< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Координаційна роль та взаємодія служби безпеки з підрозділами підприємства

Координаційна роль служби безпеки підприємства в забезпеченні економічної безпеки

Відомо, що на підприємство постійно надходять потоки економічної інформації, що розрізняються за джерелами їх формування. Це може бути відкрита офіційна інформація, відкрита інформація, одержана через неформальні контакти працівників підприємства з носіями такої інформації, конфіденційна інформація, одержана способом несанкціонованого доступу до неї. Але працівники служби безпеки постійно оперують і результатами внутрішньої інформаційної діяльності з оцінювання інвестиційно-ресурсної забезпеченості, фінансово-економічної ефективності та потенціалу відтворення і розвитку. Таким чином, виявлення і вжиття заходів, спрямованих на запобігання загрозам економічної безпеки, припускає систематичну аналітичну і прогнозну діяльність з аналізу стану підприємства в результаті виконання його стратегічних рішень під впливом усіх тенденцій і процесів, включаючи зміну попиту на продукцію, обсяги інвестицій і т. ін.

Зазвичай перед службою безпеки ставиться завдання своєчасного виявлення і надання керівництву підприємства інформації про реальних і потенційних зовнішніх і внутрішніх загроз його функціонуванню.

Координаційна роль служби безпеки проявляється також у тому, що, по-перше, необхідна своєчасність виявлення та подання керівництву підприємства відповідної інформації (цілком очевидно, що відсутність або запізнювання відповідної інформації не дозволить вжити заходів щодо ліквідації або нейтралізації загроз діяльності підприємства); по-друге, необхідне формування якісної інформації. Такою вона буде в тому разі, якщо встановлено: а) важливість (здатність зробити внесок у діяльність підприємства), б) точність (надійність джерела і самої інформації); в) значущість (цінність і правильне розуміння інформації). По-третє, сфера дій розвідки має міститись у зовнішньому середовищі функціонування підприємства.

Саме зовнішнє середовище функціонування підприємства є основним "полем" діяльності служби безпеки, що включає:

■ постачальників (юридичні та фізичні особи, які забезпечують підприємство та його конкурентів матеріальними ресурсами, необхідними для виробництва конкретних товарів або послуг);

■ посередників (підприємства, що допомагають підприємству в просуванні, збуті і розповсюдженні його товарів), що включають: торгових посередників (організації, що допомагають підприємству підшукувати клієнтів або безпосередньо продавати їм його товари); підприємства з організації товароруху (склади, транспортні підприємства та ін.); агентства з надання маркетингових послуг (рекламні агентства, консультаційні організації з маркетингу);

■ кредитно-фінансові установи (банки, кредитні спілки, страхові компанії);

■ споживачів (окремі особи, що купують товари і послуги для особистого споживання; організації, що купують товари і послуги для використання їх у процесі виробництва; організації, що купують товари і послуги для наступного перепродажу; державні організації, що купують товари і послуги або для подальшого їх власного використання, або для подальшої передачі; зарубіжні споживачі, виробники, проміжні продавці і державні установи);

■ контактні аудиторії (будь-яка група, яка проявляє реальний або потенційний інтерес до підприємства або впливає на його здатність досягати поставлених цілей), що включають: фінансові інституції (банки, інвестиційні компанії, брокерські фірми, фондові біржі, акціонери); засоби масової інформації (газети, журнали, радіостанції, телецентри); державні установи, чия діяльність здатна негативно впливати на роботу підприємства; цивільні групи дій (організації споживачів, екологічні об'єднання, групи, що представляють національні меншини); місцеві контактні аудиторії (організації самоврядування, злочинні угруповання, первинні осередки громадських рухів і партій).

Координаційна діяльність служби полягає в узгодженні та впорядкуванні дій підрозділів підприємства в забезпеченні економічної безпеки. Зокрема, за своїм характером координаційна діяльність служби безпеки може бути превентивною (спрямованою на збереження чинної схеми роботи) і стимулювальною (спрямованою на поліпшення діяльності системи навіть за відсутності конкретних проблем).

Для досягнення цілей забезпечення економічної безпеки підприємства служба безпеки, разом із дирекцією та іншими структурними підрозділами, бере участь у вирішенні таких основних завдань:

■ своєчасне виявлення загроз життєво важливим економічним інтересам трудового колективу та підприємства загалом, причин і умов, які сприяють спричиненню підприємству матеріального і морального збитку, його нормальному функціонуванню і розвитку;

■ забезпечення фінансової стійкості в середньостроковій перспективі, що виявляється у стабільному надходженні коштів від реалізації продукції, достатньому рівні ліквідності та платоспроможності, раціональній структурі джерел фінансування та ефективності їх розміщення;

■ формування надійних гарантій підтримки законності, взаємовигідності, сумлінності співробітництва підприємства, організаційної стабільності його зовнішніх і внутрішніх зв'язків, відпрацьовування механізмів оперативного реагування на загрози і негативні тенденції в розвитку;

■ ефективне припинення зазіхань на законні інтереси підприємства, використовуючи юридичні, економічні й організаційні заходи впливу;

■ максимально повне відшкодування збитків, що наносяться неправомірними діями фізичних і юридичних осіб.

Так, з метою забезпечення безпеки працівників підприємства служба безпеки:

■ визначає адекватні засоби захисту і види режимів охорони підприємства;

■ припиняє спроби несанкціонованого проникнення на об'єкти підприємства;

■ організовує зв'язок з об'єктними групами безпеки;

■ забезпечує дотримання контрольно-пропускного режиму при здійсненні профілактичних, ремонтних та інших робіт;

■ розробляє і здійснює заходи для виявлення, відвернення і припинення злочинних акцій щодо керівного складу підприємства і підприємства загалом;

■ розробляє і проводить спеціальні заходи щодо забезпечення фізичного захисту керівництва підприємства;

■ виключає можливості несанкціонованого доступу фізичних осіб і транспортних засобів на контрольовану територію;

■ установлює порядок допуску співробітників, осіб сторонніх організацій, відвідувачів і транспортних засобів на контрольовану територію;

■ здійснює контроль за пересуванням відвідувачів на підприємстві;

■ установлює внутрішньооб'єктний режим у приміщеннях (на територіях) підприємства;

■ проводить спеціальні тренінги з працівниками підприємства з поведінки в різних ситуаціях;

■ розробляє звітні документи, аналітичні довідки і звіти за підсумками діяльності служби;

■ передає матеріали у правоохоронні органи для розслідування фактів правопорушень і злочинів щодо підприємства й окремих працівників.

Для організації і забезпечення охорони об'єктів підприємства, матеріальних цінностей і засобів служба безпеки:

■ бере участь у реалізації управлінських рішень щодо досягнення підприємством необхідного рівня фінансової стійкості в довгостроковій перспективі;

■ забезпечує надійний захист об'єктів підприємства від крадіжок, розкрадань, грабежу, підпалів та інших злочинних зазіхань, актів вандалізму тощо;

■ розробляє заходи щодо безпеки об'єктів підприємства;

■ забезпечує недоторканність перевезених матеріальних цінностей;

■ забезпечує належну роботу охоронної сигналізації, контроль за її станом і вживає заходів із ремонту в разі ушкодження, відмови тощо;

■ оснащує структурні підрозділи підприємства спеціальним телефонним зв'язком, "кнопками тривоги", переговорними пристроями, оглядовими вічками, іншими технічними приладами;

■ складає маршрути пересування транспортних засобів, що перевозять матеріальні цінності, і схем супроводу їх у дорозі;

■ виключає можливості несанкціонованого вивезення (виносу), ввезення (внесення) матеріальних цінностей з (на) контрольованої зони;

■ здійснює огляд у разі потреби працівників підприємства і всіх осіб при допуску на об'єкти підприємства;

■ виключає можливості безконтрольного пересування відвідувачів територією підприємства;

■ установлює порядок допуску співробітників у зони (приміщення) обмеженого доступу;

■ упроваджує технічні засоби контролю доступу;

■ організовує заходи, спрямовані на обмеження доступу в зони (приміщення) підприємства.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >