< Попер   ЗМІСТ

Методичний інструментарій забезпечення фінансової безпеки банків

В сфері і фінансового менеджменту виділяють методи звичайного й антикризового управління. Методи управління стабільно функціонуючим банком і банком, який має фінансові труднощі відрізняються. В тім, перелік доступних інструментів, наявні розробки в сфері фінансового менеджменту дозволяють ефективно впливати на фінансову стабільність банківських установ.

Методичний інструментарій забезпечення фінансової безпеки банку підрозділяють на зовнішній (банківське регулювання, банківський нагляд, банківський контроль), та внутрішній (фінансове планування, аналіз, регулювання, контроль). У якості інструментів використовують:

 • – грошово-кредитні;
 • – правові;
 • – економічні (нормативні і податкові);
 • – управлінські (фінансовий менеджмент банку).

Система фінансової безпеки банків – це сукупність інструментів, важелів і методів діагностики, аналізу з метою усунення кризових явищ для забезпечення стабільної і ефективної діяльності банківських установ. Основним завданням системи фінансової безпеки банків є:

 • – здійснення постійного моніторингу фінансового стану банку для сучасного виявлення відхилень;
 • – визначення масштабів кризового явища;
 • – виявлення факторів впливу на можливі кризові явища;
 • – аналіз та розробка заходів щодо запобігання кризи;
 • – контроль за впровадженням заходів щодо фінансової безпеки банку, та оцінка результатів;
 • – забезпечення стабільності та ефективної діяльності банку на перспективу.

Методичну основу дій системи фінансової безпеки банків становить:

 • 1. Діагностика фінансового стану банку;
 • 2. Оцінка банківських ризиків;
 • 3. Застосування необхідних антикризових заходів;
 • 4. Здійснення контролю на всіх етапах роботи системи й оцінка її ефективності.

Система фінансової безпеки наведена на рис. 16.1.

Система фінансової безпеки

Рис. 16.1. Система фінансової безпеки

Моральні ризики й асиметрія інформації в банківській діяльності та методи їх мінімізації

Моральний ризик – це дія економічних суб'єктів з оптимізації їх власної корисності в збиток інтересів інших суб'єктів, внаслідок неадекватності та розміру інформації, відмінності зацікавленості, що проявляється в зміні поведінки однієї із сторін контракту.

Ситуація, в якій виникає моральний ризик, характеризується поєднанням певних умов:

 • – інтереси виконавця і замовника не збігаються, виконавець переслідує свої власні інтереси у збиток інтересам замовника;
 • – виконавці застраховані від несприятливих наслідків своїх дій;
 • – замовник не в змозі здійснювати повний контроль.

Моральні ризики в банківській діяльності обумовлені як внутрішніми так і зовнішніми факторами. До внутрішніх факторів належать:

 • – наявність гарантованого доступу до фінансових ресурсів;
 • – асиметричність інформації у відносинах "банк-персонал";
 • – необхідність внутрішнього аудиту і контролю;
 • – необачна діяльність менеджменту.

До зовнішніх факторів моральних ризиків належать;

 • – наявність фонду гарантування вкладів населення;
 • – ризики, пов'язані з діяльністю наглядових органів;
 • – поведінка клієнтів;
 • – залежність банку від ключових клієнтів.

Одним з основних внутрішніх моральних ризиків для банку є наявність гарантованого вільного доступу до ресурсів. У даному випадку є ризик того, що бажання банку збільшити кредитний портфель може переважити рівень фінансової безпеки банку. Особливо актуальним даний ризик став останнім часом, що пов'язано з купівлею іноземними банками вітчизняних установ. У результаті українські банки отримали доступ до дешевих ресурсів. Як показує аналіз, це призвело до значного зростання сумарного кредитного портфеля вітчизняних банків. Проте паралельно відбувається і зниження його якості.

Існує моральний ризик з боку вищого керівництва банку. Він виникає, коли менеджери звільняються від прямої відповідальності за свої дії, відповідно управління банком стає менш розсудливим, а фінансова дисципліна погіршується. Однією з основних передумов появи моральних ризиків є асиметрія інформації (коли дві сторони мають неадекватну інформацію по предмету їх відносин). Неповна інформація є неодмінною ознакою економічних відносин. Вона може впливати на умови та особливості функціонування ринків, створюючи додаткові перешкоди, витрати для економічних суб'єктів

Асиметрія інформації створює можливість зловживання з боку одного з учасників операції. В банківській системі моральні ризики присутні на різних етапах і часом вони приймають специфічні форми. До можливих наслідків дії моральних ризиків на діяльність банку можна віднести:

 • – погіршення якості кредитного портфеля;
 • – збільшення обсягів проблемних і безнадійних кредитів;
 • – втрата конкурентоспроможності;
 • – зниження рівня захищеності банку внаслідок здійснення операцій підвищеної ризикованості;
 • – втрати ключових працівників;
 • – загроза банківській системі в цілому.

Можливі прояви моральних ризиків для різних банківських продуктів і методи боротьби з ними наведено в таблиці 16.3.

Таблиця 16.3

Можливі прояви моральних ризиків для різних банківських продуктів і методи боротьби з ними

Банківський продукт

Можливі моральні ризики

Методи боротьби 3 моральними ризиками

1

2

3

Депозити

Наявність фонду гарантування внесків населення

Нагляд з боку НБУ

Кредити

Неадекватна для банку поведінка клієнта, заснована на асиметричності інформації

Створення і ведення бази неблагонадійних клієнтів, загроза банкрутства позичальника

Платіжні картки

Шахрайство з боку клієнтів

Контроль за діяльністю клієнтів

Розрахунково- касове обслуговування

Шахрайство з боку клієнтів

Аналіз операцій клієнтів

Цінні папери

Неадекватна поведінка клієнта, заснована на асиметричності інформації

Детальний аналіз операції та її умов. Відповідальність персоналу за наслідки операції

Факторинг

Неадекватна поведінка клієнта, заснована на асиметричності інформації

Детальний аналіз умов операцій та контрагентів. Відповідальність працівників банку за результати операції

Форфейтинг

Проблеми з документами та можливі наслідки від асиметричності інформації

Детальний аналіз умов операції та контрагентів. Відповідальність працівників банку за результати операції

Фінансування міжнародної торгівлі

Проблеми з документами

Відповідальність працівників юридичного відділу за результати операції

Лізінг

Неадекватна для банку поведінка клієнта, заснована на асиметричності інформації

Контроль за діяльністю клієнтів

Інкасація

Шахрайство з боку персоналу

Висока заробітна плата, Контроль за поведінкою персоналу

Консультації

Шахрайство з боку персоналу

Ефективна заробітна плата

Довірче управління

Асиметрія інформації у відносинах "банк-персонал"

Контроль за поведінкою персоналу банку

Зберігання цінностей

Шахрайство з боку персоналу

Ефективна заробітна плата

Банківські гарантії

Наявність гарантованого доступу до фінансових ресурсів, як результат – необірунтовані гарантії з боку банку

Відповідальність керівництва банку за результати роботи

Дилінг

Шахрайство з боку банку

Контроль за поведінкою персоналу банку

Банківська практика розрізняє наступні метода боротьби з моральними ризиками:

 • – метода боротьби, доступні банку;
 • – метода, що забезпечуються зовнішнім середовищем;

Серед методів боротьби доступних банку визначають наступні:

 • – контроль за позичальником;
 • – ведення бази кредитів; .
 • – страхування ліквідності;
 • – загроза банкрутства позичальника;
 • – ефективна заробітна плата;
 • – оплата праці за результатами;
 • – контроль за поведінкою персоналу;
 • – відповідальність керівництва за результати банку в цілому. Зовнішнім середовищем забезпечуються наступні методи:
 • – нормативне регулювання;
 • – контроль за діяльністю з боку материнської компанії;
 • – нагляд з боку НБУ;
 • – державна політика в грошово-кредитній сфері.

Оскільки моральні ризики, з одного боку, містять у собі стандартний набір загроз, для їх нейтралізації використовують звичайні механізми забезпечення фінансової безпеки банків. Водночас моральні ризики мають ряд специфічних особливостей, які припускають використання нестандартних методів фінансового управління.

 
< Попер   ЗМІСТ