< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Писемна форма ділового спілкування

Писемна форма ділового спілкування

 • 1.1. Особливості писемного ділового спілкування
 • 1.2. Документ та його функції. Критерії класифікації документів. Реквізити документа
 • 1.3. Текст документа. Способи викладу матеріалу в тексті документа
 • 1.4. Документація щодо особового складу. Основні різновиди. Граматичні особливості
 • 1.4.1. Автобіографія
 • 1.4.2. Резюме
 • 1.4.3. Заява
 • 1.5. Довідково-Інформаційна документація. Основні різновиди. Граматичні особливості
 • 1.5.1. Службові записки
 • 1.5.2. Службові листи
 • 1.5.3. Протокол. Витяг з протоколу
 • 1.5.4. Звіт
 • 1.5.5. Оголошення
 • 1.5.6. Запрошення
 • 1.6. Обліково-фінансова документація. Основні різновиди. Граматичні особливості
 • 1.6.1. Доручення
 • 1.6.2. Розписка
 • 1.6.3. Акт
 • 1.7. Господарсько-договірна документація. Основні різновиди. Граматичні особливості
 • 1.7.1. Договір
 • 1.7.2. Контракт
 • 1.7.3. Трудова угода
 • 1.8. Організаційно-розпорядча документація. Основні різновиди. Граматичні особливості
 • 1.8.1. Наказ
 • 1.8.2. Розпорядження
 • 1.8.3. Інструкція

КЛЮЧОВІ ПОНЯТТЯ

Автобіографія – це документ, у якому особа, що його складає, у хронологічному порядку подає стислий опис свого життя й діяльності.

Акт – це офіційний документ правової чинності, що укладається як рішення щодо законів, указів, постанов або на підтвердження установлених фактів чи подій (наявність або відсутність матеріальних цінностей, приймання – передача справ, ревізія, інвентаризація, нещасні випадки, випробування обладнання, зміна керівництва).

Витяг з протоколу – один із найпоширеніших видів документів, що передається окремим особам (підприємствам) на їх вимогу; містить стислий виклад одного з питань, що обговорювалися на нараді чи зборах і були запротокольовані.

Договір – це угода двох чи більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.

Документ – основний вид ділового мовлення, що фіксує й передає інформацію, підтверджує її достовірність, об'єктивність.

Доповідна записна – це документ, адресований керівникові установи, у якому міститься інформація про стан справ, певні явища, про виконану роботу, якусь ситуацію, подію; може подаватися у вигляді прохання, містити висновки та пропозиції укладача.

Доручення – це документ, за яким організація, офіційна чи приватна особа надає право (підтверджує повноваження) іншій особі на законних підставах виконувати певні юридичні дії чи представницькі функції або отримувати матеріальні цінності від її імені.

Запрошення – це документ, який повідомляє про якусь подію і містить запрошення взяти у ній участь.

Заява – це документ, що містить прохання або пропозицію особи або кількох осіб, адресований адміністрації певної установи (підприємства чи організації) або посадовій особі.

Звіт – це документ, в якому подається інформація про виконання певної роботи.

Інструкція – це правовий акт, створюваний органами державного управління для встановлення правил, які регулюють організаційні та спеціальні сторони діяльності установ, підприємств, організацій.

Контракт – це документ, що засвідчує домовленість між підприємством і працівником про засади певної спільної діяльності.

Наказ – це документ, що видається керівником установи, організації, підприємства для вирішення кадрових або організаційних питань.

Оголошення – це документ, який повідомляє про подію, що має відбутися, або про потребу у певних послугах чи про можливість надання певних послуг.

Пояснювальна записка – це документ, який з'ясовує зміст певних положень основного документа (закону, указу, проекту, звіту, плану) або пояснює причини певного факту, вчинку, події.

Протокол – це документ колегіальних органів, в якому фіксується місце, час, мета проведення зборів, засідань, нарад, конференцій, семінарів, подається склад присутніх, викладається зміст виголошених доповідей і виступів, а також ухвали з обговорених питань.

Резюме – це документ, що дає роботодавцю стислу й достовірну інформацію про кандидата на вільне робоче місце і є підставою для запрошення на співбесіду.

Реквізит – обов'язковий елемент структури документів, встановлений законом або положенням про укладання документів.

Розписка – це обліково-фінансовий документ, що підтверджує певну вже виконану дію,– передачу й отримання грошей, документів або матеріальних цінностей – між особою та установою чи приватними особами.

Розпорядження – це документ, який видається найвищим керівником або керівником структурного підрозділу установи, організації чи підприємства для вирішення оперативних поточних питань, які не вимагають обговорення або погодження.

Система документації – сукупність взаємопов'язаних документів, що взаємодіють і створюють цілісні утворення з певними специфічними рисами.

Службова записна – це інформаційно-довідковий документ, який використовується як інструмент ділового листування всередині організації.

Службовий лист – це довідково-інформаційний документ, за допомогою якого відбувається обмін інформацією між установами та приватними особами.

Справочинство – діяльність, що охоплює питання документування й організації роботи з документами в процесі здійснення управлінських дій.

Текст – основоположний реквізит будь-якого документа.

Трудова угода – це документ, що укладається між організацією та працівником, який не належить до штату цієї організації, або зі штатним працівником для виконання певних робіт, якщо ці роботи виходять за межі його службових обов'язків.

Формуляр – це єдина модель побудови документів певного різновиду.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >