< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Документація щодо особового складу. Основні різновиди. Граматичні особливості

Документи щодо особового складу, або документи з кадрово- контрактових питань,– це документи, які містять інформацію про особовий склад підприємства, організації, установи.

Морфологічні особливості документації щодо особового складу:

 • • виклад тексту від першої особи (автобіографія, резюме, заява) або від третьої особи (характеристика);
 • • уживання особових форм дієслова, напр.: навчаюся на економічному факультеті, працюю на посаді, маю публікації, прошу надати...; зарекомендував себе як тощо, відповідально ставиться, працює над науковою темою, оволодіває навичками;
 • • використання віддієслівних іменників: керування, скликання, сприяння, стягнення, узгодження, вдосконалення, запровадження;
 • • нанизування іменників у формі родового відмінка однини: доцента кафедри мовознавства Петренка Петра Петровича (заява), (характеристика) студента механічного факультету Степаненка Василя Сергійовича;
 • • уживання паралельних форм давального відмінка для іменників 2-ї відміни чоловічого роду: Директору заводу й Директорові заводу;
 • • використання форм особових займенників: мене, мені, вас;
 • • вживання форми називного відмінка замість місцевого для назв населених пунктів: народився в м. Харків, навчаюся в м. Київ. Синтаксичні особливості документів щодо особового складу:
 • • використання простих речень: Я, Геращенко Павло Іванович, народився 13 березня 1997 р. в м. Ірпінь Київської обл.
 • • прямий порядок слів у реченнях, що передає загальний зміст речення без спеціального наголошення окремих його елементів: Петренко Іван Васильович працює на посаді бухгалтера з 2014 р.
 • • наявність розщепленого присудка: брати участь, приділяти увагу, давати вказівки, вести переговори, встановити порядок тощо;
 • • присудок переважно ставиться у формі теперішнього часу зі значенням позачасовості, постійності, наприклад: Прошу розглянути клопотання про надання державної допомоги...

МОВНІ КЛІШЕ, ЩО ВЖИВАЮТЬСЯ В ДОКУМЕНТАХ ІЗ КАДРОВИХ ПИТАНЬ

Без сохранения заработной платы – без збереження заробітної плати

Быть на хорошем счету – мати добру репутацію

В затруднении –у скрутному становищі

В одном экземпляре – в одному примірнику

Вакантная должность – вакантна посада

Ведущий специалист – провідний спеціаліст

Взаимоотношения в коллективе – відносини в колективі

Вовлекать в работу – залучати до роботи

Восстановить в должности – поновити на посаді

Временно отстранить – тимчасово усунути

Выплачивать вознаграждение – виплачувати винагороду

Диплом о высшем образовании – диплом про вищу освіту

Заведующий отделом – завідувач відділу

Заместитель директора – заступник директора

Занять должность – обійняти посаду

Исковое заявление – позовна заява

Испытательный срок – випробний термін

К заявлению прилагаю – до заяви додаю

Лицевой счет – особовий рахунок

Личный листок – особовий листок

Место жительства – місце проживання

На общественных началах – на громадських засадах

На временную работу – на тимчасову роботу

На постоянную работу – на постійну роботу

На стажировку – на стажування

Назначить к рассмотрению – призначити на розгляд

Назначить на должность – призначити на посаду

Освободить по собственному желанию – звільнити за власним бажанням

Освободить с занимаемой должности – звільнити із займаної посади

Основание для... – підстава для...

Отпуск внеочередной – відпустка позачергова

Отпуск дополнительный – відпустка додаткова

Отпуск основной – відпустка основна

Отпуск по болезни – відпустка через хворобу

Отстранится от дел – відійти від справ

Перевести на должность – перевести на посаду

По достоинству оценить – належно оцінити По непредвиденным обстоятельствам – через непередбачені обставини

По окончании – після закінчення

По причине того, что – через те, що

По семейным обстоятельствам – у зв'язку з сімейними обставинами

По собственной инициативе – з власної ініціативи

По специальности – за фахом

Поехал по назначению – поїхав за призначенням

Поступить в коледж – вступити до коледжу

Поступить в университет – вступити до університету

Предоставить возможность – надати можливість

Принимать участие – брати участь

Проживать по улице – жити на вулиці

Работа по совместительсту – робота за сумісництвом

Регулировать взаимоотношения – регулювати відносини

Семейное положение – сімейний стан

Сокращенный рабочий день – скорочений робочий день

Состав семьи – склад сім'ї

Состоять на учете – перебувати на обліку

Считать целесообразным – уважати доцільним (за доцільне)

Указать условия (сроки) – зазначити умови (терміни)

Условия работы – умови роботи

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >