< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ

Поняття і види нематеріальних ресурсів підприємства

Успішне функціонування сучасного підприємства потребує використання у своїй господарській діяльності не тільки матеріальних, трудових та фінансово-кредитних ресурсів, а й нематеріальних ресурсів.

Нематеріальні ресурси – частина потенціалу підприємства, здатна приносити економічну вигоду протягом тривалого часу, для якої характерні відсутність матеріальної основи та невизначеність розмірів майбутніх прибутків від її використання. Поняття "нематеріальні ресурси" використовується для характеристики сукупності об'єктів інтелектуальної власності, до яких входять: об'єкти промислової власності; об'єкти, що охороняються авторським правом і суміжними правами; інші (нетрадиційні) об'єкти інтелектуальної власності.

Відповідно до "Паризької конвенції" про охорону промислової власності поняття "промислова власність" застосовується не тільки щодо промисловості й торгівлі, а й щодо сільськогосподарського виробництва, добувної промисловості та всіх продуктів як промислового, так і природного походження.

До об'єктів промислової власності належать:

Винахід – це результат творчої діяльності людини в будь-якій галузі економіки, що характеризується істотною новизною та забезпечує позитивний ефект (практичну корисність) від його впровадження. Винаходи оформляються документально і захищаються патентом.

Корисна модель – це результат інтелектуальної діяльності людини, об'єктом якої є нова за виглядом, формою, розміщенням частин або побудовою модель, придатна для промислового виготовлення.

Промислові зразки – нове художнє та художньо-конструкторське вирішення виробів, коли досягається єдність технічних та естетичних властивостей, що визначають зовнішній вигляд промислового виробу. Промисловий зразок може бути об'ємним (модель), плоским (рисунок) або комбінованим.

Торговельні марки (знаки для товарів і послуг) – оригінальні позначення, які відрізняють товари (послуги) одних товаровиробників від інших, допомагаючи ідентифікувати товар (послугу) та його товаровиробника на ринку. Товарна марка виконує одночасно дві функції: рекламує товар чи послугу і гарантує їх якість.

Географічне позначення походження товару – це будь-яке словесне чи графічне позначення, яке прямо чи опосередковано вказує на географічне місце походження товару (країна, регіон, населений пункт, місцевість).

Комерційне (фірмове) найменування – це стале позначення підприємства (фірми, компанії, організації) або фізичної особи, від імені яких здійснюється виробнича, науково-дослідна, комерційна та інші види діяльності.

Сорт рослин – це сукупність рослин, створених в результаті селекційної діяльності людини, які характеризуються певними корисними господарськими властивостями, що передаються спадково.

Порода тварин – це створена в результаті селекційної діяльності група домашніх тварин, які мають спільне походження і характеризуються певними корисними господарськими властивостями, що передаються спадково.

Способи захисту від недобросовісної конкуренції – це заходи, які запобігають будь-яким агресивним діям конкурентів, що суперечать правилам і чесним звичаям підприємницької діяльності. Недобросовісною конкуренцією вважаються дії, пов'язані з створенням перешкод іншим суб'єктам господарювання в здійсненні конкурентної боротьби (дискредитація суб'єкта господарювання, розповсюдження хибної інформації про конкурента, промисловий шпіонаж, шантаж тощо). Неправомірне вивідування, розголошення та використання комерційної таємниці.

До об'єктів, що охороняються авторським правом, належать:

Твори у галузі науки, літератури та мистецтва – це об'єкти інтелектуальної власності, що охороняються авторськими правами і можуть існувати у письмовій (рукопис, машинопис, нотний запис), усній (лекції, промови, проповіді), образотворчій (ілюстрації, картини, кіно-, відео-, аудіо-, фотоматеріали) , об'ємно-просторовій (скульптури, архітектурні форми) та інших формах.

Авторські права не розповсюджуються на: офіційні документи (закони, укази, постанови, інструкції, роз'яснення); державні символи та знаки (герб, прапор, ордени, грошові знаки); об'єкти народної творчості; прес-інформацію; ідеї, процедури, процеси, концепції, раціоналізаторські пропозиції; твори, термін дії авторського права на які закінчився.

Науковим відкриттям є встановлення невідомих раніше, але об'єктивно наявних закономірностей, властивостей та явищ матеріального світу, які вносять докорінні зміни у рівень наукового пізнання.

Комп'ютерна програма – це об'єктивна форма подання сукупності даних та команд (набір інструкцій у вигляді слів, цифр, символів чи в будь- якій іншій формі, яку сприймає машина), призначених для забезпечення функціонування електронно-обчислювальних машин для досягнення певної мети або результату (сукупність програм, які використовуються в роботі з комп'ютерами);

База даних (компіляція даних) – сукупність даних, матеріалів або творів, систематизованих і поданих у такій формі, яку сприймає комп'ютерна техніка.

Топологія інтегральної мікросхеми – це зафіксоване на матеріальному носії просторово-геометричне розташування сукупності елементів інтегральної мікросхеми та зв'язків між ними.

Суміжні права – це права, які примикають до авторських прав і є похідними від них. До них належать права виконавців, виробників фонограм та права організацій мовлення.

До інших (нетрадиційних) об'єктів інтелектуальної власності належать:

Раціоналізаторська пропозиція – визнана юридичною особою пропозиція, яка містить нове технологічне (технічне) або організаційне рішення та підвищує техніко-технологічний рівень виробництва.

Ноу-хау – це не захищені охоронними документами та не повністю оприлюднені знання чи досвід технічного, виробничого, управлінського, комерційного, фінансового або іншого характеру, що можуть бути практично використані в наукових дослідженнях та розробках, при виготовленні та реалізації товарів (послуг), забезпечуючи тим самим певні переваги їх власнику. "Ноу-хау" є власністю підприємства.

Комерційна таємниця – це інформація, безпосередньо пов'язана з діяльністю підприємства, яка не є державною таємницею, але розголошення якої може завдати шкоди інтересам підприємства.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >