< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Сучасні методи мотивації

В сучасній системі мотивування виділяють декілька методів, що в своїй основі в певній мірі мають розглянути нами вище методи мотивації із застосуванням змістовних та процесуальних теорій:

 • – мотивація на основі грейдів;
 • – технологія мотивації, яка базується на системі ключових показників діяльності компанії.

Мотивація на основі грейдів

Грейдування – це розподіл посад в ієрархічній структурі організації, з зазначенням її відповідної цінності для виробничої діяльності. Іншими словами – це створення ієрархії рангів, універсальної для персоналу підприємства

Система грейдів (від англ, grade – ступінь, клас), була заснована у 50-х роках минулого століття Едвардом Хеєм, засновником та президентом консалтингового агентства Hay Group Inc., США, на замовлення державних структур. Сьогодні, системою грейдування користуються більше 8000 комерційних і некомерційних організацій більш ніж у 40 країнах світу. Ця система мала на меті врахувати рівень відповідальності, унікальність досвіду, знань і навичок, результативність діяльності кожного працівника підприємства. Система грейдів, або позиційних посад, означає, по суті, корпоративний табель по рангах. Вона дозволяє побудувати посадову ієрархію, яка опирається на гнучкий рівень заробітних плат.

Підприємства нерідко мають великі збитки через неефективне управління фондом заробітної плати, а продуктивність праці працівників може зменшуватися через несправедливу чи непрозору систему компенсацій. Існує декілька способів вирішення цієї проблеми (науковці наводять приблизно десять конкуруючих методик), проте грейдинг у сучасних європейських умовах є найбільш популярним.

Зазвичай впровадження системи грейдів можна порекомендувати компаніям, у яких спостерігаються наступні проблеми в системі оплати праці:

 • – непрозорість системи оплати, відсутні механізми контролю і управління цією групою витрат;
 • – неконтрольоване зростання фонду оплати праці за рахунок довільного підвищення оплати працівникам: особисті прохання лінійних керівників, шантаж відходом, введення доплат і надбавок і т.д.;
 • – оплата для нових посад в компанії необгрунтовано вище оплати давно працюючих співробітників, що значно знижує мотивацію працівників;
 • – в різних підрозділах або філіалах по-різному налаштовані і не співставні тарифні сітки, доплати і надбавки, рівні окладів, штатні розкладу;
 • – нормативні локальні акти по оплаті є формальними і не визначають реальне встановлення і зміна окладів;
 • – тарифна сітка побудована так, що фахівець без категорії може отримувати стільки ж, скільки і начальник відділу (розмитість сітки);
 • – групи посад, об'єднані в одну категорію оплати, іноді злачно відрізняються за складністю виконуваних робіт;
 • – оплата праці не збалансована щодо ринку праці.

Головна перевага системи з погляду працівника – прозорість перспектив. Працівник завжди розуміє, що він повинен робити, як і в період якого часу, щоб його заробітна плата підвищилася, тобто система грейдів дозволяє працівникам отримати уявлення про можливу зміну рівня доходів при різних кар'єрних переміщеннях.

Процес введення системи грейдів на підприємстві складається в п'яти основних етапів, зображених на рис. 7.9.

Процес створення системи грейдів

Рис. 7.9. Процес створення системи грейдів

Таким чином, система грейдингу пояснює посадову ієрархію за змістом роботи. Кожна позиція поданої структури визначає вимоги до кожної посади, а також дозволяє працівникам визначити: свою підлеглість, міру відповідальності, потребу в розвитку (підготовці кадрів).

Отже, грейд – це група посад, які мають приблизно однакову цінність для компанії. Кількість грейдів може варіювати від 5-7 до 20. Кожному грейду відповідає певний розмір окладу, або "вилка окладів", яка може періодично переглядатися, але сама система грейдів залишається незмінною.

Грейдування переслідує такі цілі:

 • 1. Систематизація найменувань усіх посад компанії;
 • 2. Встановлення чітких меж ("вилок") вартості всіх посад компанії;
 • 3. Створення простого, зрозумілого, прозорого і справедливого інструмента для нарахування зарплати;
 • 4. Розробка системи оцінки праці персоналу компанії;
 • 5. Створення основи для планування розвитку співробітників компанії;
 • 6. Упровадження єдиного підходу до циклу прийому, ротації і звільнення персоналу компанії.

Головна перевага грейдингу – перекладання нематеріального показника (цінність роботи працівника) у грошовий еквівалент. На підставі грейдування вибудовується корпоративна політика компенсацій і пільг, яка дозволяє оптимізувати витрати на персонал не за рахунок формального скорочення фонду заробітної плати, а завдяки вдосконаленню організаційної структури й штатного розкладу. З цього випливає, що система грейдів дозволяє спростити адміністрування корпоративної системи матеріального стимулювання, а також визначити припустимий розмір винагороди для нових посад та впливати на основні складові витрат на персонал.

Система грейдування дозволяє вирішити такі завдання, як систематизація посад, стандартизація оплати праці. Запровадження системи грейдів сприяє досягненню бізнес-цілей підприємства, реалізації його стратегічних орієнтирів, залученню та утриманню потрібних працівників, одержанню максимальної віддачі від інвестицій у людський капітал.

Слід зазначити, що технологія грейдингу може бути успішно застосована для вдосконалення оплати праці управлінського персоналу через побудову адекватної тарифної системи, що базується на врахуванні особливостей діяльності керівників різних функціональних груп, різних рівнів управління та досягненні прямої залежності між величиною трудового внеску працівника у підвищення продуктивності виробництва та розміром його винагороди.

Створення та впровадження справедливої системи оплати праці є ефективним важелем в питаннях підвищення мотивації персоналу, зростанні продуктивності праці і конкурентоспроможності організації в цілому. Грейдування в організації дозволить скоротити суб'єктивізм в управлінських рішеннях щодо оплати праці, причинами якого може бути так зване "кумівство-сватовство", вимагання з боку працівників и т.п.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >