< Попер   ЗМІСТ   Наст >

РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА

СУЧАСНІ ТЕОРІЇ ТА МОДЕЛІ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

  • 15.1. Поняття економічного зростання та розвитку
  • 15.2. Концепції та сучасні моделі розвитку підприємств
  • 15.3. Реструктуризація, її форми та види

Поняття економічного зростання та розвитку

Економічний розвиток підприємства є процесом, який забезпечує перехід від одного стану до іншого через процеси змін. Особливість кожного конкретного економічного стану підприємства забезпечується неможливістю повного повторення кількості і якості, та сили впливу факторів, які його визначили.

Першоосновою розвитку підприємств слід вважати різноманітні зміни (внутрішнього та зовнішнього характеру), які є результатом взаємодії економічних об'єктів та їхніх різних властивостей. Соціально-економічні зміни на підприємстві мають об'єктивний характер тому можна стверджувати, що розвиток систем різних рівнів (а також підприємств) буває цілеспрямований або не спрямований (спонтанний).

Економічний розвиток розглядають як процес збільшення можливостей та бажання задовольнити власні потреби та потреби інших. Тому економічний розвиток економіко-виробничої системи представляє собою процес переходу системи у новий якісний стан за рахунок нагромадження кількісного потенціалу, зміни й ускладнення структури і складу, наслідком чого є зростання її здатності чинити опір впливу факторів зовнішнього середовища та підвищення ефективності функціонування.

Необхідно звернути увагу на те, що процеси економічного розвитку не можна ототожнювати з процесами зростання. Зростати – це збільшуватись в розмірах або числом, а розвиватись – збільшувати здатності та компетенції. Для зростання характерні кількісні характеристики, тоді як для розвитку – атрибутивні. Разом з тим економічний розвиток може містити в собі елементи зростання. Між економічним зростанням та розвитком існує взаємозв'язок, вони можуть підсилювати дію одне одного, тобто між ними виникає ефект синергії. Для економічного зростання збільшення цінності підприємства не є обов'язковим, але розвиток без цього неможливий.

В економічній літературі багато уваги приділяється визначенню суті категорій "економічний розвиток" та "економічне зростання", оскільки проблема забезпечення зростання і розвитку завжди була визначальною в діяльності підприємств, галузей і економіки країни.

Розвиток визначається як процес закономірних змін, перехід суб'єктів господарювання з одного стану в інший більш досконалий, від старого якісного стану до нового, більш складного і вищого. Виходячи з цього розвиток – це складне за своєю природою поняття. Воно одночасно означає спрямований, незворотній рух об'єкту, зміну його якісного стану, а також передумову зростання.

Особливістю досліджуваних категорій є свідоме культивування ідеї економічного зростання і розвитку в суспільстві як би відділяє сучасне і майбутнє, встановлюючи пріоритет за майбутнім. При цьому поняття економічного розвитку відображає стратегію, а зростання – тактику досягнення мети в майбутньому.

Нині в умовах всебічної хімізації економічного розвитку суспільства, формування техногенної цивілізації, гостро постали екологічні та соціальні проблеми і пов'язана з ними загроза існуванню живої природи. Тому актуальним є забезпечення сталого розвитку, який за визначенням спеціалізованої Комісії ООН забезпечує потреби нинішнього покоління, водночас не позбавляє майбутні покоління можливості задовольняти власні життєво необхідні потреби.

Серед двох зазначених ключових понять первинним є економічне зростання, як джерело розвитку та його обов'язкову передумову. Це закономірно призвело до розробки довгострокової стратегії економічного розвитку України (до 2015 р.) на основі логічного ланцюга: стабілізація – зростання – розвиток.

Економічний розвиток України нині пов'язується із зростанням наукоємного виробництва основи базових галузей. При цьому надзвичайна увага приділяється стійкому економічному зростанню особливо зростанню добробуту населення країни. Таким чином економічне зростання є похідною для такого шляху розвитку, який передбачає соціалізацію, гуманізацію, економічної системи України.

Характеризуючи об'єктивні та суб'єктивні аспекти процесів розвитку та зростання економіки України, треба відзначити, що її стан є проміжним етапом у становленні якісно нової цивілізаційної моделі. Затвердження "Стратегії економічного і соціального розвитку України (2004- 2015 pp.)", зумовило жваву дискусію щодо визначення принципових цілей та напрямів Їхнього досягнення, а також характерних рис майбутньої соціально- економічної системи.

Економічний розвиток підприємства впливає на його потенціал, в тому числі й ресурсний. Процес зміни потенціалу підприємства відбувається безперервно, з різною швидкістю, яка залежить від рівня самого потенціалу. Обсяг наявних ресурсів має велике значення для економічного зростання підприємства, але їхня наявність не обумовлює розвитку. Недостатність ресурсів не може його зупинити: чим більшого розвитку досягає підприємство, тим воно менше від них залежить і здатне краще розпоряджатися наявними ресурсами, формувати власний ресурсний потенціал. В умовах змін зовнішнього середовища однією з першочергових задач стає формування і оцінка поточних та перспективних можливостей підприємства, тобто його потенціалу. Це обумовлено необхідністю забезпечення ефективності функціонування і зміцнення конкурентоспроможності підприємства на ринку.

Економічний розвиток підприємства оцінюється на основі використання системи показників, які можна поділити на дві групи. Показники першої групи характеризують рівень досягнення мети розвитку підприємства (покращання бізнес-процесу; задоволення потреб та очікувань споживачів; розвиток внутрішніх можливостей; задоволення потреб та інтересів акціонерів).

Показники другої групи призначені для оцінювання потенціалу підприємства (показники обсягів виробництва продукції; фінансові показники; показники забезпеченості основними засобами та їхнє використання; показники використання матеріальних ресурсів; показники трудових ресурсів, їхнього соціального захисту та використання персоналу; показники ефективності операційної діяльності; показники нематеріальних активів тощо).

Отже, можна стверджувати, що економічний розвиток – це процес якісних і кількісних змін господарської діяльності, що дає змогу підприємству підвищувати результативність своєї діяльності шляхом ефективного використання усіх наявних ресурсів.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >