< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Класифікація управлінських рішень

Визначальним моментом є умови, в яких приймаються рішення. Рішення можуть прийматись або в умовах визначеності, або в умовах ризику (невизначеності). В умовах визначеності менеджер порівняно впевнений у результатах кожної з альтернатив. В умовах ризику, максимум, що може зробити менеджер – визначити ймовірність успіху для кожної з альтернативи. У цьому разі важливе значення мають його професійна підготовка, ерудованість, досвідченість та інтуїція. Рішення класифікуються за рядом ознак (таблиця 3.1).

Таблиця 3.1.

Класифікація управлінських рішень

Управлінські

рішення

За функціональним змістом

 • – планові
 • – організаційні
 • – контролюючі
 • – прогнозуючі
 • – регулюючі
 • – облікові
 • – аналітичні

За характером завдань

 • – економічні
 • – організаційні
 • – технічні
 • – екологічні
 • – інші

За рівнем ієрархії

 • – на вищому рівні
 • – на середньому рівні
 • – на нижчому рівні

За характером організації

 • – одноособові
 • – колегіальні
 • – колективні

За характером цілей

 • – поточні
 • – тактичні
 • – стратегічні

За причиною виникнення

 • – ситуаційні
 • – за розпорядженням
 • – програмні
 • – індивідуальні
 • – епізодичні
 • – періодичні

За вихідними методами розробки

 • – графічні
 • – математичні
 • – евристичні

За організаційним оформленням

 • – орієнтуючі-гнучкі
 • – нормативні

За строками прийняття рішень

 • – швидке реагування
 • – повільне реагування
 • – очікування

За самостійністю прийняття рішень

 • – самостійні
 • – несамостійні

За повторюваністю

- програмовані

- непрограмовані

За функціональним змістом або щодо загальних функцій менеджменту управлінські рішення можуть бути: планові, організаційні, контролюючі, прогнозуючі. Ці рішення пов'язані з аналогічними функціями управління й спонукають до дії у цих напрямах.

За характером вирішуваних завдань рішення поділяють на: економічні, організаційні, технологічні, технічні, екологічні та ін. Найчастіше управлінські рішення пов'язані не з одним, а з кількома завданнями й мають комплексний характер.

За рівнем ієрархії управлінські рішення бувають вищого, середнього та нижчого рівнів.

Залежно від організації розробки рішень вони можуть бути одноосібні, колегіальні й колективні, а за характером цілей поточні, тактичні й стратегічні.

За причиною виникнення управлінські рішення поділяють на: ситуаційні (пов'язані з характером обставин), за розпорядженням вищого керівництва, програмні (пов'язані з включенням об'єкта управління до структури програмно – цільових заходів), ініціативні (пов'язані з виявом ініціативи виробництва додаткових видів послуг чи нових видів продукції), епізодичні й періодичні (наприклад, виготовлення непередбаченої продукції).

Важливою класифікаційною ознакою є вихідні методи розробки рішень. До їх числа відносять: графічні (сіткові моделі організації виробництва готельних послуг чи кулінарної продукції ресторанів, ірафіки виходу на роботу працівників, структурні та технологічні схеми надання послуг та виготовлення продукції), математичні (формалізована уява про співвідношення, пропорції, терміни реалізації, наявність ресурсів), евристичні (пов'язані з використанням експертних оцінок щодо якості послуг і продукції).

За організаційним оформленням управлінські рішення поділяють на: орієнтуючі (визначають напрям розвитку), гнучкі (змінюються відповідно до умов функціонування підприємств), нормативні (визначають параметри здійснюваних процесів).

За повторюваністю рішення поділяються на програмовані (що повторюються багатократно і мають напрацьовані правила й процедури прийняття) і непрограмовані (виниклу проблему мають вирішувати вперше, отже всі етапи підготовки рішення треба розробляти спеціально).

У практичній діяльності підприємств усі рішення певним чином взаємопов'язані. Одиничні важливі рішення майже напевне передбачають прийняття рішень менш значних. При цьому масштабні рішення мають значення для всього підприємства в цілому, а не для окремих структурних підрозділів.

Процес прийняття рішень складний і багатосторонній. Він вмішує цілий ряд стадій і операцій. Питання, скільки і які стадії повинен пройти процес прийняття рішень, який конкретний зміст кожного з них, суперечливі і неоднаково вирішуються менеджерами. Це залежить від кваліфікації керівника, ситуації, стилю керівництва і культури організації. Важливо, щоб кожен менеджер розумів сильні сторони й обмеження кожного підходу та процедуру прийняття рішення і вмів вибирати кращий варіант з урахуванням ситуації і власного стилю управління.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >