< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Усна форма ділового спілкування

  • 4.1. Особливості усного ділового спілкування. Мовлвннєвий етикет
  • 4.2. Ділова бесіда
  • 4.3. Ділова телефона розмова
  • 4.4. Проведення ділових нарад
  • 4.5. Ділові переговори

КЛЮЧОВІ ПОНЯТТЯ

Ділова бесіда – це спеціально організована предметна розмова, під час якої відбувається обмін думками й діловою інформацією.

Ділова нарада – одна з найбільш важливих і найбільш відповідальних форм управлінської діяльності, яка реалізується в усному спілкуванні й під час якої відбувається обмін інформацією між підлеглими та керівником і приймаються управлінські рішення.

Ділові переговори – це процес взаємодії сторін із метою досягнення узгодженого і прийнятного для них рішення.

Мовленнєвий етикет – це система стійких мовних формул, рекомендованих суспільством для встановлення мовленнєвого контакту співрозмовників, підтримання спілкування у виразній тональності відповідно до їхніх соціальних ролей і рольових позицій стосовно один до одного в офіційних і неофіційних обставинах.

Усне спілкування – здійснення комунікативних актів засобами усної форми мовлення.

Особливості усного ділового спілкування. Мовленнєвий етикет

Усне мовлення – це будь-яке мовлення, відтворене звуками. Усне мовлення розраховане на слухове й зорове сприйняття: звукове й інтонаційне оформлення, мелодика і темп мовлення, тембр і чистота голосу мовця, його просторове розміщення, жестикуляція та міміка – все це впливає на результат сприйняття сказаного. Усне мовлення може характеризуватися уривчастістю, фрагментарністю, ситуативно доцільним поділом синтаксичної конструкції на певні комунікативні відрізки, оскільки воно має поступальний, лінійний і незворотний характер розгортання в часі: мовець не може повернутися до раніше сказаного й відтворити його з певною точністю, то вже буде інший мовленнєвий акт, здійснений з урахуванням реакції слухача на почуте.

Усне мовлення, так само, як і писемне, нормоване й регламентоване. Тому мовець слідкує за тим, щоб його мовлення було логічно зв'язним, добирає відповідні слова для висловлення своєї думки. Проте в усному мовленні допускають певні відхилення від загальноприйнятої норми – незавершені висловлення, елементи вагання, авторський коментар – це необхідно для успішності й ефективності усного спілкування. Однак в офіційному спілкуванні такими прийомами не слід зловживати, оскільки адресат може це сприйняти як недотримання мовних норм або порушення правил ділового спілкування.

Мовленнєвий етикет

Важливу роль в усному спілкуванні відіграє мовленнєвий етикет як система стійких мовних формул, рекомендованих суспільством для встановлення мовленнєвого контакту співрозмовників, підтримання спілкування у виразній тональності відповідно до їхніх соціальних ролей і рольових позицій в офіційних і неофіційних обставинах.

Мовленнєвий етикет – це сукупність усіх етикетних мовленнєвих засобів і правила їхнього використання у відповідних ситуаціях. Загальним принципом використання етикетних засобів у будь-якій сфері людського життя залишається принцип ввічливості. Мовленнєвий етикет – явище національне. Те, що один народ уважає ввічливим, інший може потрактувати як жест неввічливого ставлення до співрозмовника. Різні народи послуговуються різними формами вітання.

Вітання – один із найважливіших знаків мовленнєвого етикету. Із його допомогою встановлюється контакт між учасниками спілкування, передається ставлення людей один до одного.

Окрім універсального принципу ввічливості, у діловому спілкуванні важливо дотримуватися принципу відповідності мовленнєвій ситуації. Атмосфера спілкування (офіційна, неофіційна) і чинник адресата (соціальний статус, особистісні характеристики, вік, стать, рівень знайомства) є визначальними у виборі етикетних формул.

Засобами етикету підкреслюється дистанція офіційного спілкування. Це пов'язано з вибором Ви-спілкування. Незалежно від соціального статусу, статі й віку співрозмовника обирається Ви-звертання, яке визначає вибір теми обговорення, дистанцію спілкування, тональність, лексичний відбір. Офіційна атмосфера вимагає двобічного Ви-звертання в будь-якій соціальній і віковій групі.

Для офіційного ділового спілкування прийнято обирати універсальні етикетні формули.

Вітання

Добрий день (ранок, вечір)! Доброго дня (ранку, вечора)!

Прощання

До побачення! На все добре! До зустрічі! Дозвольте попрощатися!

Подяка

Спасибі! Я вам щиро вдячний! Дякую! Дозвольте подякувати вам! Висловлюємо свою вдячність за... Дуже вдячні за Вашу турботу!

Прохання

Будь ласка... Будьте ласкаві... Будьте люб'язні... Прошу (просимо) Вас... Дозвольте... Маю до Вас прохання...

Вибачення

Пробачте (вибачте), будь ласка... Прошу (просимо) вибачення за... Перепрошуємо Вас...

Пропозиція

Дозвольте запропонувати... Мені хочеться запропонувати Вам... Я хотів би запропонувати Вам...

Запрошення

Дозвольте запросити Вас на... Я запрошую Вас на... Щиро сподіваємося, що Ви погодитеся...

Одна з найбільш важливих функцій етикету – зняття агресії. Вона реалізується у правильному доборі тону спілкування, насамперед у незастосування категоричних суджень. Слід пам'ятати: чим ввічливішим буде мовець, тим менш категоричними будуть його висловлювання.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >