< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Правові основи діяльності служби безпеки підприємства

Діяльність служби безпеки підприємства у правовому аспекті

Особливе місце у процесі функціонування служби безпеки посідає її правове забезпечення. Порушення законодавства, низька забезпеченість діяльності внутрішньофірмовими нормативними документами негативно позначаються на результатах функціонування підприємств, наявності необхідного інституційного підґрунтя безпеки і життєдіяльності.

На сьогодні наявність значної кількості правових актів, які безпосередньо чи опосередковано впливають на правове поле бізнесу, значно ускладнює ефективне їх використання в діяльності суб'єктів підприємництва. До того ж правові документи містять певні суперечності і протиріччя, іноді їх складно застосовувати без додаткових роз'яснень відповідними органами, які відсутні. На правовому рівні діяльність служби безпеки має спрямовуватися на вироблення підходів щодо:

■ системи нормативно-правового забезпечення робіт із захисту інформації;

■ підтримки керівництвом підприємства заходів із забезпечення безпеки інформації, виконання правових або договірних вимог, визначення відповідальності посадових осіб, організаційної структури, комплектування і розподілу обов'язків співробітників служби безпеки;

■ процедур доведення до персоналу і користувачів основних положень політики безпеки підприємства, їхнього навчання і підвищення кваліфікації з питань безпеки;

■ системи контролю за своєчасністю, ефективністю і повнотою реалізації рішень із захисту інформації, дотриманням персоналом і користувачами положень політики безпеки.

Основними вихідними даними для розроблення нормативно-правових документів підприємства з питань діяльності його служби безпеки є:

■ Конституція України, законодавчі та підзаконні акти, що регулюють окремі види діяльності, якими займається підприємство, державні правові норми у сфері взаємовідносин суб'єктів підприємництва між собою та з органами держави, інші правоустановчі акти держави, які тим чи іншим чином створюють умови для діяльності підприємства;

■ нормативно-правові акти місцевих органів влади, які стосуються діяльності підприємства;

■ статутні документи підприємства, рішення його керівництва щодо напрямів розвитку діяльності, поведінки на ринку та захисту економічних інтересів і власності підприємства;

■ характеристика ринку діяльності підприємства, особливості регіону, в якому підприємство здійснює свою діяльність, та регіонів, на які воно поширює свої інтереси;

■ основні дані про структуру підприємства, характер його виробничої діяльності, персонал, економічний потенціал.

Отримавши та вивчивши вищезазначену інформацію, можна сформувати уявлення про основні напрями правового забезпечення безпеки діяльності підприємства, види та систему безпеки. Таке уявлення впливатиме насамперед на визначення наявних і потенційних загроз діяльності підприємства, умов і причин виникнення та існування загроз, ступеня їхнього впливу на результати діяльності підприємства. Саме на локалізацію та ліквідацію наслідків дії таких загроз і має бути спрямовано основні зусилля СБП. А щоб такі зусилля були ефективними, дії служби безпеки мають бути спланованими, узгодженими та відповідати певним правовим нормам, у тому числі тим, які встановлено власником та керівництвом підприємства в межах відповідних повноважень.

У зв'язку з цим розпочинати розроблення нормативно-правових документів підприємства з питань діяльності його служби безпеки слід після отримання чітких роз'яснень керівника підприємства з таких питань:

■ визначення мети й основних напрямів забезпечення безпеки діяльності підприємства;

■ об'єкти, види діяльності підприємства, на яких необхідно зосередити основні зусилля служби безпеки;

■ можливості підприємства з фінансового і кадрового забезпечення служби безпеки.

Безпосередньо нормативно-правові документи розробляє керівник служби безпеки із залученням фахівців юридичного підрозділу. В окремих випадках формалізований варіант документів можуть розробляти суб'єкти, які спеціалізуються на наданні послуг із питань безпеки, а складати їх безпосередньо для умов діяльності підприємства можуть фахівці самого підприємства.

Нормативно-правовий документ підприємства з питань діяльності його служби безпеки є офіційним документом, який містить правові норми щодо регулювання діяльності та відносин персоналу, підрозділів, установ, філій підприємства з певних напрямів забезпечення безпеки їхньої діяльності. Розробка таких документів є формою правотворчої діяльності СБП.

Нормативно-правові документи з питань діяльності СБП готуються в разі:

■ відсутності їх на підприємстві;

■ невідповідності чинному законодавству у зв'язку із змінами в останньому;

■ необхідності врегулювання нових правовідносин, що виникають у ході забезпечення безпеки діяльності підприємства;

■ необхідності внесення істотних змін до чинних документів.

В інших випадках удосконалення чинних документів здійснюється шляхом внесення змін і доповнень до них. Зміни і доповнення вносяться постановами, наказами, розпорядженнями тих органів управління або керівників, які приймали чи затверджували відповідний нормативно-правовий документ.

Основою нормативно-правового регулювання діяльності СБП є відповідні норми та положення статуту підприємства, концепції безпеки діяльності підприємства, положення, порядки, настанови, інструкції, правила, накази, розпорядження, роз'яснення тощо. Зазначені документи видають у централізованому порядку органи управління та керівний склад підприємства. Документи, видані керівниками установ або філій підприємства, не можуть суперечити документам з аналогічних питань, виданим органами управління або керівництвом підприємства. При цьому нормативно-правовий документ має містити:

■ коротке найменування, що відповідає його змісту;

■ загальні положення, в яких містяться посилання на відповідність із законодавчими та нормативними актами та на виконання яких актів чи документів видається даний документ. Тут же вказується призначення документа і кого він стосується, види діяльності, які він регулює. В окремих випадках у цьому розділі можна подати умови, якими обумовлюється видання такого документа. В деяких документах з метою єдиного розуміння основних положень документа в цьому розділі чи окремим розділом можна подати визначення основних понять і термінів, використаних у документі;

■ розділи, в яких подається основний зміст документа;

■ перелік нормативно-правових документів або окремих їх пунктів, які втрачають чинність у зв'язку з прийняттям даного документа;

■ додатки (розрахунки, таблиці, зразки документів, бланків, схеми тощо).

У концепції безпеки діяльності підприємства слід подати відомості про політику підприємства щодо діяльності його служби безпеки, основних засад організації та функціонування системи безпеки загалом.

Положення, порядки, настанови мають визначати і регулювати окремі види діяльності СБП. Положення про службу безпеки, як правило, містить основні засади створення підрозділу, його завдання та функції, об'єкти діяльності, структуру права і обов'язки керівника підрозділу, інші необхідні для ефективної діяльності підрозділу норми.

Інструкції встановлюють порядок та умови здійснення відповідних заходів безпеки, виконання працівниками підприємства дій щодо дотримання встановленого режиму безпеки.

Правила встановлюють обсяг, послідовність, способи і терміни виконання працівниками підприємства відповідних дій, передбачених установленим режимом безпеки.

Накази, розпорядження, роз'яснення, листи є правозастосовними документами розпорядчого характеру і видаються на виконання відповідних законодавчих і підзаконних актів, а також нормативно-правових документів підприємства з питань безпеки його діяльності. Як правило, тексти таких документів складаються з двох частин. У першій – зазначається підстава або обґрунтування складання документа, у другій – висновки, пропозиції, рішення, розпорядження, вимоги, прохання.

Усі документи мають бути узгоджені з підрозділами (посадовими особами), яких вони стосуються, та затверджені (підписані) відповідними керівниками. Окремі документи можна затверджувати рішеннями відповідних органів управління (рішення, протоколи).

Крім того, такі документи, як інструкції та правила, може бути введено в дію наказами керівника підприємства. Усі документи мають бути зареєстровані в установленому порядку. Водночас нормативно-правові документи підприємства з питань діяльності служби безпеки мають переважно таємний і конфіденційний характер.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >