< Попер   ЗМІСТ   Наст >

БАНКІВСЬКА СТАТИСТИКА

Питання:

 • 11.1. Предмет, метод і завдання банківської статистики
 • 11.2. Статистика ресурсів банків
 • 11.3. Статистика доходів і витрат банку

Предмет, метод і завдання банківської статистики

Банківська статистика – система збору, узагальнення, передавання, накопичення і зберігання банківської інформації, необхідної для характеристики результатів діяльності, розробки аналітичних матеріалів, одержаних внаслідок оцінки банківських операцій, вивчення клієнтів, партнерів з метою визначення їхніх слабких і сильних сторін, для оцінки сучасного становища, визначення перспектив (прогнозу) і розробки фінансово-кредитної стратегії.

Предметом банківської статистики є взаємопов'язані кількісна та якісна сторони масових явищ та процесів, що становлять банківську діяльність. її умови та результати.

Завдання банківської статистики потрібно поділяти на макроекономічні та мікроекономічні. Основними з них є:

на макрорівні:

 • – розробка методичних і методологічних засад вивчення й аналізу банківської діяльності; вивчення кількісного та якісного складу, ліквідності та стабільності, а також основних результатів діяльності банківської системи;
 • – вивчення стану ринку банківських послуг України;
 • – забезпечення споживачів інформацією актуальними даними про банківську діяльність;

на мікрорівні:

– визначення та оцінка рейтингу банку:

аналіз балансових показників та показників доходів, витрат, прибутків/збитків банку;

аналіз кредитно-інвестиційного портфелю банку;

 • – оцінка банківських ризиків та достатності капіталу і сформованих резервів;
 • – порівняльний аналіз ефективності банківської діяльності та цін на банківські послуги;
 • – проведення спеціально організованих статистичних досліджень (в тому числі серед клієнтів банку); характеристика результатів банку, його відділень, структурних підрозділів в цілому та за видами діяльності.

До методів банківської статистики відносяться;

 • 1) метод статистичного спостереження – планомірний, науково- організований процес збирання даних щодо масових явищ та процесів шляхом їх реєстрації за спеціальною програмою, розробленою на основі статистичної методології;
 • 2) метод групування – розподіл загальної сукупності даних за певною кількісною чи якісною ознакою й віднесення статистичного показника до певної групи за наявності чи відсутності цієї ознаки.
 • 3) метод узагальнюючих статистичних показників (до яких відносяться; абсолютні, відносні, середні);
 • 4) графічний метод (метод унаочнення та дослідження даних);
 • 5) табличний метод;
 • 6) дисперсійний аналіз (аналіз варіації);
 • 7) кореляційний метод (метод, який дозволяє вивчити взаємозв'язки процесів та явищ);
 • 8) регресійний метод;
 • 9) аналіз динаміки (дослідження процесу в часі);
 • 10) індексний метод;
 • 11) вибірковий метод;
 • 12) балансовий метод;
 • 13) факторний аналіз.

В залежності від задачі, що розв'язується, використовують різні методи зі своїми специфічними можливостями та полем застосування.

Найважливішим методом банківської статистики с метод статистичного спостереження, оскільки від збору саме якісних, достовірних даних залежить подальший результат аналізу. Виключну значимість мас також актуальність зібраних даних, оскільки для банківської діяльності переоцінити значення плину часу неможливо – дані виключно швидко "застарівають", а час – це гроші.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >