про захист тварин від жорстокого поводження". У рекомендаціях встановлюються основні положення щодо утримання хутрових тварин в інтенсивних, а також екстенсивних системах господарювання і передбачаються такі принципи саме для такого виду тварин:

 • • тварини, народжені у дикій природі, не повинні утримуватися в умовах хутрової ферми;
 • • жодні тварини не повинні утримуватися для виробництва хутрової сировини, якщо вони належать до видів, особини яких, незважаючи на те, що умови їх утримання задовольняються, не можуть призвичаїтися до неволі.

В Україні забороняється пропаганда жорстокого поводження з тваринами. Це прямо передбачено ст. 5 ЗУ "Про захист тварин від жорстокого поводження". Забороняються пропаганда жорстокого поводження з тваринами, заклики до жорстокого поводження з ними, а також пропаганда мисливства в системі дошкільної, загальної середньої, професійно-технічної і вищої освіти. Закони України: "Про освіту"[40]; "Про загальну середню освіту"[41]; "Про професійно-технічну освіту"[42]; "Про мисливське господарство та полювання" не містять подібної норми. Серед прав дитини у сфері дошкільної освіти у п. З ч. 2 ст. 28 ЗУ "Про дошкільну освіту"[43] передбачено, що дитина має гарантоване державою право на захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров'ю, моральному та духовному розвитку. ЗУ "Про позашкільну освіту"[44] передбачається діяльність центрів, будинків, клубів еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, станції юних натуралістів. Відповідно до п. 1.3 Положення про центр, будинок, клуб еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, станцію юних натуралістів[45] головними завданнями центру, будинку, клубу еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, станції юних натуралістів є створення умов для оволодіння вихованцями (учнями, слухачами) знаннями про навколишнє середовище та формування екологічної культури особистості, набуття навичок і досвіду розв'язання екологічних проблем.

Новітній ЗУ "Про вищу освіту"[46] у п. 4 ч. 1 ст. 26 серед основних завдань вищого навчального закладу проголошує формування особистості шляхом патріотичного, правового, екологічного виховання, утвердження в учасників освітнього процесу моральних цінностей, соціальної активності, громадянської позиції та відповідальності, здорового способу життя, вміння вільно мислити та самоорганізовуватися в сучасних умовах.

Чинним законодавством забороняється використання в розважальних або комерційних цілях матеріалів, що демонструють жорстоке поводження з тваринами. Забороняється пропагування у засобах масової інформації культу насильства і жорстокості, що зневажає людську гідність і завдає шкоди моральному благополуччю дитини[47]. Національна експертна комісія з питань захисту суспільної моралі, що є постійно діючим державним експертним і контролюючим органом, проводить експертизи продукції, що містить елементи або пропаганду культу насильства[48]. Виробництво та обіг у будь-якій формі продукції, що містить елементи насильства та жорстокості, дозволяються виключно за умови дотримання обмежень, встановлених законодавством[49]. Відповідно до ч. 7 ст. 4 ЗУ "Про телебачення і радіомовлення"[50] держава всіма можливими законними засобами не допускає в інформаційних та інших телерадіопрограмах систематичного цілеспрямованого безпідставного загострення уваги на насильстві і жорстокості.

ЗУ "Про захист тварин від жорстокого поводження" у ст. 6 вказує, що виховання гуманного ставлення до тварин є важливою складовою етичного, культурного та екологічного виховання громадян. Воно передбачає формування високого рівня еколого-етичної свідомості та культури громадян. Виховання гуманного ставлення до тварин забезпечується шляхом викладання курсів з екологічної етики та гуманного ставлення до тварин у дошкільних навчальних закладах, у системі загальної середньої, професійно-технічної і вищої освіти.

На виконання ст. 6 ЗУ "Про захист тварин від жорстокого поводження" і Постанови Окружного адміністративного суду м. Києва щодо впровадження у вищу та середню освіту України дисципліни "Екологічна етика" МОН України рекомендує включити до переліку вибіркових дисциплін навчальних планів вищих навчальних закладів дисципліну "Екологічна етика" в обсязі одного кредиту ECTS (36 год.)[51].

 • [1] Пояснювальна записка до проекту Закону України "Про захист тварин від жорстокого поводження (нова редакція)" [Електронний ресурс] Народного депутата України Донія О. від 21.04.2011 р. за №8423, Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, одержаний ВР України 21.04.2011 р. Восьма сесія VI скликання // Ліга: Закон. – 1 файл. – GF6HZ00A.LHT. – Назва з екрана.
 • [2] Про розробку Додаткового протоколу до Європейської Конвенції по правах людини, присвяченого праву на здорове навколишнє природне середовище [Електронний ресурс]: Рекомендація ПАРЄ № 1885 (2009) від 30.09.2009 р. – URL: assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta09/EREC1885.htm
 • [3] Щорічна доповідь уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні [Електронний ресурс]: Омбудсман України 2011 р. С. 178. – URL: risu.org.ua/php_uploads/files/articles/ArticleFiles_46828_plugin-Dopovid_8_l.pdf
 • [4] Про захист тварин при міжнародних перевезеннях [Електронний ресурс]: Європейська конвенція від 13.12.1968 р., вступила в силу 20.02.1971 р. (в ред. Додаткового протоколу від 10.05.1979 р.). – URL : conventions.coe.int/Treaty/rus/Tieaties/Html/065.htm
 • [5] Щорічна доповідь уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні [Електронний ресурс] Омбудсман України 2011 р. С. 179. – URL : risu.org.ua/php_uploads/files/articles/ArticleFiles_46828_plugin-Dopovid_8_l.pdf
 • [6] Там само. – С. 179.
 • [7] Про ліцензування певних видів господарської діяльності: Закон України від 01.06.2000 р. за № 1775-111 // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 36 (08.09.2000). – Ст. 299.
 • [8] Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. за № 2341-111 // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25-26 (29.06.2001). – Ст. 131.
 • [9] Про ветеринарну медицину: Закон України від 25.06.1992 р. за № 2498-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 36 (08.09.92). – Ст. 531.
 • [10] Ветеринарно-санітарна конвенція між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Молдова від 16.05.2000 р. // Офіційний вісник України. – 2004. – № 12 (09.04.2004) (частина 2). – Ст. 810.
 • [11] Про затвердження Положення про функціональну підсистему захисту сільськогосподарських тварин і рослин єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру: Наказ Міністерства агропромислового комплексу України від 25.05.1999 р. за №214 // Офіційний вісник України. – 1999. – № 24 (02.07.99). – Ст. 1136.
 • [12] Флора – від лат. Flores – квіти – давньоримська богиня весни, молодості і квітів. Переносно Ф. – рослинність.
 • [13] Фауна – від лат. Fauna – богиня лісів та полів, покровителька тварин у давньоримській міфології.
 • [14] Конвенція про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі: [Електронний ресурс] від 19.09.1979 р. ETS № 104 // Ліга: Закон. – 1 файл. – MU79K01U.LHT. – Назва з екрана.
 • [15] Про захист рослин: Закон України від 14.10.1998 р. за№ 180-X1V //Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 50-51. – Ст. 310.
 • [16] Про практику застосування судами законодавства про відповідальність за окремі злочини у сфері господарської діяльності: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 25.04.2003 р. за № 3 // Вісник Верховного Суду України. – 2003. – 05-06. – № 3.
 • [17] Реймерс Н.Ф. Природопользование: словарь-справочник / Н.Ф. Реймерс. – М.: Мысль, 1990. – С. 548.
 • [18] Конституція України від 28.06.1996 р. за № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № ЗО (23.07.96). – Ст. 141.
 • [19] Про охорону навколишнього природного середовища: Закон УРСР від 25.06.1991 р. за № 1264-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 1 (08.10.91). – Ст. 546.
 • [20] Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення: Закон України від 24.02.1994 р. за № 4004-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 27 (05.07.94). – Ст. 218.
 • [21] Про захист населення від інфекційних хвороб: Закон України від 06.04.2000 р. за № 1645-Ш // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 29 (21.07.2000). – Ст. 228.
 • [22] Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. за № 435-1V // Офіційний вісник України. – 2003. – № 11 (28.03.2003). – Ст. 461.
 • [23] Про захист тварин, що утримуються на фермах [Електронний ресурс]: Європейська конвенція від 10.03.1976 р. – URL : conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/087.htm
 • [24] Про захист тварин, призначених на забій [Електронний ресурс]: Європейська конвенція від 10.05.1979 р. – URL : conventions.coe.int/Тreaty/en/Treaties/Html/102.htm
 • [25] Про захист хребетних тварин, що використовуються для експериментів або в інших наукових цілях [Електронний ресурс] : Європейська конвенція від 18.03.1986 р. – URL: conventions.coe.int/rreaty/en/Trcaties/Html/l23.htm
 • [26] Про захист домашніх тварин : Європейська конвенція від 13.11.1987 р. // Офіційний вісник України. – 2014. – № 77 (03.10.2014). – Ст. 2217.
 • [27] Про міліцію : Закон України від 20.12.1990 р. за № 565-XU II Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 4 (22.01.91). – Ст. 20.
 • [28] Про затвердження Статуту патрульно-постової служби міліції України [Електронний ресурс]: Наказ МВС України від 28.07.1994 р. за № 404 // Ліга: Закон. – 1 файл. – REG423.LHT. – Назва з екрана.
 • [29] Про організацію службової діяльності міліції охорони Державної служби охорони при МВС України: Наказ МВС України від 25.11.2003 р. за № 1433 //Офіційний вісник України. – 2004. – №22 (18.06.2004). – Ст. 1520.
 • [30] Про Національну гвардію України: Закон України від 13.03.2014 р. за № 876-VII // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 17 (25.04.2014). – Ст. 594.
 • [31] Про затвердження Інструкції з організації службової кінології в Національній гвардії України: Наказ МВС України від 05.08.2014 р. за № 772 // Офіційний вісник України. -2014. -№ 86 (04.11.2014). – Ст. 2443.
 • [32] Про затвердження Порядку використання наркотичних засобів і психотропних речовин під час дресирування службових собак для розшуку таких засобів і речовин: Постанова КМ України від 29.07.2009 р. за № 831 // Офіційний вісник України. – 2009. – № 60 (17.08.2009). – Ст. 2121.
 • [33] Про створення Кінологічного центру Державної митної служби України: Наказ Державної митної служби України від 01.12.2000 р. за № 691 // Митна газета. – 2000. – 12. – № 24.
 • [34] Про затвердження Положення про Кінологічну службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій: Наказ Міноборони України від 20.01.2014 р. за № 40 // Офіційний вісник України. – 2014. – № 16 (28.02.2014). – Ст. 501.
 • [35] Про затвердження Методичних рекомендацій з порядку організації і проведення пошуково-рятувальних робіт кінологічними підрозділами МНС [Електронний ресурс]: Наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України від 21.02.2011 р. за № 170//Ліга: Закон. – 1 файл. – fm65221.LHT. – Назва з екрана.
 • [36] Про мисливське господарство та полювання Закон України від 22.02.2000 р. за № 1478-І1І // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 18 (05.05.2000). – Ст. 132.
 • [37] Про затвердження Правил любительського і спортивного рибальства та Інструкції про порядок обчислення та внесення платежів за спеціальне використання водних живих ресурсів при здійсненні любительського і спортивного рибальства: Наказ Державного комітету рибного господарства України від 15.02.1999 р. за № 19 // Офіційний вісник України. – 1999. – № 19 (28.05.99). – Ст. 847.
 • [38] Про племінну справу у тваринництві : Закон України від 15.12.1993 р. за № 3691-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 2 (11.01.94). – Ст. 7.
 • [39] Про затвердження Методичних рекомендацій з утримання хутрових тварин [Електронний ресурс] : Наказ Міністерства аграрної політики України від
 • [40] Про освіту : Закон УРСР від 23.05.1991 р. за № 1060-ХІІ // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 34 (20.08.91). – Ст. 451.
 • [41] Про загальну середню освіту : Закон України від 13.05.1999 р. за № 651- XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 28 (16.07.99). – Ст. 230.
 • [42] Про професійно-технічну освіту : Закон України від 10.02.1998 р. за № 103/98-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 32. – Ст. 215.
 • [43] Про дошкільну освіту: Закон України від 11.07.2001 р. за № 2628-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 49 (07.12.2001). – Ст. 259.
 • [44] Про позашкільну освіту: Закон України від 22.06.2000 р. за № 1841-III // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 46 (17.11.2000). – Ст. 393.
 • [45] Про затвердження Положення про центр, будинок, клуб еколого- натуралістичної творчості учнівської молоді, станцію юних натуралістів: Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.05.2002 р. за № 292 II Офіційний вісник України. – 2002. – № 23 (21.06.2002). – Ст. 1139.
 • [46] Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 р. за № 1556-VII //Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 37-38 (19.09.2014). – Ст. 2004.
 • [47] Про охорону дитинства: Закон України від 26.04.2001 р. за № 2402-111 // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 30 (27.07.2001). – Ст. 142.
 • [48] Про Національну експертну комісію України з питань захисту суспільної моралі: Постанова КМ України від 17.11.2004 р. за № 1550 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 46 (03.12.2004). – Ст. 3036.
 • [49] Про захист суспільної моралі: Закон України від 20.11.2003 р. за № 1296- IV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 14 (02.04.2004). – Ст. 192.
 • [50] Про телебачення і радіомовлення: Закон України від 21.12.1993 р. за №3759- XII // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 10 (09.03.94). – Ст. 43.
 • [51] Щодо включення до переліку вибіркових дисциплін навчальних планів вищих навчальних закладів дисципліни "Екологічна етика" [Електронний ресурс]: Лист Міністерства освіти і науки України від 23.06.2010 р. за № 1/9- 450 // Ліга: Закон. – 1 файл. – MUS13338.LHT. – Назва з екрана.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >