< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Планування в організації

Мета – сформувати у студентів уявлення про сутність планування як функції управління, визначити місце планування в системі управління організацією, виділити основні етапи процесу планування, класифікувати цілі управлінського планування, з'ясувати механізм управління за цілями та визначити його сильні та слабкі сторони, сформувати бачення щодо сутності поняття "стратегія" і визначити основні елементи та рівні стратегії, розкрити зміст етапів процесу формування стратегії діяльності організації та методології використання найбільш поширених інструментів вибору загально корпоративної стратегії, охарактеризувати особливості підходів до планування реалізації стратегії та класифікувати типи планів впровадження стратегії.

План

 • 5.1. Суть планування в системі управління
 • 5.2. Сутність та види цілей
 • 5.3. Стратегічне планування в організації
 • 5.4. Етапи процесу стратегічного планування
 • 5.5. Методи вибору загальнокорпоративної стратегії
 • 5.6. Планування реалізації стратегії

Сутність планування в системі управління

Планування як економічну категорію можна розглядати як із загальноекономічної так і управлінської позиції. Загальноекономічна позиція дає уявлення про планування як один з методів регулювання пропорцій суспільного виробництва. З управлінської позиції планування розглядається як одна з функцій управління, як засіб узгодження дій учасників діяльності Традиційно до основних функцій менеджменту відносять планування, організацію, мотивацію та контроль. Планування є первісною функцією менеджменту, оскільки прийняті в процесі планування рішення визначають подальшу стратегію діяльності організації та характер виконання всіх інших функцій управління. Тому, основна сутність планування полягає формуванні цілей та обґрунтуванні способів їх досягнення. За допомогою планування встановлюються параметри функціонування економічної системи, воно є необхідним для приведення діяльності організації у відповідності до вимог ринку.

Планування як функція менеджменту – це процес визначення цілей діяльності організації та прийняття рішень щодо шляхів її досягнення.

Результатом процесу планування є отримання відповідей на наступні питання:

 • • в якій ситуації знаходиться організація зараз;
 • • яких цілей організація прагне досягнути в майбутньому;
 • • яким чином можна досягти поставлених цілей.

Основними завданнями планування є (рис. 5.1):

 • • забезпечення погодженості дій персоналу;
 • • усунення негативного ефекту невизначеності;
 • • зосередження зусиль на головних завданнях;
 • • забезпечення економічного функціонування;
 • • встановлення нормативів для контролю.

Завдання планування як функції менеджменту

Рис. 5.1. Завдання планування як функції менеджменту

Метою планування є розробка та обгрунтування системи планових документів, які визначають зміст та певний порядок дій для забезпечення стійких конкурентних позицій організації в довгостроковій перспективі в умовах невизначеності зовнішнього та нестабільності внутрішнього середовища.

Процес планування в організації складається з наступних етапів:

 • 1. Встановлення цілей діяльності організації (розробка місії та встановлення цілей організації);
 • 2. Розробка стратегії діяльності організації (визначення основних шляхів досягнення встановлених цілей);
 • 3. Впровадження сформованої стратегії (розробка системи планів для реалізації розробленої стратегії в конкретних діях організації).

Залежно від орієнтації суб'єктів планування Р. Акофф виділяє чотири основні види планування: реактивне (орієнтація на минуле), інактивне

(орієнтація на сьогодення), преактивне (орієнтація на майбутнє), інтерактивне (орієнтація на взаємодію) [1, с. 56].

Інтерактивне планування засновано на принципі партисипативності (тобто участі і мобілізації творчої активності всіх працівників організації) та передбачає, що майбутнє підвладне контролю і в значній мірі визначається зусиллями персоналу. Основними елементами планування за Р. Акоффом в рамках концепції інтерактивного планування представлені на рис. 5.2.

Елементи планування за Р. Акоффом.

Рис. 5.2. Елементи планування за Р. Акоффом.

Критичні зауваження щодо методу інтерактивного планування стосуються проблеми пошуку консенсусу між усіма членами організації відносно спільних майбутніх дій. Однак в реальності можуть виникнути ускладнення через розбіжність цілей та інтересів тих чи інших груп.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >