< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Стилі спілкування

Стиль спілкування зумовлює поведінку людини під час її взаємодії з іншими людьми. Вибір конкретного стилю спілкування визначається багатьма чинниками, зокрема: особистісними характеристиками людини, її світоглядом і статусом у суспільстві, характеристиками цього суспільства.

У сучасній літературі немає єдиного виробленого погляду на питання класифікації стилів спілкування. Узагальнюючи, можна говорити про те, що в більшості праць дослідники, орієнтуючись на готовність людини до спілкування та його спрямованість, виділяють ритуальний, маніпулятивний і гуманістичний стилі спілкування.

Ритуальний стиль спілкування спостерігається між груповими ситуаціями, й основним завданням партнерів у ньому є підтримання зв'язку із соціумом, зміцнення уявлення про себе як про члена суспільства. За такого стилю спілкування партнер – це обов'язковий атрибут для виконання ритуалу. Ритуальний стиль спілкування вимагає компетентності його учасників у кожному конкретному ритуалі, знання "правил гри". Так, наприклад, на запитання керівника "Як справи?", адресоване одному з працівників фірми після вихідних, слід відповідати на зразок "Добре" чи "Нормально", а не давати детальну відповідь. Оскільки розлога розповідь підлеглого про реальний стан справ буде порушенням меж ритуалу, до якого залучив його керівник: начальник цим ввічливим запитанням лише створює ілюзорну зацікавленість життям кожного підлеглого, тобто підкріплює зв'язки зі своєю професійною групою. Тому дуже важливо правильно оцінити ситуацію спілкування й уявити собі, як в ній поводитися. Отже, в ритуальному спілкуванні суттєвим є виконання ролі – соціальної, професійної чи міжособистісної.

Маніпулятивний стиль – такий стиль спілкування, за якого партнера розглядають як засіб досягнення зовнішньої щодо нього мети. У маніпулятивному спілкуванні комунікатор демонструє реципієнту тільки те, що допоможе досягти мети, а мети досягає той, хто краще знає партнера, краще володіє технікою спілкування, тобто той, хто виявиться кращим маніпулятором.

Маніпулятивний стиль спілкування поширений в основному там, де передбачається спільна діяльність. Проте люди, які в професійній сфері часто послуговуються маніпулятивним стилем, знаються на його техніці й мають певні успіхи при його використанні, можуть зазнавати маніпулятивної деформації, тобто вважати такий стиль спілкування єдино правильним і єдино можливим. Такі люди спілкування в будь-якій сфері своєї життєдіяльності зводять до маніпуляції, що не завжди є доречним і виправданим.

З-поміж різновидів маніпулятивного спілкування у професійній та діловій сферах виокремлюють авторитарний, демократичний і ліберальний стилі спілкування.

Авторитарний стиль спілкування керівника передбачає повне підкорення підлеглих, одноосібне прийняття рішень, дотримання жорсткої дисципліни. Цей стиль спілкування мас такі позитивні характеристики, як чіткість та оперативність управління; незначний час для прийняття рішень; певна єдність управлінських дій; швидке подолання труднощів та ін. До його негативних характеристик зараховують невдоволеність працею; пригнічення ініціативи; бюрократію керівництва і под.

Керівник, який послуговується демократичним стилем спілкування залучає працівників до обговорення у прийнятті важливих для компанії рішень, дозволяє розкрити творчий потенціал працівника, заохочує ініціативу, ефективно використовує мотивацію, підтримує сприятливий психологічний клімат у колективі.

Керівник, який обрав ліберальний стиль спілкування,– це рівноправний член групи, представник трудового колективу.

Гуманістичний стиль переважно використовується в особистішому спілкуванні, яке сприяє задоволенню людської потреби в розумінні чи співчутті. Важливою особливістю гуманістичного стилю є те, що його очікуваним результатом є обопільна зміна уявлень обох партнерів, що визначається глибиною спілкування, а не тільки підтримання соціальних ролей, як у ритуальному спілкуванні, чи вплив на погляди партнера в маніпулятивному.

У гуманістичному спілкуванні партнера сприймають цілісно, без поділу на потрібні й непотрібні функції, на важливі й неважливі у певній ситуації спілкування риси.

Людина, беручи участь у різних комунікативних ситуаціях, може послуговуватися різними стилями спілкування, проте вона завжди залишається соціальною, тобто пов'язаною з життям і відносинами людей у суспільстві.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >