< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Змістовні теорії мотивації

Змістові теорії мотивації аналізують фактори, що справляють вплив на поведінку людини, її трудову активність. Основну увагу в цих теоріях сконцентровано на аналізі потреб людини та на їхньому впливові на мотивацію трудової діяльності. Теорії дають опис структури потреб, їхнього змісту, ієрархії, пріоритетності.

Найбільш відомими змістовними теоріями мотивації є:

  • – Теорія ієрархії потреб А. Маслоу;
  • – Теорія ERG К. Альдерфера;
  • – Теорія набутих потреб Д. МакКлеланда;
  • – Двофакторна теорія Ф. Герцберга.

Теорія ієрархії потреб Абрахама Маслоу

Найпоширенішою теорією мотивування людини є теорія А. Маслоу, яка виділяє п'ять типів потреб (фізіологічні, потреба у безпеці, соціальні, потреба у повазі та потреба у самовираженні), що в ієрархічному порядку співвідносяться одна до одної. Маслоу об'єднав ці потреби у дві групи: первинні та вторинні. Сутність потреб за цією теорією зазначена у табл. 7.1.

Таблиця 7.1

Типи потреб за теорією А. Маслоу

Потреби

Задоволення поза процесом

Задоволення у процесі праці праці

Первинні потреби

Фізіологічні

їжа, вода, відпочинок, секс

Належні умови праці, чисте повітря та ін.

Безпека і впевненість у майбутньому

Безпека фізіологічного та психологічного буття людини: відсутність воєн, безпечність власного житла тощо

Безпечні умови пралі, соціальні гарантії, збереження робочого місця.

Вторинні потреби

Соціальні

Приналежність до певної соціальної групи (родина, коло друзів, гуртки по інтересам)

Приналежність до робочого колективу і добрі стосунки у ньому

Повага

Визнання та схвалення у суспільстві, повага друзів, родини, оточуючих

Визнання робочих досягнень, високий статус, додаткові обов'язки

Самовираження

Освіта, релігія, хобі

Можливість професійного навчання, просування по службі, реалізація власного потенціалу

Загальний вигляд теорія потреб А. Маслоу має в якості піраміді, яка зображена на рисунку 7.3.

Ієрархія потреб у піраміді А. Маслоу

Рис. 7.3. Ієрархія потреб у піраміді А. Маслоу

Відповідно до А. Маслоу, потреби розташовані в строгому ієрархічному порядку, тож спочатку повинні бути задоволені фізіологічні потреби, далі – потреби у безпеці, вже потім активізуються потреби вищого рівня: соціальні, потреба у повазі та суспільному визнанні, а також потреба у самовираженні.

Теорія А. Маслоу відіграла важливу роль для розуміння того, що лежить в основі прагнень людей до роботи. Менеджери стали розуміти, що мотивації працівників виражається цілим спектром потреб. Подальші дослідження показали, що дана теорія є не досить досконалою. По-перше, послідовиісіь активізування потреб е не настільки строгою та твердою, а по-друге, теорія не враховую індивідуальні особливості людей и переваги, що першочергового задоволення їх.

Теорія ERG Клейтона Альдерфера

Теорію А. Маслоу було модифіковано К. Альдерфером і враховано індивідуальність людських потреб і переваг. Теорія отримала назву ERG від англійських назв, виділених ним потреб: existence – існування, relatedness взаємозв'язок, growth – зростання. Послідовність потреб не виражена у твердій ієрархії і, якщо за Маслоу, рух від однієї потреби до іншої відбувається лише знизу вгору, то за Альдерфером, рух іде в обидва боки.

Сутність потреб, що були виділені К. Альдерфером визначена у табл. 7.2.

К. Альдерфер припускав, що просування від потреби до потреби є більш складним і підлягає принципу "фрустрація-регресія". Процес руху вгору за рівнями є процесом задоволення потреб, а процес руху вниз – процесом фрустрації, тобто поразки. Згідно з цим принципом на випадок, якщо задовольнити потребу вищого рівня не вдається, у індивіда може відбутися повернення до вже задоволеної потреби більш низького рівня.

Таблиця 7.2

Сутність потреб за теорією К. Альдерфером

Потреби

Сутність

В існуванні

Фізичне здоров'я і благополуччя, що виражається у задоволенні первинних потреб за А. Маслоу: фізіологічних та потреб у безпеці і впевненості у майбутньому.

У взаємозв'язку

Потереби у здорових стосунках із соціумі і включає потреби у приналежності та причетності, потреби у самоповазі та визнанні, а також потреба у самовираженні.

У зростанні

Розвиток внутрішнього потенціалу індивіда, прагнення особистісного розвитку та професійного зростання, що і визначений А. Маслоу як потреба у самовираженні.

І навпаки, задоволення потреб нижчого рівня призводить до руху в сторону потреб більш вищого рівня.

Таким чином, модель ERG є менш жорсткою, ніж теорія А. Маслоу і вона допускає що люди можуть переминатися за рівнями своїх потреб не тільки вгору, але і вниз залежно від своєї здатності задовольняти свої запити. Знання теорії К. Альдерфера є корисним для менеджерів-практиків, тому що воно відкриває для менеджерів перспективи пошуку ефективних методів мотивування, які співвідносяться з більш низьким рівнем потреб, якщо немає можливості створити умови для задоволення потреб більш високого рівня.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >