< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Мовні особливості офіційно-ділового стилю

Мовлення в межах офіційно-ділового стилю не є однорідним. Діловому спілкуванню притаманні офіційний характер, адресність, тематична обмеженість і повторюваність.

Обов'язковою умовою письмового варіанта офіційно-ділового мовлення є нейтральний стиль побудови тексту, точність, ясність, лаконічність, стислість, послідовність, структурованість, наявність стандартних мовних зворотів, використання усіх необхідних реквізитів і правильне їх оформлення. Також для ділової документації є характерними такі мовні особливості:

 • 1) основна частина тексту – загальновживана лексика (основа, право, свобода, розділити, пояснювальний);
 • 2) широко вживається суспільно-політична й адміністративно-канцелярська термінологія (вищезазначений, пред'явник, регламентація дій, конституційні права);
 • 3) використовується специфічна фразеологія (порушити питання, взяти до уваги, довести до відома);
 • 4) слова вживаються у прямому значенні, що полегшує однозначне розуміння тексту;
 • 5) висока частота вживання іменників, у тому числі віддієслівних (актуальність, важливість, значення, виконання, розділ);
 • 6) використання безособових (завдання виконано; план розроблено) та інфінітивних (заслухати, розробити) форм дієслова;
 • 7) мінімальна кількість прикметників, з-поміж наявних майже всі відносні, що входять до стійких словосполучень (грошова одиниця, споживчий кошик);
 • 8) найчастіше вживаються прості поширені речення, ускладнені дієприслівниковими й дієприкметниковими зворотами, однорідними членами речення (Позивач Іванченко І.І, оскаржив судове рішення, ухвалене на користь відповідача Петренка Π. П., у справі про порушення умов контракту). Вживаються також складні речення із сурядним і підрядним зв'язком (Іванченко стверджує, що суд першої інстанції помилився, ухваливши, що Петренко виконав матеріальні умови контракту на поставку пакувальних ящиків).

Однак писемне ділове мовлення є вторинним відносно усного й виникло пізніше. Усне мовлення має як монологічний варіант, так і діалогічний, у той час як документи представляють переважно монологічне мовлення. Усне спілкування в професійній і діловій галузях реалізується у вигляді публічних та приватних бесід, розмов, виступів офіційних осіб тощо.

Синоніми в текстах офіційно-ділового стилю

Синоніми в офіційно-діловому стилі, якому притаманне прагнення до граничної точності вислову (щоб уникнути неправильного тлумачення), використовуються обмежено, бо вони майже завжди вносять у мовлення зміни відтінків значення. Наприклад: Процедура приватизації державних підприємств включає такі основні елементи: визначення підприємств або їх часток (акцій, паїв), що продаються громадянам України за приватизаційні сертифікати, а також часток (акцій, паїв), що продаються членам трудових колективів за номінальною вартістю (Концепція роздержавлення і приватизації підприємств, землі і житлового фонду). Тут синоніми використані для пояснення й деталізації.

Явище синонімії означає наявність у мові близьких, але не тотожних способів висловлення, покликаних якнайточніше відтворювати думку. Незнання синонімічних можливостей мови може призвести до появи помилок в усіх стилях мови – і в офіційно-діловому також.

Слід розрізняти вживання лексичних синонімів:

Наприклад, суспільнийгромадський.

Прикметник суспільний утворений від іменника суспільство (соціально-економічна формація). Він стосується понять класової диференціації, виробництва, соціальних формацій, суспільного ладу. Наприклад, суспільний: лад, продукт, клас; формація, наука, свідомість, праця, система; становище, виробництво, буття та ін.

Громадський – "не державний", "не службовий", "добровільний", такий що стосується всього населення або якогось колективу, громади. Наприклад, громадський: обов'язок, осуд, порядок, діяч; організація, робота, справа; завдання, харчування та ін.

Ящикскринькашухляда.

Ящик – це "самостійний предмет" для зберігання й перевезення інших предметів; шухляда – це частина іншого предмета: висувний ящик, що ε складовою частиною шафи, стола, буфета та ін.; скринька – це ящик з отвором (поштова скринька, скринька для скарг та ін.).

Щоб безпомилково розрізняти такі слова, як квитокбілет, об'ємобсяг, слід звернути увагу на мовні традиції. Так, слово квиток уживається в таких словосполученнях: проїзний квиток, театральний квиток, залізничний квиток, профспілковий квиток та ін. Слово білет також закріплене за чітко визначеним (проте вужчим) колом словосполучень: кредитний білет, банківський білет, екзаменаційний білет. Слово об'єм уживається лише за наявності виміру в кубічних одиницях (об'єм цистерни 25 м3), в усіх інших випадках – обсяг (обсяг капіталовкладень, обсяг робіт, обсяг книги в друкованих аркушах, обсяг знань, інформації та ін.).

Крім лексичних, для офіційно-ділового мовлення характерні абсолютні, морфологічні та синтаксичні синоніми.

Наприклад, абсолютні синоніми, що не відрізняються ні значенням, ні відмінком і можуть бути взаємозамінними незалежно від контексту: алфавітабетка, майданплоща, процентвідсоток, мовознавстволінгвістика.

Слід пам'ятати, що у професійній сфері навіть абсолютні синоніми, запозичений і власне український, не завжди є взаємозамінними, наприклад: баланс, рівновага тіла, але тільки річний баланс; фон, тло неба, але тільки радіаційний фон; центральна площа, майдан, але тільки площа трикутника.

Добираючи варіант слова, слід надавати перевагу українським відповідникам: адекватнийрівний, відповідний, однаковий; апелювати – звертатися; інцидентвипадок, пригода; пріоритетперевага, першість, переважне право; рентабельнийвигідний, доцільний, прибутковий.[1]

Явище синонімії властиве не лише лексиці, виділяють також морфологічні та синтаксичні синоніми.

Серед морфологічних синонімів у діловому мовленні використовуються паралельні форми давального відмінка однини іменників чоловічого роду 2-ї відміни: директорудиректорові, панупанові, Василеві СтепановичуВасилю Степановичу, добродієві Панасенку О. О.добродію Панасенкові О. О., а також паралельні форми числівників: п'ятип'ятьох, сьомасімома, сімдесяти шестисімдесятьом шістьом, шістьмастами вісімдесятьма дев'ятьмашістьмастами вісімдесятьома девятьома (кількісних); у дві тисячі чотирнадцятому роціу дві тисячі чотирнадцятім році (порядкових) тощо.

Синтаксичні синоніми досить часто вживаються в офіційно-діловому стилі, зокрема серед розщеплених присудків: повідомитидовести до відома, змагатисяпроводити змагання, допомогтинадати допомогу тощо, а також: у зв'язку з хворобоючерез хворобу, підписана працівником заявазаява, підписана працівником, відповідно до наказузгідно з наказом.

Отже, обмежене використання синонімів в офіційно-діловому стилі зумовлене тим, що ці слова майже завжди вносять у мовлення нові відтінки значення. У деяких текстах дипломатичного підстилю за допомогою синонімів створюється урочистість мовлення, підкреслена значущість документа. Це знаходить своє вираження, зокрема, в тому, що в дипломатичному підстилі офіційно-ділового стилю на позначення певних понять дипломатії традиційно використовуються запозичення, незважаючи на існування національних еквівалентів. Наприклад, якщо в інших стилях мови вживають термін вступ, то в дипломатичному мовленні це поняття позначається терміном преамбула; попередній, тимчасовийпрелімінарний (у міжнародному праві попередня угода, за якою сторони, що перебувають у стані війни, визначають основні положення майбутнього мирного договору); затвердженняратифікація; дійсний, справжній – автентичний та ін. Між такими функціональними термінами і загальновживаними словами встановлюються своєрідні синонімічні відношення, вони стають компонентами синонімічного ряду.

Пароніми в текстах офіційно-ділового стилю

Пароніми – це слова, що мають схоже звучання, але різне значення й написання. Вони можуть бути настільки схожими, що їх легко сплутати, якщо вони нечітко вимовлені (адресат – адресант, емігрант – іммігрант), або ж мати схожу частину, найчастіше – корінь (професійний – професіональний, інформативний – інформаційний). Саме ця близькість, незначна звукова відмінність у мовленні спричиняє труднощі у засвоєнні і призводить до помилок. У більш широкому значенні до паронімів зараховують не тільки ті слова, які мають подібне звучання, але й такі, що не дуже схожі за звучанням, але через подібність значення теж часто вживаються в неправильному значенні (вирізнятисявідрізнятися, ознайомитипознайомити).

Пароніми вживаються в усіх стилях мовлення, однак у науковому й офіційно-діловому стилях помилкове використання таких слів може призводити до неправильного розуміння, помилок під час виробничого процесу й передачі інформації (виробнича ділянка замість виробнича дільниця). Тому ці слова потребують особливої уваги. Якщо є сумніви щодо того, який із паронімів краще використати, слід звертатися до словників і довідників (наприклад, словника Д. Г. Гринчишина та О. А. Сербенської "Словник паронімів української мови").

Залежно від того, як пов'язані між собою пароніми, вони поділяються на такі групи:

 • 1) синонімічні пароніми (тобто слова водночас є і паронімами, і синонімами): привабливийпринадливий; будівлябудинок;
 • 2) антонімічні пароніми (водночас і пароніми, й антоніми): прогресрегрес, еміграція – імміграція;
 • 3) близькі за значенням (при цьому не є синонімами): людськийлюдяний, свідченнясвідоцтво;
 • 4) тематичні (слова з однієї тематичної групи): ніготькіготь, пам'ятникпам'ятка.

У деяких випадках пароніми виявляються зовсім випадково схожими словами (коледжкотедж, кампаніякомпанія).

Щоб з'ясувати відмінність у значенні слів-паронімів, часто доцільним є визначення кореня, від якого походить кожне із слів. Наприклад, слова тактовний і тактичний походять відповідно від слів такт і тактика. Таким чином легко з'ясувати, що тактовний – це той, що має почуття міри, вміє поводитися (тактовна людина), а тактичний – той, який стосується тактики, планування військових дій (тактична боротьба). Також іноді допомагає переклад паронімів іншою мовою (наприклад, уява – рос. воображение, уявлення – рос. представление). Проте найчастіше слова-пароніми походять від одного кореня й перекладаються однаково (пор. особовий та особистий – рос. личный).

Основна і єдина умова, за якої можна досягти правильного вживання паронімів, – знання значень близькозвучних слів і можливостей їхнього поєднання з іншими словами.

Досконале мовлення як чинник професійної конкурентоспроможності фахівця

Кожен фахівець, окрім опанування спеціальних знань, формування професійних умінь і навичок, які сприятимуть його кар'єрному зростанню як висококваліфікованого спеціаліста, мас оволодіти знаннями з культури мови й культури мовлення, що допоможуть йому зреалізувати його професійні знання з бездоганною точністю і чіткістю, адже основним засобом передачі інформації є мова. І саме мовлення – усне й писемне – є першою ознакою рівня загальної культури людини як представника цивілізованого соціуму.

Основа культури мовлення сучасного фахівця – знання літературної мови. Кожен, хто мас на меті покращити своє мовлення, зробити його насправді культурним, повинен розуміти, що являє собою українська літературна мова, в яких формах вона існує, чим усне мовлення відрізняється від писемного, що таке функціональні стилі, чому в мові побутують фонетичні, лексичні, граматичні варіанти, й у чому полягає їх відмінність; засвоїти й розвинути навички відбору й уживання мовних засобів у процесі спілкування; опанувати норми літературної мови; знати етикетні мовні формули й уміти ними користуватися у професійному спілкуванні; вміти швидко й адекватно оцінювати комунікативну ситуацію і на належному професійному рівні приймати рішення й планувати комунікативні дії.

Комунікативні цікавинки

Як запобігти мовним помилкам

 • 1. Пам'ятайте, повтори, вжиті без стилістичної потреби, виявляють бідність вашого словникового запасу.
 • 2. Із синонімічного ряду вибирайте те слово, яке найкраще розкриває думку відповідно до стилю роботи.
 • 3. Уживайте тільки ті слова, лексичне значення яких вам відоме. У разі потреби користуйтеся тлумачним словником.
 • 4. Пам'ятайте, що часте вживання тих самих слів, словосполучень, виразів знебарвлює мову, робить її стандартною, сухою.
 • 5. Стежте за побудовою тексту, правильно використовуйте мовні засоби його організації. Перед написанням речення обов'язково перечитайте попереднє (коли є потреба, то й цілий абзац, усе написане).
 • 6. Використовуйте різні типи речень, намагайтеся уникнути одноманітності переходу від одного речення, абзацу до іншого.
 • 7. Не вдавайтеся до штучних красивостей, надмірної патетики. Пам'ятайте, що велемовність веде до заміни живого слова банальними трафаретами.
 • 8. Пам'ятайте, що тільки глибокі знання й тверді переконання допомагають людині мислити і висловлюватися легко, красиво і щиро.
 • 9. Пишіть по-своєму, висловлюйте думки самостійно, виробляйте власний стиль письма.
 • 10. Упродовж викладу дотримуйтеся одного стилю. Пам'ятайте, вибір теми зумовлює і вибір стилю.
 • (За О. М. Довгою)

 • [1] Культура професійного мовлення: метод, вказівки з курсу "Українська мова за професійним спрямуванням" для студентів І курсу всіх спеціальностей: [Електронний ресурс] / упор. Л. М. Кулакевич. – Д.: ДВНЗ УДХТУ, 2011, – 38 с.– Режим доступу: udhtu.com.ua/userfiles/file/MB_226f.pdf.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >