< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Основні напрями вдосконалення державного управління згідно з положеннями Концепції адміністративної реформи в Україні

На сучасному етапі розвитку України як демократичної, правової держави із зовнішньополітичним пріоритетом вступу до Європейського Союзу постає гостра необхідність гармонізації законодавства України із загальноприйнятими міжнародними стандартами. Адміністративна реформа в Україні є одним з цих перетворень.

Як відомо, державно-правовою моделлю будь-якого суспільства, його основним законом є Конституція. Саме тому становлення правової державності, створення якісно нового державного механізму залежить від ступеня демократизації Конституції.

Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність.

Прийняття Конституції України стало початком якісно нового етапу в розвитку суспільства та держави, правової системи України, необхідною базою її реформування.

Одним із завдань реформування правової системи держави є проведення адміністративної реформи.

Вирішення цього завдання можливе лише на основі послідовної реалізації як національних законів, так і вимог міжнародно-правових актів.

Адміністративна реформа – вид політико-правової реформи, яка здійснюється у сфері виконавчої влади та стосується як її організаційної структури, функцій, кадрового забезпечення, так і взаємовідносин із місцевим самоврядуванням.

У 1997 році Указом Президента України була створена Державна комісія з проведення адміністративної реформи, а основні засади та напрями вдосконалення державного управління визначені в Концепції адміністративної реформи в Україні (Указ Президента України від 22 липня 1998 року № 810/98).

Зміст адміністративної реформи полягає у комплексній перебудові існуючої державно-управлінської системи, а також у розбудові нових інститутів державного управління.

Метою адміністративної реформи є поетапне створення в Україні принципово нової сучасної й ефективної системи державного управління як інструмента подолання соціально-економічної кризи в країні.

Концепція передбачає, що вона має здійснюватись у п'яти напрямах за три етапи:

Напрями:

  • • створення нової правової бази;
  • • формування нових інститутів, організаційних структур та інструментів здійснення державного управління;
  • • кадрове забезпечення;
  • • зміцнення та формування нових фінансово-економічних основ функціонування державного управління;
  • • наукове та інформаційне забезпечення системи державного управління, формування механізмів наукового й інформаційного моніторингу її функціонування.

Етапи:

  • • розробка та офіційне схвалення Концепції адміністративної реформи та Програми здійснення адміністративної реформи. На цьому етапі розв'язуються першочергові питання, пов'язані з поточним удосконаленням елементів існуючої системи державного управління;
  • • запровадження організаційно-правових засад реформування ключових елементів системи державного управління;
  • • поглиблення трансформаційних процесів, формування нових інститутів, організаційних структур та інструментів державного управління.

Наукове забезпечення адміністративної реформи, передбачене Концепцією, складається з проведення науково-теоре-

тичних і прикладних досліджень з проблематики державного управління, адміністративного та муніципального права; видання фундаментальних, науково-довідкових та інших праць і матеріалів.

Таким чином, суть адміністративної реформи полягає в комплексній перебудові існуючої системи управління та розбудові нових інститутів державного управління, обгрунтованих на наукових принципах, вироблених світовою практикою розвитку демократичних держав. Нова система державного управління повинна стати ближчою до потреб людей, підконтрольною народу. Основним її пріоритетом має бути служіння національним інтересам.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >