< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Ефективність управління

Мета – сформувати у студентів уявлення з питань результативності системи управління організацією та її ефективності, охарактеризувати загальні критерії ефективності діяльності організації, з'ясувати характер впливу управлінського персоналу на ефективність діяльності організацій, розкрити сутність категорії "ефективність управління", окреслити підходи до її визначення, обгрунтувати основні елементи системи оцінки ефективності управлінської діяльності, визначити напрямки підвищення ефективності управління організацією.

План

 • 11.1. Ефективність діяльності організації
 • 11.2. Підходи до вивчення організаційної ефективності
 • 11.3. Ефективність управління та підходи до її визначення

Ефективність діяльності організації

Результативність системи управління організацією – це здатність виконувати управлінські функції таким чином, щоб організація досягла свої цілей, оперативно реагуючи на зміни зовнішнього та внутрішнього середовища. Ефективність системи управління організацією, на відміну від результативності, полягає в здатності організації існувати і досягати поставлених цілей з найбільш оптимальним співвідношенням отриманих результатів і витрат. У вітчизняній літературі зміст ефективності системи управління розглядається в двох аспектах: економічному та соціальному.

Економічна ефективність характеризується співвідношенням результатів і витрат, необхідних для досягнення їх. Соціальна ефективність відображає ступінь досягнення соціальних параметрів управління. Комплексно ці категорії складають соціально-економічну ефективність управління. Взаємозв'язок основних складових успішної організації наведено на рис. 11.1.

Ефективною вважається діяльність організації за умов співвідношення результатів та витрат (ресурсів) більше одиниці. Це можливо за наступних умов:

 • • при незмінних результатах знижувати витрати;
 • • при незмінних витратах максимізувати результати:
 • • одночасно максимізувати результати і мінімізувати витрати.

Таким чином, управління, як і будь-який інший вид діяльності, вимагає конкретної оцінки, визначення його ефективності. Однак, визначення рівня ефективності управління організацією є проблемою, що пов'язана з істотними об'єктивними труднощами, характеризується значною кількістю методологічних підходів.

Загальними критеріями ефективності діяльності організації можуть бути як кількісні так і якісні показники, що характеризують рівень використання її організаційно-управлінського потенціалу (табл. 11.1).

Взаємозв'язок основних складових успішної організації

Рис. 11.1. Взаємозв'язок основних складових успішної організації

Таблиця 11.1

Критерії оцінки ефективності діяльності організації

Класифікаційна ознака

Зміст показника

Кількісні показники

Загальні критерії ефективності

Темпи зростання загальних результатів діяльності (обсягів виробництва та реалізації продукції, суми валового прибутку, частки ринку)

Рівень загальної рентабельності

Коефіцієнт фінансової стійкості

Коефіцієнт платоспроможності

Зниження втрат на 1 грн. товарної продукції

Часткові критерії ефективності

Показники ефективності використання трудових ресурсів

Темпи зростання продуктивності праці

Коефіцієнт співвідношень темпів зростання продуктивності праці і темпів зростання заробітно! плати

Частка приросту обсягу виробництва в результаті зростання продуктивності праці

Показники ефективності використання матеріально-технічних ресурсів

Фондовіддача

Коефіцієнт обігу оборотних коштів

Коефіцієнт співвідношень приросту товарної продукції до приросту обігових коштів

Матеріаломісткість продукції

Якісні показники

Підвищення рівня

якості продукції та послуг

Стабільність персоналу організації

Поліпшення умов праці персоналу

Таблиця 11.2

Основні критерії оцінювання ефективності управління організацією різними зацікавленими сторонами

Зацікавлена сторона

Критерії оцінювання

Власники

Фінансові результати

Споживачі

Якість та ціна продукції

Суспільство

Сприяння соціальному і економічному розвиткові державі, екологічній безпеці

Працівники

Умови, праці, рівень оплати праці, соціальний захист

Постачальники

Сприятливість умов співробітництва

Кредитори

Платоспроможність

Органи державної влади

Дотримання законодавчих вимог

Топ-меиеджсри

Рівень задоволення зацікавлених осіб

Дослідження, які були проведені західними фахівцями, давали неоднозначні висновки щодо впливу управлінського персоналу на ефективність діяльності організацій. Лише недавно провідні компанії визнали, що менеджери здатні зробити вирішальний внесок у досягнення організаціями успіху (рис. 11.2).

Внесок менеджменту в ефективність організації

Рис. 11.2. Внесок менеджменту в ефективність організації

Головною передумовою ефективного управління є усвідомлення менеджерами аксіоми, що організації, якими вони керують, – це складні відкриті системи. Отже, концентрація уваги виключно на продуктах (товарах та послугах) прирікає організації на невдачі в умовах конкурентної боротьби.

Таким чином, можна запропонувати наступне визначення категорії "ефективність" – це оптимальне співвідношення досягнутих результатів (обсяг виробництва, якість продукції, гнучкість у задоволені потреб споживачів, конкурентоздатність та рівень розвитку організації) до витрат, що знадобилися для досягнення цілей. В залежності від рівня управлінської відповідальності (робота окремих індивідів, груп виконавців та організації в цілому) розрізняють три види ефективності – індивідуальну, групову та організаційну.

На базовому рівні знаходиться індивідуальна ефективність, яка відбиває рівень виконання завдань конкретними працівниками. Менеджери традиційно визначають індивідуальну ефективність за допомогою оціночних показників, що е підставою для збільшення заробітної плати, просування службою та інших стимулів, чинних в організації.

Як правило, співробітники організації працюють у групах, шо викликає необхідність врахування ще одного поняття – групова ефективність. В деяких випадках групова ефективність являє собою просту суму внесків усіх членів групи (наприклад, група фахівців, що працює над непов'язаними проектами). В інших випадках внаслідок синергічного ефекту групова ефективність є дещо більше за суму окремих внесків (наприклад, складальна лінія, на якій виробляються готові вироби).

Третій вид – організаційна ефективність. Організації складаються із співробітників і груп, тому організаційна ефективність включає індивідуальну й групову ефективність. Однак за рахунок синергічного ефекту організаційна ефективність перевищує суму індивідуальної й групової ефективності. Фактично підгрунтям існування організацій є & здатність виконувати більший обсяг робіт, ніж це можливо за рахунок індивідуальних зусиль.

Кожний рівень (вид) ефективності, як свідчить рис. 11.3, знаходиться під впливом певних факторів.

Модель взаємозв'язку видів ефективності та факторів, що впливають на їх рівень

Рис. 11.3. Модель взаємозв'язку видів ефективності та факторів, що впливають на їх рівень

Задача менеджменту полягає у виявленні можливостей підвищення організаційної, групової та індивідуальної ефективності.

Таким чином необхідними елементами управлінської ефективності є:

 • знання та навички (knowledge and skills) – чи їх достатньо для прийняття управлінських рішень;
 • здібності менеджера (ability) – чи можливе придбання знань і навичок для досягнення максимальних результатів в управлінській діяльності4
 • позиція менеджера (altitude) – чи готовий менеджер усувати причини проблем і не повторювати їх;
 • інформація – наскільки менеджер упевнений у правильності розуміння постановки завдання і чи існує ефективний зворотний зв'язок;
 • ресурси та інструменти – чи доступні менеджерові необхідні для рішення даного завдання ресурси й інструменти їхнього використання;
 • баланс між відповідальністю і повноваженнями – чи достатньо повноважень і чи є правильне сприйняття відповідальності;
 • оцінка, стимулювання і контроль – як оцінюється, стимулюється і контролюється вирішення менеджером даного завдання.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >