< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Контракт

Контракт – це документ, що засвідчує домовленість між підприємством і працівником про засади певної спільної діяльності.

Контракт – це документ високого рівня стандартизації, тому їх укладають на бланках, заздалегідь підготовлених юристами певного підприємства. Якщо виробнича ситуації вимагає коригування певних положень заготовленого бланку контракту, то в текст документа вносяться відповідні зміни.

Формуляр контракту

Зразок контракту

КОНТРАКТ

на навчання

01.08.2014 м. Харків

Приватне акціонерне товариство "Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна Академія управління персоналом"", далі "Академія", в особі ректора Подоляки Анатолія Михайловича, який діє на підставі Статуту, Харківський інститут Міжрегіональної академії управління персоналом, далі "Регіональний підрозділ", в особі директора, Рябченка Івана Матвійовича, який діє на підставі Положення та Довіреності від 01.06.2010 р. №589, з однієї сторони, та Костусяк Андрій Вікторович, далі "Студент", з іншої сторони, уклали цей Контракт про таке:

І ПРЕДМЕТ КОНТРАКТУ

1.1. Академія і Регіональний підрозділ забезпечують фахову підготовку і випуск Студента. Студент оплачує своє навчання в Академії.

Напрям (спеціальність): фінанси і кредит.

Спеціалізація: фінансовий менеджмент.

Кваліфікація: бакалавр фінансів і кредиту.

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр;

Форма навчання: денна.

 • 2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
 • 2.1. Академія і Регіональний підрозділ зобов'язуються:
  • прийняти на навчання Студента, видати йому студентський квиток і залікову книжку;
  • організувати якісне проведення навчання, забезпечити Студента навчально-методичною літературою, яка видається Академією, сприяти в користуванні бібліотекою;
  • здійснювати навчально-виховний процес відповідно до встановлених вимог, проводити необхідне консультування Студента;
  • за умови успішного завершення навчання видати випускнику диплом державного зразка про перепідготовку відповідного освітньо- кваліфікаційного рівня та диплом, оформлений відповідно до вимог міжнародно-правових норм.
 • 2.2. Академія має право:
  • використовувати персональні дані Студента та передавати їх третім особам без додаткового отримання згоди Студента виключно для виконання зобов'язань Академії за цим Контрактом;
  • надавати Студенту з поважних причин академічну відпустку або дозволити Студенту призупиняти навчання;
  • поновлювати у складі студентів;
  • надавати Студенту право на повторне навчання за відповідну плату;
  • одержувати кошти за навчання Студента;
  • припинити дію Контракту у випадках, передбачених п. 5.3 цього Контракту.
 • 2.3. Регіональний підрозділ наділений правами та обов'язками відповідно до Положення про Регіональний підрозділ, наказів, рішень і розпоряджень Академії.
 • 2.4. Студент зобов'язується:
  • своєчасно вносити плату за навчання.
 • 3. ТЕРМІН НАВЧАННЯ, ВАРТІСТЬ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
 • 3.1. Термін навчання Студента становить 4 роки.
 • 3.2. Навчання розпочинається з 01.09.2014 р.
 • 3.3. За навчання, згідно з цим Контрактом, Студент сплачує на поточний рахунок Академії або в касу (м. Київ) (за семестр) у такому розмірі: п'ять тисяч сто дев'яносто п'ять гривень.
 • 3.4. Оплата за перший період здійснюється при оформленні документів готівкою чи за безготівковим розрахунком до початку навчання.
 • 3.5. Для студентів оплата за наступний період навчання встановлюється: місяць, квартал, семестр, рік. За наступний період навчання Студент вносить попередню оплату до його початку у розмірі, який встановлюється рішеннями (наказами) Академії з урахуванням витрат на організацію та проведення навчального процесу, індексу інфляції, зміни цін на комунальні та інші послуги.
 • 3.5.1. За згодою сторін Студент обрав період оплати "за семестр", який в односторонньому порядку зміні не підлягає.
 • 3.5.2. Попередня оплата за навчання вноситься до 25 числа поточного місяця до початку наступного терміну (семестру).
 • 3.6. Вартість навчання за оплачений період не підлягає перегляду та зміні.
 • 3.7. При оплаті за безготівковим розрахунком сума оплати збільшується на 1,596 для відшкодування розрахунково-касових операцій.
 • 4. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
 • 4.1. Спори, що можуть виникнути при виконанні цього Контракту, Сторони намагатимуться вирішити шляхом переговорів, а при недосягненні згоди –у встановленому законодавством України порядку.
 • 5. ТЕРМІН ДІЇ ТА ІНШІ УМОВИ КОНТРАКТУ
 • 5.1. Термін дії Контракту встановлюється з моменту підписання його Сторонами до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.
 • 5.2. Навчання розпочинається після формування повної групи. За умови набору неповної групи Студент, за його згодою, може бути включений до групи наступного набору або переведений на іншу форму навчання, при цьому строк дії Контракту автоматично змінюється. При відмові Студента від переведення Контракт може бути розірваний за згодою Сторін, при цьому повертається попередньо внесена плата за навчання за вирахуванням витрат, яких фактично зазнала Академія.
 • 5.3. Дія Контракту припиняється:
  • за згодою Сторін,
  • на вимогу однієї Сторони при настанні форс-мажорних обставин, які тривають більше ніж шість місяців;
  • якщо виконання зобов'язань стороною за цим Контрактом є неможливим у зв'язку з прийняттям нормативно-правових актів, що змінили умови, встановлені Контрактом щодо освітньої діяльності, і будь-яка зі сторін не погоджується з внесенням змін до цього Контракту;
  • у разі ліквідації Академії, якщо не визначена юридична особа, що є її правонаступником;
  • за рішенням суду у разі систематичного порушення або невиконання умов цього Контракту;
  • у разі несплати за навчання у встановлені строки, якщо термін заборгованості перевищує 6 місяців;
  • у разі відрахування Студента з Академії згідно з підставами, визначеними законодавством:
  • за власним бажанням;
  • у зв'язку з переведенням до іншого вищого закладу освіти;
  • за станом здоров'я на підставі висновку ЛКК;
  • за академічну неуспішність;
  • за порушення навчальної дисципліни і правил внутрішнього розпорядку Академії.
 • 5.4. При відраюванні Студента за власним бажанням Студент повинен подати про це письмову заяву на ім'я ректора Академії. Заява має бути зареєстрована в Регіональному підрозділі.
 • 5.5. До форс-мажорних обставин належать обставини непереборної сили, що виникли незалежно від волі й бажання Сторін, які неможна було передбачити й попередити, включаючи, але не обмежуючись:

війною, заворушеннями, епідемією, блокадою, ембарго, землетрусами, пожежами, стихійними лихами, рішеннями, діями, бездіяльністю державних органів, органів місцевого самоврядування, їх службових і посадових осіб.

 • 5.6. Виконання зобов'язань за Контрактом призупиняється на період тривалості академічної відпустки Студента, перерви у його навчанні або дії форс-мажорних обставин.
 • 5.7. Контракт вважається припиненим із моменту видання відповідного наказу Академії.
 • 5.8. До моменту підписання Контракту Студент ознайомлений із Правилами прийому до Академії, Правилами внутрішнього розпорядку Академії.
 • 5.9. Цей Контракт укладено у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для Академії, Регіонального підрозділу і Студента.

Харківський інститут Міжрегіональної академії управління персоналом

Адреса: 61007, м. Харків, e-mail: Ця адреса електронної пошти приховується від різних спамерських пошукових роботів. Щоб побачити її потрібно активувати Ява-скрипт. Тел (0572) 94-75-13 р/р 26008040388001 в AT "ТАСкомбанк"

Отримувач: ПрАТ "ВИЗ "МАУП"

Код 00127522 МФО 339500

Від регіонального підрозділу Особистий підпис 1. М. Рябченко Печатка

Костусяк Андрій Вікторович, який проживає за адресою: м. Харків, вул. Світла 49, кв. 114 паспорт МК №175546, виданий Київським РВ УМВС України в Харківській обл 22.08.1996р.

Особистий підпис А. В. Костусяк

Трудова угода

Трудова угода – це документ, що укладається між організацією та працівником, який не належить до штату цієї організації, або зі штатним працівником для виконання певних робіт, якщо ці роботи виходять за межі його службових обов'язків.

Трудовою угодою передбачено, що працівник зобов'язується виконувати роботу, передбачену цією угодою, дотримуватися внутрішньої трудової дисципліни, а власник підприємства, установи, організації чи уповноважений ним орган або фізична особа зобов'язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи.

Формуляр трудової угоди

Зразок

трудової угоди

ТРУДОВА УГОДА

м. Харків 22 березня 2013 року

Приватне підприємство "Компас" в особі директора Кашугіна Олексія Миколайовича, який діє на підставі Статуту, далі "Замовник",

з однієї сторони, і Фуксин Іван Вячеславович, далі "Виконавець", з іншої сторони, уклали цю трудову угоду про таке:

 • 1. Замовник надає Виконавцеві роботу на посаді інженера-програміста й покладає на нього виконання таких видів робіт:
 • 1.1. Придбання комп'ютерів та оргтехніки, об'єднання комп'ютерів у єдину мережу для забезпечення роботи всіх управлінських підрозділів Замовника.
 • 1.2. Створення програмного забезпечення для ведення бухгалтерського обліку, обліку товарів на складах та їх руху, моніторингу ефективності комерційної діяльності структурних підрозділів.
 • 1.3. Підготовка персоналу для роботи в комп'ютерній мережі.
 • 1.4. Організація сервісного обслуговування комп'ютерної мережі та оргтехніки в усіх підрозділах Замовника.
 • 2. За виконану роботу Замовник зобов'язується виплачувати Виконавцеві місячну заробітну плату в розмірі сім тисяч гривень. Виплата заробітної плати здійснюється один раз на місяць не пізніше 10 числа кожного місяця. Відповідно до Положення про премії Виконавцеві може виплачуватися премія.
 • 3. Умови праці й відпочинку Виконавця визначаються Правилами внутрішнього розпорядку (п'ятиденний робочий тиждень, нормований робочий день, вихідні днісубота, неділя).
 • 4. Замовник оплачує Виконавцеві місячний проїзний квиток на всі види транспорту, крім таксі. Оплата проводиться за умови здачі в бухгалтерію Замовника проїзного квитка за попередній місяць у двотижневий термін із підписом Виконавця, який здав квиток.
 • 5. Термін дії цієї трудової угоди 10 місяців, починаючи з 22 березня 2013 року.

За згодою сторін трудова угода може бути розірваною у будь- який час. До завершення дії трудової угоди вона може бути розірвана Замовником на підставах, передбачених чинним законодавством.

Замовник Особистий підпис О. М. Кашугін

Печатка

Виконавець Особистий підпис І. В. Фуксич

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >