< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Корпоративний імідж

Корпоративний імідж – це сформований, дієвий, емоційно забарвлений цілісний образ організації або окремих її складових, що характеризуються певними рисами, які ґрунтуються на реальних чи приписуваних перцептивних властивостях конкретної організації і які є соціально значущими для того, хто сприймає (реципієнта).

Іміджмейкери наголошують, що при створенні корпоративного іміджу як важливого чинника ділового успіху слід дотримуватися таких принципів:

 • • імідж компанії має повністю відповідати плану розвитку компанії, який ґрунтується на задоволенні потреб усього ринку чи окремої його ділянки;
 • • імідж компанії повинен відповідати етапові розвитку компанії;
 • • внутрішній імідж компанії має відповідати її зовнішньому іміджу;
 • • імідж компанії повинен гармонійно поєднуватися із сучасним етапом розвитку суспільства.

Дослідники у сфері іміджування зауважують, що на створення позитивного іміджу впливають такі чинники:

 • • фінансовий стан організації;
 • • історія організації, її традиції й репутація;
 • • особистість керівника;
 • • пабліситі – рекламна відомість;
 • • турбота про персонал;
 • • соціальна відповідальність перед суспільством;
 • • управління організацією;
 • • фірмовий стиль;
 • • етичність діяльності й відносин.

Імідж організації – корпоративний імідж – характеризують за такими ознаками:

Критерій систематизації

Тип корпоративного іміджу

За ознакою аудиторії- реципієнта

Зовнішній: образ організації в очах зацікавлених осіб за межами компанії

Внутрішній: ставлення до організації її персоналу й керівництва

За структурними характеристиками

Імідж організації в цілому

Імідж кожного окремого підрозділу

За цілеспрямованістю PR-діяльності

Природний: складається стихійно в результаті практичної діяльності

Штучний: створюється спеціальною рекламою або PR-акціями

Позитивний корпоративний імідж – це важливий і необхідний складник нематеріальних активів успішних фірм і компаній, який виявляє потужний вплив на реалізацію інтересів організації у відповідних цільових аудиторіях.

Персональний імідж

Дослідники вказують на те, що індивідуальний (персональний) імідж – це імідж індивідуального суб'єкта, в основі формування якого лежать символи, що передають індивідуальні риси суб'єкта. Зазвичай виділяють два типи індивідуального іміджу:

 • • орієнтований на самовідчуття: спрямований на зміну Я-концепції індивіда з метою наближення її до ідеального Я, а отже – до підвищення самооцінки й покращення самовідчуття індивіда; основна функція цього різновиду іміджу – функція психічного захисту (допомагає приховати свої вади, навіяти іншим бажане уявлення про себе);
 • • орієнтований на сприйняття: ґрунтується на роботі з відповідними стійкими комунікативними установками, очікуваннями й вимогами до партнера у спілкуванні, притаманними колективній свідомості.

Отже, персональний імідж – це образ особистості в очах оточення, який виникає стихійно або формується цілеспрямовано на основі наявних відмінних якостей і рис особистості.

Персональний імідж як знакова характеристика особистості виконує такі функції:

 • • соціального тренінгу: створюючи імідж, людина свідомо або стихійно коригує власні прояви, пристосовуючи їх до виконання групових ролей;
 • • ілюзорно-компенсаторну: імідж дозволяє "пограти в те, що не втілилося в життя", компенсувати стереотипність звичайного життя;
 • • соціально-символічного впізнавання: за допомогою іміджу індивід демонструє членам групи свою готовність до соціальних інтеракцій і до виконання відповідних ролей, у свою чергу інші члени групи завдяки іміджу впізнають в індивіді потенційного партнера.

Значення персонального іміджу переоцінити складно. Насамперед персональний імідж працівників є атрибутом іміджу організації і цим безпосередньо впливає на ставлення до нього цільових аудиторій і загальну конкурентоспроможність. Окрім того, образ людини викликає психологічну установку оточення або на уникнення контакту з носієм іміджу, або на прагнення налагодити з ним контакт і співпрацю у відповідній сфері. Отже, персональний діловий імідж впливає на особисту професійну успішність.

Діловий імідж як атрибут персонального іміджу створюється під впливом багатьох чинників, залежних від носія іміджу й аудиторії, яка його буде сприймати.

На думку фахівців у галузі іміджування, для створення персонального ділового іміджу обов'язкові такі кроки:

 • • визначення відмітних характеристик і цілісної індивідуальності особистості – майбутнього носія іміджу: проектований імідж повинен відбивати кращі зовнішні і внутрішні риси особистості;
 • • аналіз і врахування уподобань конкретного середовища ділових відносин: визначаються уподобання аудиторії, під яку створюється імідж;
 • • аналіз контексту, в якому діє особистість: оцінювання конкретних обставин майбутньої діяльності фахівця;
 • • створення повідомлення-інформації про особистість, за допомогою якого формується бажаний імідж.

Персональний імідж створюється на основі знання образу ідеального представник тієї чи тієї професії в очах реципієнта.

Так, наприклад, від секретаря-референта очікують прояву таких ділових якостей: чіткість, організованість, відповідальність, акуратність, а від бухгалтера – солідного, респектабельного зовнішнього вигляду, педантичності, стриманості, емоційної закритості.

Одним із як обов'язкових і невід'ємних складників персонального іміджу є вербальний імідж, який формується писемним і усним мовленням його носія під впливом мовних і позамовних чинників.

Мовлення для створення позитивного вербального іміджу має бути:

 • • правильним: відповідати усім чинним мовним нормам;
 • • точним: відповідати думкам мовця;
 • • зрозумілим: доступним розумінню слухача (читача);
 • • логічним: відповідати усім законам логіки;
 • • простим і природним;
 • • лаконічним: не повинно бути зайвих слів;
 • • чистим: мовець не повинен вживати нелітературних, жаргонних, вульгарних слів;
 • • виразним;
 • • образним;
 • • милозвучним.

Іміджмейкери радять використовувати такі прийоми формування вербального іміджу:

 • • те, що хочуть почути;
 • • провокувати розмовляти, а не говорити;
 • • активно використовувати слова-звертання (чи знаєте Ви, зрозумійте, повірте, уявіть, погодьтеся і под.);
 • • використовувати техніку заочного діалогу ("не так давно я мав розмову з... і запитав..., а у відповідь..., і складається, що...");
 • • говорити з посмішкою;
 • • долати деякі непрозоро заборонені соціальні табу;
 • • іноді краще промовчати, ніж сказати.

Образ працівника – йога імідж – це портрет, який він показує оточенню. Імідж повинен працювати на людину, а не проти неї, має правдиво відбивати її кращі риси, і при цьому бути простим і щирим. Лише позитивний персональний діловий імідж сприятиме досягненню успіхів у професійній комунікації, оскільки він разом із гарною освітою і професійним досвідом ε важливим чинником успішної кар'єри.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >