< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Усна форма ділової комунікації

Основи риторики в діловому спілкуванні

  • 1.1. Поняття про риторику
  • 1.2. Етика й культура спілкування в пам'ятках історії та літератури
  • 1.3. Антична риторика
  • 1.4. Формування нових засад європейського красномовства в епоху Середньовіччя
  • 1.5. Початок формування в Україні наукової думки про спілкування
  • 1.6. Дослідження етики й культури спілкування на сучасному етапі
  • 1.7. Особливості сучасного красномовства
  • 1.8. Напрями вивчення культури й етики спілкування в Україні
  • 1.9. Види ораторського мистецтва. Жанри публічних виступів
  • 1.10. Підготовка виступу, промови. Способи їхньої побудови

КЛЮЧОВІ ПОНЯТТЯ

Бесіда – доповідь, повідомлення на яку-небудь тему з подальшим обміном думками; співбесіда; розмова з ким-небудь.

Вид ораторського мистецтва – історично сформований тип красномовства зі специфічними засобами мовного впливу.

Гомілет – Християнський проповідник (від гомілетики).

Гомілетика – у середньовічній християнській риториці – тлумачення Біблії через проповідь чи повчальну бесіду.

Градація – стилістична фігура, побудована завдяки наведенню слів в особливому порядку (ступінь вияву ознаки в слові поступово зростає чи спадає).

Дебати – інтелектуальне змагання, учасники якого розвивають уміння активно обстоювати свої судження і переконання.

Дискусія – широке публічне обговорення суперечливого питання.

Диспут (наукова полеміка) – форма співробітництва, яка використовується для вивчення двох різних поглядів на певну проблему з метою встановлення істини.

Доповідь – публічне повідомлення на певну тему.

Евристика – особливий метод ведення діалогу, який запровадив давньогрецький філософ Сократ.

Іронія – стилістична фігура, вживання якої демонструє аудиторії критичне ставлення промовця до наведеного прикладу, ситуації тощо.

Композиція виступу – структура, план.

Лекція – форма пропаганди наукових знань. Різновиди лекцій виділяють залежно від їх змісту та форми викладу: пропагандистські, наукові, навчальні.

Літературний прийом – мовний засіб, ужитий із певною метою, найчастіше для увиразнення сказаного.

Мнемоніка – прийоми запам'ятовування, що ґрунтуються на встановленні асоціативних і структурних зв'язків між реченнями.

Мовна норма – сукупність загальноприйнятих правил мовної системи, які закріплюються у процесі комунікації.

Мовний стиль – сукупність мовних засобів вираження, зумовлених змістом і метою висловлювання.

Оратор – той, хто виголошує промову.

Патристика – сукупність літературних творів Отців Церкви.

Позитивізм – вміння відшукувати у будь-якому явищі, ситуації позитивний вияв.

Полеміка – мовна суперечка, що виникла внаслідок гострого зіткнення позицій співрозмовників під час спілкування.

Полемічна література – твори побудовані у вигляді гострих суперечок, діалогів, із системою тез і спростувань.

Прагматизм – стиль життя, для якого характерні раціональність і скерованість суто на матеріальний бік.

Промова – усний публічний виступ з якогось приводу: мітингова, ділова, ювілейна, жалобна промова.

Проповідь – жанр церковної риторики.

PR-технології – розроблення і комплексне багаторазове використання PR-засобів, рекламних матеріалів, покликаних в річищі певної концепції впливати на суспільну думку, ставлення громадськості, з метою сформувати позитивний образ індивіда, організації, країни.

Риторика – наука про ораторське мистецтво, красномовство, способи переконання, ефективні форми мовного впливу на аудиторію.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >