< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Кабінет Міністрів України – вищий орган виконавчої влади, його завдання, структура, порядок формування та повноваження

Кабінет Міністрів України є вищим колегіальним органом загальної компетенції у системі органів виконавчої влади, який здійснює виконавчу владу безпосередньо та через міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Раду міністрів Автономної Республіки Крим і місцеві держадміністрації, спрямовує, координує та контролює діяльність зазначених органів, тобто здійснює керівництво виконавчою і розпорядчою діяльністю в державі.

Діяльність Кабінету Міністрів спрямовується на забезпечення інтересів українського народу шляхом виконання Конституції та законів України, актів Президента України, Програми діяльності Кабінету Міністрів, схваленої Верховною Радою України, вирішення питань державного управління у сферах, віднесених до його компетенції.

Кабінет Міністрів планує свою роботу на основі та на виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів, для чого розробляє і затверджує щорічний план дій щодо виконання зазначеної Програми, основні напрями економічної політики України, розробляє і подає на розгляд Верховної Ради проект Основних напрямів бюджетної політики та проект Закону про Державний бюджет України на відповідний рік, проекти загальнодержавних програм, планує свою нормотворчу діяльність, у тому числі з розроблення проектів регуляторних актів.

Кабінет Міністрів України для забезпечення здійснення своїх повноважень може утворювати тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.

До участі в роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів можуть залучатися державні службовці, а також народні депутати України, науковці та інші фахівці за їх згодою.

Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України і Верховною Радою України та підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених статей Конституції України.

Кабінет Міністрів України у своїй діяльності керується Конституцією України (ст. 113-117), Законом України "Про Кабінет Міністрів України" від 27 лютого 2014 року № 794-VII, іншими законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України.

До основних завдань Кабінету Міністрів України належать:

  • • забезпечення державного суверенітету та економічної самостійності України, здійснення внутрішньої та зовнішньої політики держави, виконання Конституції та законів України, актів Президента України;
  • • вжиття заходів щодо забезпечення прав і свобод людини та громадянина, створення сприятливих умов для вільного і всебічного розвитку особистості;
  • • забезпечення проведення бюджетної, фінансової, цінової, інвестиційної, у тому числі амортизаційної, податкової, структурно-галузевої політики; політики у сферах праці та зайнятості населення, соціального захисту, охорони здоров'я, освіти і науки, молоді та спорту, культури, охорони природи, екологічної безпеки і природокористування;
  • • розроблення і використання загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального, культурного розвитку, охорони довкілля, а також розроблення, затвердження і виконання інших державних цільових програм;
  • • забезпечення розвитку і державної підтримки науково- технічного та інноваційного потенціалу держави;
  • • забезпечення рівних умов для розвитку всіх форм власності; здійснення управління об'єктами державної власності відповідно до закону;
  • • здійснення заходів щодо забезпечення обороноздатності та національної безпеки України, громадського порядку, боротьби із злочинністю, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;
  • • організація забезпечення провадження зовнішньоекономічної діяльності, митної справи;
  • • спрямування та координація роботи міністерств, інших органів виконавчої влади, здійснення контролю за їх діяльністю.

До основних функцій Кабінету Міністрів України відносяться керівництво виконавчо-розпорядчою діяльністю в різних сферах державного життя та спрямування і координація діяльності органів виконавчої влади.

У системі розподілу влади Уряд здійснює державну владу поряд з іншими органами державної влади, проте предмет і сфера діяльності Уряду мають свої особливості в порівнянні з іншими органами. Так, на відміну від органів законодавчої влади, Уряд не приймає закони, а організує їх виконання, забезпечує управління державним апаратом.

Система органів виконавчої влади, яку очолює Уряд, характеризується підпорядкованістю "по вертикалі" (нижчі органи і посадові особи підпорядковані вищим), що дозволяє забезпечити реалізацію управлінських функцій та виконання не лише рішень Парламенту та Глави держави, а й рішення вищих органів і посадових осіб виконавчої влади (акти нижчих органів можуть бути відмінені вищими).

До складу Кабінету Міністрів України входять Прем'єр- міністр України, Перший віце-прем'єр-міністр України, віцепрем'єр-міністри та міністри України.

Посадовий склад (кількість та перелік посад) новосформованого Кабінету Міністрів України визначається Верховною Радою України за поданням Прем'єр-міністра України одночасно з призначенням персонального складу Кабінету Міністрів України у порядку, встановленому ст. 9 Закону України "Про Кабінет Міністрів України" від 27 лютого 2014 року.

Посади членів Кабінету Міністрів України належать до політичних посад, на які не поширюється трудове законодавство та законодавство про державну службу.

Члени Кабінету Міністрів України, крім Прем'єр-міністра України. Міністра оборони України і Міністра закордонних справ України, призначаються на посаду Верховною Радою України за поданням Прем'єр-міністра України.

Верховна Рада України розглядає подання та призначає па посаду членів Кабінету Міністрів України. Верховна Рада України приймає рішення з цього приводу у формі постанови, яка набирає чинності з моменту складення ним присяги у порядку, встановленому ст. 10 Закону України "Про Кабінет Міністрів України".

Членами Кабінету Міністрів України можуть бути громадяни України, які мають право голосу, вищу освіту та володіють державною мовою. Не можуть бути призначені на посади членів Кабінету Міністрів України особи, які мають судимість, не погашену і не зняту у встановленому законом порядку.

Члени Кабінету Міністрів України не мають права суміщати свою службову діяльність з іншою роботою, крім викладацької, наукової та творчої у позаробочий час. входити до складу керівного органу чи наглядової ради підприємства, що має на меті одержання прибутку.

Члени Кабінету Міністрів України несуть солідарну відповідальність за результати діяльності Кабінету Міністрів України як колегіального органу виконавчої влади.

Прем'єр-міністр України призначається на посаду Верховною Радою України за поданням Президента України за згодою більш ніж половини від конституційного складу Верховної Ради України.

Для забезпечення ефективної реалізації повноважень Кабінету Міністрів України, координації дій органів виконавчої влади, попереднього розгляду проектів нормативно-правових актів, проектів концепцій, інших документів, що подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, утворюються урядові Комітети. Перелік урядових Комітетів та їх посадовий склад затверджує Кабінет Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України. Порядок організації роботи урядових Комітетів визначається Регламентом Кабінету Міністрів України (Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження

Регламенту Кабінету Міністрів України" від 18 липня 2007 року № 950).

Кабінет Міністрів України об'єднує, координує та спрямовує роботу центральних і місцевих органів виконавчої влади на здійснення управлінських функцій в усіх сферах державного управління. Він здійснює державне управління як безпосередньо. так і через підпорядковану йому систему органів виконавчої влади.

Організаційною формою роботи Кабінету Міністрів України є його засідання, які скликаються Прем'єр-міністром України не рідше одного разу на місяць (в останню декаду). Порядок їх проведення визначається Регламентом засідань Кабінету Міністрів України. У засіданнях Кабінету Міністрів України може брати участь Президент України або уповноважений ним представник. Засідання протоколюються і стенографуються. Протоколи і стенограми є офіційними документами, що підтверджують процес обговорення і прийняття рішення Кабінетом Міністрів України.

У разі відсутності Прем'єр-міністра України повноваження Прем'єр-міністра України за його дорученням виконує перший віце-прем'єр-міністр України або віце-прем'єр-міністр України згідно з визначеним Кабінетом Міністрів України розподілом повноважень.

Секретаріат Кабінету Міністрів України здійснює організаційне, експертно-аналітичне, правове, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України. Секретаріатом Кабінету Міністрів України керує Міністр Кабінету Міністрів України.

Для здійснення Прем'єр-міністром України своїх повноважень у складі Секретаріату Кабінету Міністрів України утворюється патронатна служба – апарат Прем'єр-міністра України, керівник якого призначається на посаду та звільняється з посади Прем'єр-міністром України.

З метою реалізації покладених на Кабінет Міністрів України завдань і функцій уряд видає обов'язкові до виконання постанови та розпорядження.

Акти Кабінету Міністрів нормативного характеру видаються у формі постанов. Постанови Кабінету Міністрів видаються з питань: затвердження положення, статуту, порядку, регламенту, правил, методики та в інших випадках, коли суспільні відносини потребують нормативно-правового врегулювання; затвердження, прийняття міжнародного договору або приєднання до нього.

Акти Кабінету Міністрів з організаційно-розпорядчих та інших поточних питань видаються у формі розпоряджень. Розпорядження Кабінету Міністрів видаються з питань: схвалення концепції реалізації державної політики у відповідній сфері, концепції державної цільової програми та концепції закону, директив, урядової заяви, листа, звернення, декларації, меморандуму тощо; затвердження державної цільової програми, плану заходів; утворення та затвердження складу робочих груп з питань ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; виділення коштів з резервного фонду державного бюджету.

Постанова Кабінету Міністрів набирає чинності з дня її офіційного опублікування, якщо інше не передбачено такою постановою, але не раніше дня її опублікування в офіційних виданнях – Офіційному віснику України та газеті "Урядовий кур'єр". Розпорядження Кабінету Міністрів набирає чинності з моменту його прийняття, якщо таким розпорядженням не встановлено пізніший строк набрання ним чинності.

Датою видання акта Кабінету Міністрів є дата його прийняття на засіданні Кабінету Міністрів. Секретаріат Кабінету Міністрів надсилає акти Кабінету Міністрів Мін'юсту на паперових та електронних носіях для включення їх до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів. Акти Кабінету Міністрів розміщуються на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів (Єдиному веб-порталі органів виконавчої влади).

Кабінет Міністрів України складає повноваження перед новообраною Верховною Радою України. Заява про складення повноважень Кабінету Міністрів України подається Прем'єр- міністром України чи особою, яка виконує його повноваження та оголошується на першому пленарному засіданні новообраної Верховної Ради України.

Кабінет Міністрів України здійснює постійний контроль за виконанням органами виконавчої влади Конституції України та інших актів законодавства України, вживає заходів щодо усунення недоліків у роботі зазначених органів.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >