< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Договір

Договір як найбільш оперативний і гнучкий засіб зв'язку між виробництвом і споживанням виконує такі функції:

 • організаційну: формування зв'язків між суб'єктами цивільного права (фізичними чи юридичними особами);
 • регулятивну: активний вплив (через систему суб'єктивних прав та обов'язків) на майнові зв'язки суб'єктів.

Організаційна й регулятивна функції договору обумовлюють його ефективність і широке застосування. Договір є тим необхідним засобом, за допомогою якого опосередковується широке коло суспільних відносин у сфері товарно-грошового обігу.

Зразок

договору

Договір

про надання рекламних послуг

м. Київ 15 січня 2015 року

ТОВ "Арлекін", в особі Чирви Геннадія Станіславовича, далі "Виконавець", що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, і ТОВ "Аркада", в особі Половця Дениса Анатолійовича, далі "Замовник", що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, уклали Цей Договір про таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ:

Замовник доручає, а Виконавець зобов'язується виконати таку роботу з реклами продукції ТОВ "Аркада" (опис міститься у Додатку 1 до Цього Договору і є його невід'ємною частиною).

 • 2. ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ:
 • 2.1. Виконавець бере на себе виконання таких робіт: розроблення оригінал-макету; друк і розміщення на вулицях рекламних матеріалів;

зйомка рекламного ролика й розміщення на п'ятьох всеукраїнських ефірних телеканалах; розміщення друкованої реклами у п'ятьох всеукраїнських журналах і газетах.

Виконавець у 20-денний термін із дня підписання Договору подає на затвердження Замовникові докладну програму робіт з реклами продукції або, із зазначенням часових інтервалів, звітних матеріалів та орієнтовних сум, необхідних для виконання робіт.

Програма після її затвердження є невід'ємною частиною Цього Договору.

 • 2.2. Виконавець власними силами і з власних матеріалів, на власній матеріальній базі виготовляє необхідні ескізи, тексти, оригінал- макети.
 • 2.3. Виконавець подає на затвердження Замовникові ескізи, оригінал-макети й інші матеріали, необхідні для проведення робіт. Виготовлення або публікація не затверджених Замовником матеріалів не допускається.
 • 2.4. Виконавець ознайомлює Замовника за його вимогою з перебігом робіт щодо виготовлення реклами.
 • 2.5. Виконавець розміщує рекламу:
 • 2.5.1 Відеоролики довжиною до 10 секунд на телеканалах "1+1", "Інтер", "СТБ", "ICTV", "Україна".
 • 2.5.2 Друковані оригінал-макети в газетах "День", "Дзеркало тижня", "Сегодня", "Київські відомості", "Україні молода" і журналах "Всесвіт", "Дніпро", "EXS", "Мистецькі грані", "Оксамит".
 • 3. ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА:
 • 3.1. Замовник затверджує програму робіт з реклами.
 • 3.2. Замовник затверджує зразки рекламної продукції, яка підлягає тиражуванню.
 • 3.3. Замовник надає інформацію, необхідну для виготовлення реклами (технічні дані, опис продукції, послуг).
 • 4. ПОРЯДОК ОПЛАТИ РОБОТИ ВИКОНАВЦЯ:
 • 4.1. Роботу, виконану Виконавцем, Замовник оплачує в сумі двісті п'ятдесят тисяч грн. шляхом перерахування на розрахунковий рахунок Виконавця.
 • 4.2. Розрахунки за виконану роботу здійснюються Замовником шляхом перерахування на розрахунковий рахунок Виконавця 10096 попередньої оплати.
 • 5. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ:
 • 5.1. Цей Договір дійсний від 15 січня 2015 року до 15 червня 2015 року.

Узгоджуються такі проміжні етапи:

 • 5.1.1. Розроблення ескізів до 10 лютого 2015 року.
 • 5.1.2. Затвердження ескізів до 20 лютого 2015 року.
 • 5.1.3. Розроблення оригінал-макету до 10 березня 2015 року.
 • 5.1.4. Тиражування до 20 березня 2015 року.
 • 5.1.5. Розміщення реклами до 30 березня 2015 року, відповідно до п. 2.5.
 • 5.2. Договір може бути розірваний за вимогою Замовника достроково за умови:
  • а) незадовільного змісту художньої, естетичної, технічної якості реклами.

Право оцінювання якості реклами належить Замовникові, який у разі дострокового розірвання Договору за названою підставою не буде використовувати відхилену ним рекламу;

 • б) порушення термінів розміщення реклами в засобах масової інформації, затверджених Замовником, а також проміжних термінів, якщо таке порушення спричинить порушення кінцевого терміну виконання Договору.
 • 6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН:
 • 6.1. За невиконання чи неналежне виконання зобов'язань за Цим Договором Замовник і Виконавець несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства.
 • 6.2. За умови дострокового розірвання Договору на підставах, названих у п. 5.2 Цього Договору, витрати, які здійснив Виконавець, відшкодуванню не підлягають.
 • 6.3. Виконавець не несе відповідальності за фактичну якість товару, що рекламується.

ВИКОНАВЕЦЬ ТОВ "Арлекін"

Юридична адреса: 04116 м. Київ, вул. Ванди Василевської, 13, корп. 1 Поштова адреса: 03039 м, Київ, вул ГЬлосіївська, 7, готель "Театральний", корп. 1-А, к. 610-618 Свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ 100320271

Індивідуальний податковий номер 237040826652

Р/р №260071082у "Райффайзен Банк

Аваль"ум. Києві

МФО 300335

ЄДРПОУ: 23704086

Тел (044) 251-47-42, 251-47-43, факс

(044) 525-21-02

Від Виконавця

Особистий підпис Г С. Чирва Печатка

ЗАМОВНИК ТОВ "Аркада"

Юридична адреса: 01054, м. Київ, вул. О. Гончара, буд. 71 Поштова адреса:

03056, м. Київ, пров. Індустріальний, 23, офіс ЗОЇ

Свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ 001122337

Індивідуальний податковий номер

349256426598

Р/р 26006315225700 в ПАТ

"УкрСиббанк" у м. Києві

МФО 351005

Код ЄДРПОУ 34925642

Свід. ПДВ №200008713

тел./факс (044) 453-22-55

Від Замовника

Особистий підпис Д. С. Половець Печатка

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >