< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Планування реалізації стратегії

Втілення розробленої стратегії у поточну діяльність організації здійснюється за допомогою розробки системи планів.

План – завчасно намічений комплекс заходів, що передбачає строки, відповідальних та послідовність виконання визначених робіт в рамках обраної стратегії, спрямованої на досягнення поставленої мети.

В залежності від періоду планування розрізняють:

 • довгострокові плани – плани, розраховані на перспективу 3-5 років і враховують зміни у зовнішньому середовищі організації та її вчасну реакцію на них.
 • короткострокові плани – плани, які складаються на період до 1 року і, як правило, не змінюються.
 • оперативні плани – плани, у яких стратегія деталізується у розрахованих на короткий термін рішеннях щодо змісту, виконавців та способів виконання певних дій.

В залежності від їх призначення виділяють:

 • стратегічні плани – визначають головні цілі організації, стратегію придбання та використання ресурсів для досягнення її цілей;
 • тактичні плани, спрямовані на систематичне впровадження стратегічних планів організації.

В залежності від необхідності повторення розрізняють:

 • одноразові плани, що визначають певний курс дій і зазвичай не повторюються у майбутньому;
 • плани, що повторюються.

Особливості умов їх застосування та різноманітні форми планових документів розглянуті в табл. 5.6.

Одноразові плани:

Програми – це плани, які охоплюють достатньо велику кількість дій (декілька проектів), які не повторюються у майбутньому і розробляються на декілька років:

 • – програма, на відміну від поточних планів, розробляються тоді, коли з'являється міжфункціональна проблема, яка не відноситься до компетенції жодного з підрозділів, але заважає роботі всіх; метою програми є вирішення цієї проблеми (її ліквідація, локалізація, обмеження);
 • – програма – ряд пов'язаних проектів, управління якими координується для досягнення переваг, недоступних при управлінні ними окремо; на відміну від проекту, заходи по програмі не пов'язані один з одним, а пов'язані лише з метою програми, і можуть реалізовуватися окремо;
 • – наявність наскрізних (зв'язують різні підрозділи) програм свідчить про використання в роботі компанії командного підходу.

Таблиця 5.6

Види планових документів, які використовуються при реалізації одноразових та багаторазових планів

Типи планів

Форми планових

Призначення

документів

одноразові

визначення курсу дій, які звичайно не повторюються у майбутньому

 • – програма
 • – проект
 • – поточний план
 • – бюджет

багаторазові

визначення курсу дій, які зазвичай повторюються з певною періодичністю або час від часу і змінюються при зміні стратегії

 • – система
 • – політика
 • – процедура
 • – стандарт
 • – правило
 • – інструкція

Приклади програм – програма розвитку стратегічних навичок у топ- менеджменту, програма боротьби з курінням на робочих місцях, програма поліпшення мотиваційного клімату в головному офісі, програма підвищення продуктивності праці, програма зниження витрат, програма впровадження нової продукції, програма розробки нової технології, програма створення нових виробничих потужностей тощо.

Проекти – це плани, що за своєю суттю схожі на програми, але відрізняються від них меншою масштабністю, складністю та часом виконання; звичайно, проекти є складовою частиною більш широкої програми;

 • – плановий документ, спрямований на реалізацію стратегії;
 • – проекти, на відміну від поточних планів, припускають впровадження систем, процедур, правил, матеріальних об'єктів, яких раніше не було в компанії; але які необхідні для реалізації загальнокорпоративної стратегії;
 • – проекти, як правило, починаються зі слів "впровадити" або "запустити";
 • – проекти можуть бути "внутрішніми" (стосуватися одного підрозділу) і "зовнішніми" (стосуватися всіх чи багатьох підрозділів);
 • – необхідними атрибутами проекту е мета проекту, керівник проекту, терміни проекту, бюджет проекту (за видами робіт, за структурою проекту), тимчасова проектна команда, сітьовий графік (паралельність робіт), графік критичного шляху (мінімальний термін виконання проекту), матриця відповідальності, розбивка за видами робіт, проектні завдання.

Приклади проектів: відкриття нового супермаркету в обласному центрі, впровадження в компанії процедури оцінки виконання, відкриття філії (представництва) в регіоні, впровадження в компанії системи управлінського обліку, запуск нової виробничої лінії, впровадження системи ICO тощо.

Поточні плани – це річний план роботи підрозділу з розбивкою по кварталах і місяцях відповідно до його призначення (місією) та цілям (деревом цілей) на даний рік:

 • – поточний план означає якісне і в терміни виконання функцій і обслуговування клієнтів (внутрішніх і зовнішніх);
 • – у поточний план не включаються проекти і програми, які мають окремий бюджет.

Приклади поточних планів: план продажів, план виробництва, план маркетингу, фінансовий план, план розміщення товару на полицях, план проведення зустрічі, ресурсний план по закриттю вакансій, план проведення рекламної компанії, план організації святкування річниці компанії тощо.

Бюджети – це плани, у яких здійснюється розподіл ресурсів між окремими видами діяльності та підрозділами організації.

Основні форми бюджетів:

 • – бюджет руху грошових коштів – показує платоспроможність організації;
 • – бюджет доходів та витрат – показує наскільки організація є рентабельною;
 • – бюджет-баланс – містить інформацію про вартість організації.

Багаторазові плані:

Системи – це єдність закономірно виконуваних у певному порядку дій, котрі знаходяться у взаємному зв'язку і сприяють консолідації зусиль та досягненню спільного результату.

Приклади систем: система стратегічного планування; система бюджетування; система контролю; система знижок; система управління виконанням, що включає постановку цілей, оцінку результатів виконання, оцінку компетенцій, оціночні інтерв'ю тощо.

Політики – це загальне керівництво для дій та прийняття рішень, своєрідний кодекс законів організації, на який опираються лінійні менеджери при прийнятті управлінських рішень:

 • – пояснюють ставлення компанії в особі її керівництва до тих чи інших аспектів діяльності, ситуацій тощо;
 • – дозволяють уникнути короткозорих рішень, які випливають з вимог даного моменту;
 • – розробляються один раз з подальшим коригуванням або переглядом у світлі нової стратегії;
 • – обов'язкові для дотримання усіма, для кого вони розробляється.

Приклади політик: політика якості, кредитна політика, інвестиційна політика, облікова політика, цінова політика, політика закупівель, політика продаж і обслуговування клієнтів, технічна політика, кадрова політика, інформаційна політика та політика безпеки тощо.

Процедури (технологічні карти) – послідовність конкретних дій, які має здійснити виконавець за певних обставин; головне в них – хронологічна послідовність діб, які вимагаються. На практиці процедури – це випробувані способи дій у ситуаціях, що часто повторюються. Процедури призначені для тих, хто не має права самостійного прийняття рішень.

Приклади процедур: процедура захисту бюджетів, процедура прийому товару на склад, процедура прийому готівкових коштів в касу, процедура пошуку, відбору та прийому та адаптації нових працівників, процедура контролю якості продукції тощо.

Стандарт – документ, затверджений уповноваженим органом, що встановлює призначені для загального і багаторазового використання правила, інструкції або характеристики, які стосуються діяльності чи її результатів, включаючи продукцію, процеси або послуги дотримання яких є обов'язковим.

Приклади стандартів: стандарт якості сировини по її технологічним чи іншим параметрам, стандарт якості готового продукту, поведінковий стандарт обслуговування клієнтів в магазині.

Правила – опис змісту дій, які вимагаються від виконавця. Сутність будь- якого правила полягає у тому, що воно вказує – слід чи не слід виконувати певні дії. Правила найчастіше відносяться до вузької сфери діяльності.

Приклади правил: правила техніки безпеки, правила проходження медогляду, правила компенсації відпустки, що залишилася, правила поведінки тощо.

Інструкції ~ вказівки, перелік правил, що встановлює порядок і спосіб здійснення, виконання будь-чого для тих, хто не має права приймати самостійних рішень.

Приклади інструкцій: посадова інструкція, інструкція по роботі з касовим апаратом, інструкція для користувача по роботі з програмним забезпеченням тощо.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >