< Попер   ЗМІСТ

Термінологічний словник

Діяльність служби безпеки – сукупність переважно конфіденційних заходів, що передбачають виконання функцій аналізу, планування, організації, мотивації, контролю та моніторингу політики підприємства у сфері забезпечення його економічної безпеки, мінімальнонеобхідної фінансово-економічної ефективності господарювання, захисту економічних інтересів, збереження комерційної таємниці.

Договірна стратегія забезпечення безпеки – делегування функцій та завдань із забезпечення економічної безпеки підприємства шляхом укладання договорів із зовнішніми суб'єктами (охоронними, консалтинговими, інформаційними та іншими структурами).

Економічні заходи служби безпеки – комплекс дій, метою яких є інформаційно-аналітичне забезпечення фінансово-господарської діяльності, покриття збитків та усунення причин їх виникнення, відновлення (збереження) ліквідності та платоспроможності, скорочення суми заборгованості, поліпшення структури капіталу та оборотних коштів підприємства.

Інженерно-технічна служба – сектор служби безпеки, діяльність якого спрямована на забезпечення безпеки діяльності підприємства з використанням технічних засобів захисту.

Інституційні заходи служби безпеки – сукупність дій, які спрямовані на ефективний юридично-інституційний супровід діяльності підприємства задля захищеності його відносин із персоналом, іншими підприємствами та організаціями, зміну (в разі необхідності) організаційно-правової форми власності суб'єкта господарювання, реформування організаційної структури управління, ліквідацію чи перепрофілювання окремих структурних підрозділів.

Інформаційні заходи служби безпеки – комплекс заходів, що передбачають інформування про зміни у планах, завданнях із забезпечення економічної безпеки підприємства та захисту його важливої інформації, комерційної таємниці.

Комплексна стратегія забезпечення економічної безпеки – створення відокремленого підрозділу – служби безпеки підприємства з її підпорядкуванням вищому керівництву підприємства; інституціоналізація її діяльності в статуті підприємства, колективному договорі, правилах внутрішнього трудового розпорядку.

Матрична стратегія забезпечення економічної безпеки – комплекс заходів, які спрямовані на делегування функцій і завдань з управління питаннями безпеки на окремі структурні підрозділи підприємства.

Мотиваційні заходи служби безпеки – комплекс заходів, які включають навчання та перекваліфікацію персоналу, підвищення рівня оплати праці і преміювання за розробки та пропозиції в сфері безпеки.

Організаційні заходи служби безпеки – комплекс дій, які передбачають реорганізаційні зміни в окремих структурних підрозділах включно зі службою безпеки та забезпечують адаптацію характеристик діяльності підприємства до зміни умов зовнішнього середовища.

Служба (відділ) економічної безпеки підприємства – самостійний структурний підрозділ підприємства, який створюється з метою забезпечення стабільного та ефективного функціонування підприємства і розвитку його потенціалу, а також забезпечення передумов подальшого сталого розвитку підприємства.

Служба захисту інформації (контррозвідка) – відділ служби безпеки, призначений для організації та забезпечення ефективного функціонування системи захисту інформації, у тому числі автоматизованих систем обробки інформації та електронного документообігу.

Служба збору інформації (розвідувальний підрозділ) – структурний підрозділ служби безпеки, який виконує функції єдиного інформаційного центру, із завданнями обробки та аналізу інформації, що забезпечує ухвалення вищим керівництвом обґрунтованих рішень із найважливіших для інтересів підприємства питань.

Служба інформаційно-аналітичної діяльності – структурний підрозділ служби безпеки, у базі якого концентрується інформація, що становить комерційну таємницю і потребує особливого захисту від несанкціонованого доступу та злочинних посягань.

Служба охорони – самостійний структурний підрозділ служби безпеки, завданнями якого є організація та підтримка системи запобігання несанкціонованого допуску та доступу до відомостей, що становлять комерційну таємницю.

 
< Попер   ЗМІСТ