< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Моделі спілкування

У процесі розвитку теорії комунікації було створено значну кількість моделей міжособистісного спілкування. У сучасній науковій літературі моделі спілкування прийнято поділяти на три різновиди: лінійні, інтерактивні, трансакційні.

На сьогодні відомі лінійні моделі міжособистісного спілкування американських дослідників Г. Лассвелла, К.-Е. Шеннона, R Якобсона й радянського вченого Ю. Лотмана. За лінійною моделлю спілкування розглядають як односкерований процес – від адресанта до адресата.

Лінійна модель Г. Ласвелла передбачає розгортання спілкування від мотиву, який спонукає відправника (адресанта) розпочати комунікативний акт, до ефекту, який отримує відправник у спілкуванні з одержувачем (адресатом). Схематично цю модель спілкування можна зобразити так:

К.-Е. Шеннон розробив лінійну модель спілкування по телефону, і тому враховував насамперед технічний аспект розглядуваної проблеми, тобто взяв до уваги наявність комунікативного шуму, спричиненого зовнішніми чинниками.

А Р. Якобсон під час створення своєї лінійної моделі спілкування орієнтувався перш за все на особу відправника й одержувача та мовні засоби, якими вони послуговуються в інтеракції.

Цю модель дослідники інтерпретують таким чином: адресант (відправник), використовуючи доступні йому засоби мовного коду, формулює повідомлення, яке в межах відповідного контексту є засобом встановлення контакту з адресатом (отримувачем).

Лінійні моделі відтворюють спілкування як трансляцію інформації й односторонній вплив на отримувача шляхом маніфестації його комунікативних намірів.

На відміну від лінійних моделей інтерактивні моделі спілкування передбачають активність усіх його учасників. За таких умов обов'язковим елементом спілкування є зворотний зв'язок. Такі моделі спілкування запропонували російські філолог М. Бахтін і філософ Г. Шпет, французький філософ Р. Барт та інші. Узагальнена схема інтерактивних моделей спілкування має такий вигляд.

Інтерактивна модель спілкування передбачає складну комунікативну взаємодію щонайменше двох учасників, які продукують та інтерпретують смисли. Проте в інтерактивних моделях, на думку Ф. Бацевича, не враховано психологічні, соціальні й інші чинники, що впливають на характер міжособистісного спілкування.

Трансакційна модель подає спілкування як безперервну комунікативну взаємодію, під час якої відбувається одночасне надсилання й отримування повідомлень комунікантами.

Найбільш відомими є трансанційні моделі американських дослідників Т. Гембл і Μ. Гембла, модель комунікативних спіралей, які вказують на те, що комунікація не має чітких моментів початку й кінця, Ф. Денса, а також модель німецького мовознавця В. Шрамма, котрий потрактовує спілкування як постійну інформаційну, психологічну, емоційну налаштованість комунікантів один на одного за умови одночасного виконання ними своїх функцій. Узагальнено трансакційну модель комунікації можна подати так.

Кожна із запропонованих дослідниками моделей спілкування розкриває важливі аспекти комунікативного процесу, без якого неможливе існування й функціонування соціуму і життя кожного його представника.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >