< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Лідерство

Мета: сформувати у студентів систему знань з теорій лідерства; проаналізувати основні характеристики понять "лідер", "менеджер"; надати інформацію щодо можливостей застосування знань з теорії лідерства у майбутній професійній діяльності та розкрити цінність уміння використовувати владу та впливати на персонал організації з метою підвищення ефективності його роботи, підвищення зацікавленості і задоволеності результатами праці.

План

  • 9.1. Природа та визначення поняття "лідерство"
  • 9.2. Теорії лідерства
  • 9.3. Владний та управлінський аспекти лідерства

Природа та визначення поняття лідерства

Питання лідерства викликали інтерес людей з давніх часів. Однак систематичне, цілеспрямоване і широке вивчення лідерства почалося тільки з часів Ф. Тейлора. Було проведено дуже багато досліджень. Тим не менше все ще не існує повної згоди з приводу того, що таке лідерство і як воно повинно вивчатися.

Лідерство – це тип управлінської взаємодії (в даному випадку між лідером і послідовниками), заснований на найбільш ефективному для даної ситуації поєднанні різних джерел влади і спрямований на спонукання людей до досягнення загальних цілей.

Природа лідерства може бути краще зрозуміла, якщо порівняти його власне з управлінням. Бути менеджером і бути лідером в організації – це не одне і те ж. Менеджер у своєму впливі на роботу підлеглих і побудові стосунків з ними перш за все використовує і покладається на посадову основу влади та джерела, що її живлять. Лідерство як специфічний тип відносин управління Грунтується більше на процесі соціального впливу, а точніше взаємодії в організації. Цей процес є набагато складним, потребує високого рівня взаємозалежності його учасників. На відміну від власне управління лідерство передбачає наявність в організації послідовників, а не підлеглих. Відповідно відносини "начальник – підлеглий", притаманні традиційному погляду на управління, заміняються відносинами "лідер – послідовник".

Так, якщо взяти як приклад директора заводу, то за посадою він є менеджером. Посада відкриває йому дорогу до лідерства. Процес впливу на людей з позиції посади, що займається в організації, називається формальним лідерством. Однак, в своєму впливі на людей директор не може покладатися тільки на займану посаду. Бути менеджером ще не означає автоматично вважатися лідером в організації, тому що лідерству в значному ступені притаманна неформальна основа.

Менеджер – це людина, яка направляє роботу інших і несе персональну відповідальність за її результати. Хороший менеджер вносить порядок і послідовність у виконувану роботу. Свою взаємодію з підлеглими він будує більше на фактах і в межах встановлених цілей. Лідер надихає людей і вселяє ентузіазм в працівників, передаючи їм своє бачення майбутнього і допомагаючи m адаптуватися до нового, пройти етап змін.

Таблиця 9.1

Відмінності між менеджером від лідером

Менеджер

Лідер

Адміністратор

Інноватор

Доручає

Надихає

Працює за цілями інших

Працює за власними цілями

План – основа дій

Бачення – основа дій

Покладається на систему

Покладається на людей

Використовує доводи

Використовує емоції

Контролює

Довіряє

Підгримує рух

Дає імпульс руху

Професіонал

Ентузіаст

Приймає рішення

Перетворює рішення на реальність

Робить справу правильно

Робить правильну справу

Поважаємо

Обожнюємо

Процес впливу через здібності і вміння чи інші ресурси, необхідні людям, отримав назву неформального лідерства. Неформальний характер лідерської позиції великою мірою обумовлений використанням особистісної основи влади та джерел, що її живлять. Ідеальним для лідерства вважається використання ефективного поєднання обох основ влади.

В ході вивчення проблеми лідерства вченими було запропоновано багато різних визначень даного поняття. Згідно Дж. Террі, лідерство – це вплив на групи людей, який спонукає їх до досягнення спільної мети. Р. Танненбаум, В. Вешлєр і Ф. Массарік визначали лідерство, як міжособову взаємодію, яка проявляється в певній ситуації за допомогою комунікаційного процесу і направлена на досягнення специфічної меіи або цілей. Р. Кунц вважає, що лідерство пов'язане з впливом на людей для досягнення спільної мети. Вплив – будь-яка поведінка одного індивідуума, яка вносить зміни у поведінку, стосунки, відчуття іншого індивідуума.

Сила і примус при лідерстві часто замінюються спонуканням і натхненням. В результаті лідерського підходу вплив грунтується на прийнятті людьми вимог лідера без явного або прямого прояву влади. Здатність лідера впливати на людей дає йому можливість використовувати владу і авторитет, які він одержує від своїх послідовників.

В цілому наявність лідерства відрізняє те, що послідовники визнають лідера складовою частиною групи/організації тільки тоді, коли він довів свою компетентність і цінність. Для підтримання своєї позиції лідер повинен надавати їм можливість задовольняти свої потреби, які не можуть бути досягнуті іншими шляхами. У відповідь вони задовольняють лідерську потребу у впливі, а також надають йому необхідну підтримку у досягненні організаційних цілей.

Таблиця 9.2

Моделі сприйняття лідера оточенням

Навколишні сприймають такого лідера за чотирма моделями:

"Один з нас"

Передбачається, що спосіб життя лідера і ідентичний способу життя будь-якого члена соціальної групи. Лідер, як і всі, радується, І переживає, обурюється і страждає: життя приносить йому і приємне, і неприємне

"Кращий з нас"

Мається на увазі, що лідер – це приклад для всієї групи як людини і професіонала. У зв'язку з цим поведінка лідера стає предметом наслідування

"Утілення чеснот"

Вважається, що лідер є носієм загальнолюдських норм моралі. Лідер розділяє з групою її соціальні цінності і готовий їх відстоювати

"Виправдання наших очікувань"

Люди сподіваються на сталість поведінкових дій лідера незалежно від мінливої обстановки. Вони хочуть, щоб лідер завжди був вірний слову, не допускав відхилень від схваленого групою курсу поведінки

Вивчення досвіду роботи багатьох лідерів-практиків свідчить, що для успіху їм необхідно мати здатність створювати образ майбутнього стану організації і довести його до послідовників. Також успішного лідера характеризує те, що він наділяє послідовників відповідними правами і повноваженнями зі здійснення визначеної мети, також він може визнати свої слабкі сторони і залучити для їх усунення необхідні ресурси, в тому числі і людські.

Лідер стає привабливим для послідовників завдяки вмінню бачити те, що в кінцевому рахунку буде досягнуто в результаті його і послідовників зусиль. Однак це не будь-яка мета або будь-який стан організації в майбутньому. Більшою мірою це те, що послідовники хочуть (неефективне лідерство) або можуть (ефективне лідерство) мати. Крім того, бачення стає привабливим, якщо воно більше або краще, ніж існуюча реальність, тобто в певній мірі допускається ідеалізація майбутнього стану. Образ бачення захоплює уяву послідовників і спонукає їх присвятити себе втіленню його в життя в тій мірі, в якій вони розділяють лідерське бачення. Передача послідовникам бачення та забезпечення реалізації цього бачення у реальне життя здійснюється через стилі управління. Стиль управління (лідерства) – це стала сукупність особистих та індивідуально-психологічних характеристик лідера (керівника), за допомогою яких він досягає поставленої мети. Також стиль управління (лідерства) – це типова для лідера (керівника) система прийомів впливу на підлеглих (послідовників).

Таблиця 9.3

Типи стилів управління за ознакою переважання одноосібних чи групових способів впливу

Тип стилю

Характеристика

1

2

Авторитарне

управління

(директивне,

імперативне)

Керівник сам визначає групові цілі, сам приймає рішення, на підлеглих діє, головним чином, наказом,

розпорядженням, які не підлягають обговоренню

Патріархальне

Всі "члени сім'ї" повинні слухатися керівника, а він вважає підлеглих такими, які не "доросли" до прийняття рішень. Але це його "діти", про яких він, звичайно, повинен піклуватися

Автократичне

Більш притаманне інституціям (державі, підприємству), ніж окремим особам. Керівництво здійснюється апаратом через підлеглі інстанції, які побічно проводять рішення автократа (самодержця), залишаючись підлеглими йому

Бюрократичне

Домінує деперсоналізація (людина – носій регламентованих функцій), керівники всіх рівнів займають своє місце в структурі інстанцій і мають право на виконання даних їм повноважень. Системі регулювання підпорядковуються і керівництво, і підлеглі (предметна компетентність)

Харизматичне

Харизма – милість Бога: за лідером визнаються видатні, єдині в своєму роді якості, атому він може побажати будь-якої жертви від підлеглих і не зобов'язаний про них турбуватися

Демократичне

управління

(кооперативне,

колективне)

Керівник мобілізує групу на колективну розробку рішень і колективну їх реалізацію, організовує систематичний обмін інформацією, думками, на підлеглих діє переконаннями, порадами, аргументами.

Демократичний стиль характеризується високим рівнем децентралізації повноважень, вільним прийняттям рішень і виконанням завдань, оцінкою роботи після її завершення, турботою про забезпечення працівників необхідними ресурсами, встановленням відповідності цілей організації і цілей груп працівників.

Ліберальне

(пасивне)

управління

Низький рівень вимог до підлеглих, головні засоби впливу – прохання, інформація.

Ліберальне керівництво базується на майже повній свободі у визначенні своїх цілей і контролі своєї власної і роботи. Його можна розглядати як різновид демократичного стилю.

Анархічне

управління

Фактична відмова від активного впливу на підлеглих, уникання в прийнятті рішень, невтручання і потурання підлеглим ("роби як знаєш")

В сучасних умовах людей може спонукати до дій факт їх безпосередньої усвідомленої участі (через власність або процес) в рішеннях і їхньої творчої реалізації, що передбачає наділення їх відповідними правами і повноваженнями. Це означає, що лідер повинен володіти здатністю і вмінням ділити свою владу з послідовниками, робити їх частиною загальної справи, а не сліпими виконавцями.

Делегування повноважень та відповідальності є одним з найбільш важливих видів діяльності, необхідних для лідерства в організації та ефективного управління.

Делегування – це процес передачі менеджерами владних повноважень і відповідальності співробітникам, які займають позиції на нижчих рівнях ієрархії. У сфері менеджменту відповідальність безпосередньо пов'язана із повноваженнями, які виступають обов'язковою умовою ефективної роботи персоналу управління. Повноваження – це посадові (службові) права і можливості менеджера приймати рішення, що впливають на дії підлеглих.

Наділення повноваженнями – це частина процесу заохочення персоналу до розвитку професійних навичок і знань в галузі вирішення проблем розвитку організації. Воно передбачає забезпечення працівників ресурсами, владою та інформацією для ефективного виконання завдання.

Сучасне уявлення про наділення підлеглих повноваженнями не вкладається в рамки простого делегування влади. Наділення повноваженнями пов'язане з процесами поліпшення діяльності організації і передбачає довготривалу діяльність співробітників у тому напрямку, який обрав для них лідер організації.

Можна виділити три основних елемента повноважень, які делегує своїм підлеглим лідер організації:

  • • заохочення і сприяння прояву ініціативи підлеглих (коли ті висувають інноваційні ідеї та пропозиції щодо вдосконалення організаційних процесів і найкращого рішення проблем);
  • • надання свободи дій підлеглим (на основі глибокого розуміння управлінським лідером характеру посадових обов'язків і сукупності завдань, що виконуються кожним членом організації);
  • • залучення до більш інтенсивної участі підлеглих у різних формах активності (прийняття рішень, участь у проектах тощо).

Як правило, пропозиції працівників безпосередньо стосуються їх нагальних проблем, виробничих процесів і методів виконання поставлених задач, а також розподілу завдань і підведення підсумків.

Якщо лідер організації не реагує на пропозиції працівників, не розглядає їх ідеї та зауваження, то організація в цілому втрачає можливість підвищувати ефективність проведення перетворень, менеджмент втрачає авторитет і вплив, а ентузіазм рядових працівників, як і їх безпосередня участь у вирішенні організаційних завдань, знижується.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >