< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 • 2.1. Зміст та основні принципи планування діяльності підприємства
 • 2.2. Стратегічне планування діяльності підприємства
 • 2.3. Тактичне та оперативне планування

Зміст та основні принципи планування діяльності підприємства

У системі управління підприємством особливе місце належить плануванню, як його основній функції. Планування стосується цілей (того, що потрібно зробити), а також засобів (того, як це зробити). Мета планування – це кінцевий стан, якого підприємство прагне досягти в певний момент у майбутньому.

Планування – це процес визначення цілей, які підприємство передбачає досягти за певний період, та способів їхнього досягнення. Строк планування охоплює постановку організаційних цілей, розробку загальної стратегії досягнення таких цілей і розвиток загальної ієрархії планів інтегрування та координації діяльності. В умовах ринку підприємства самостійно здійснюють весь комплекс планової роботи. На відміну від директивного планування в умовах ринкової економіки плани підприємств мають об'єктивно обумовлений характер, зорієнтовані на задоволення потреб споживачів в тих чи інших видах продукції. Підприємства можуть самостійно визначати шляхи розвитку виробництва, використовувати системи мотивації праці, встановлювати виробничу програму.

Поряд із широкими правами і можливостями, в ринкових умовах підприємства несуть відповідальність за результати своєї роботи, вони повинні самостійно стежити за зміною ринкової кон'юнктури, враховувати ризик. Плануючи розвиток підприємства, менеджери керуються певними правилами – тобто принципами планування. До них належать такі:

 • – цільова спрямованість – наявність чітко визначених місії та цілей діяльності;
 • – системність – охоплення всіх сфер діяльності підприємства, усіх тенденцій, змін і зворотних зв'язків у ньому;
 • – безперервність – постійне підтримування планової перспективи, своєчасне коригування планів виходячи із одержаних сигналів, щодо зовнішніх і внутрішніх (усередині самого підприємства) змін умов господарювання;
 • – оптимальність використання ресурсів – максимально повна реалізація наявних резервів;
 • – збалансованість – відповідність між потребами в ресурсах і наявністю в таких;
 • – адекватність – система планування має відповідати особливостям виробничо-комерційної діяльності підприємства.

Залежно від цілей діяльності підприємство будує систему планування, яка може складатися з різних видів планів.

За широтою охоплення об'єкта планування розрізняють:

 • – стратегічні – плани, що стосуються підприємства загалом і визначають його загальні цілі, а також ті, що спрямовані на позиціонування підприємства з погляду зовнішнього середовища;
 • – тактичні – плани, які визначають деталі способу досягнення загальних цілей, охоплюють коротший період;
 • – оперативні – плани, що містять деталізовані способи досягнення цілей підприємства та його підрозділів на короткі проміжки часу (місяць, декаду, добу, зміну).

За часовим періодом розрізняють:

 • – короткострокові (період планування менше року);
 • – довгострокові (строк планування, більший за рік) плани.

За частотою використання розробляють:

 • – одноразові плани – призначаються для задоволення потреб специфічної або унікальної ситуації;
 • – регулярні – плани, які забезпечують головні напрямки неодноразових дій підприємства.

За специфікою планування виділяють:

 • – специфічні плані – які передбачають чітко окреслені цілі, наприклад, з метою збільшення обсягів виробництва на 3% маємо запровадити специфічні процедури, визначити витрати і спланувати діяльність);
 • – директивні – за високого ступеня невизначеності та необхідності підтримання гнучкості управління з метою реагування на неочікувані зміни ці плани визначають загальні напрямки діяльності.

План – це кількісний вираз цілей та розробка шляхів їхнього досягнення. План як це результат планування є мотивованою моделлю дій, створеною на основі кон'юнктурного прогнозу економічного середовища і поставленої мети.

План підприємства (фірми, компанії) – це розроблена система заходів, що передбачає цілі, зміст, збалансовану взаємодію ресурсів та їхній обсяг, методи і строки виконання робіт для виробництва і реалізації продукції або надання послуг. План дає змогу підприємству оцінити реальність досягнення поставлених цілей, визначити, що допомагає, а що заважає їх досягти.

Процес планування складається із таких етапів:

 • – визначення цілей планування (вони є вирішальними факторами при виборі форми і методів планування);
 • – аналіз проблеми (визначається вихідна ситуація на момент складання плану і формується кінцева ситуація);
 • – пошук альтернатив (на цьому етапі серед можливих шляхів вирішення проблемної ситуації обирається найкращий та розробляються необхідні дії);
 • – прогнозування (формується уявлення про розвиток ситуації, яка планується);
 • – оцінка (проводяться оптимальні розрахунки для вибору найкращої альтернативи);
 • – прийняття планового рішення (обирається і оформляється єдине планове рішення).

Підприємство розглядають як багатоцільову і відкриту систему. Це є наслідком різноманітності конкретних функцій управління. Тому будь-яке підприємство має ієрархічну систему цілей. Цілі багато в чому зумовлюють характер і особливості діяльності підприємства нині і в майбутньому. Система цілей характеризується якісними та кількісними показниками, які визначають відповідні види діяльності підприємства.

Система цілей завжди має форму "дерева" цілей. Вершина "дерева" відповідає основному виду діяльності підприємства, її зазвичай називають місією. Вона відповідає на запитання: "Яке призначення виду бізнесу, яким хоче займатися організація?" Другий рівень відображає внутрішні цінності, яких дотримується керівництво підприємства. Оскільки вони значною мірою залежать від стилю керівників, то їх прийнято називати стильовими цілями.

Вони є головними орієнтирами на шляху досягнення кінцевого бажаного результату. У їхньому формулюванні повинна міститися відповідь на питання: "Що потрібно зробити, щоб обраний вид бізнесу був ефективним?"

Інші, нижче розташовані цілі в "дереві" цілей мають назву робочі цілі. їхнє головне призначення полягає в детальному визначенні умов, необхідних підприємству для досягнення кінцевого результату. Це найбільш динамічна частина цілей, що має тенденції до періодичних змін, що відбуваються для адаптації діяльності підприємства до зовнішнього середовища.

Процес формування "дерева" цілей підприємства складається з таких стадій: відповідно до місії підприємства обгрунтовують стильові і робочі цілі, визначають пріоритетні цілі, здійснюють перевірку цілей на сумісність і "екологію". Виконання цих стадій вимагає від менеджерів відповідних знань, та сучасного економічного мислення, кожна стадія вимагає послідовного виконання ряду етапів.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >