< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ВСТУП

Вивчення конфліктології майбутніми фахівцями, чия діяльність буде пов'язана з численними особистими й офіційними контактами, обумовлюється тією роллю, що займає конфлікт у житті конкретної людини і суспільства в цілому.

Людське життя суперечливе, кожен індивід намагається в ньому самовизначитися і самоствердитися. Усе це відбувається в процесі конфліктних взаємин.

Тривале культивування в колишніх країнах радянського табору ідеї "безконфліктного" існування сформували суспільство, що виявилося непідготовленим до самого факту можливості існування такого соціального явища як конфлікт. Внаслідок цього в суспільстві не сформувалися як механізми вирішення конфліктів, так і їх попередження. Виникла необхідність пізнати суть цього явища, динаміку, методами і шляхами його вирішення, попередження і прогнозування. З розвитком демократичних і ринкових відносин у країні проблема конфліктності стає все більш актуальною, тому що конкурентність є сама по собі варіантом конфліктної ситуації, що завдяки різним факторам може перерости в конфлікт. Уникнути конфліктів і його наслідків неможливо. Безконфліктного суспільства не буває.

Засвоєння спеціальної наукової термінології з конфліктології – необхідна умова для професійного використання своїх знань у майбутньому.

Проблематика конфліктів і конфліктних ситуацій завжди цікавила вчених, філософів, громадських діячів. Конфліктна взаємодія виступала і виступає показником розвитку суспільства, його динаміки та формування новоутворень. Стан суперечливості, активізація протиріч детермінують перетворення старих систем суспільної життєдіяльності в нові більш досконалі форми. Та, водночас, від спрямування конфліктної взаємодії залежить вектор розвитку даних новоутворень, їх характер і подальша динаміка. Існує багато прикладів деструктивної конфліктної взаємодії, що спричиняє деградацію певних сфер суспільного буття та великі невідтворювані втрати.

Досліджуючи проблему конфліктів, один з засновників конфліктології, англійський психолог Дж. Бертон, дійшов висновку, що конфлікти у соціальній сфері – закономірне явище, оскільки люди по-різному сприймають соціальні цінності та мають різні інтереси. Зрозумілим стає його постулат про те, що розвиток будь-якого суспільства безконфліктним бути не може. Тому не варто приймати на віру міф про можливість загальної гармонії інтересів. Необхідно, мабуть, лише навчитися, ефективно і продуктивно використовувати внутрішню силу та енергію конструктивних конфліктів.

Конфліктологія – наука про закономірності виникнення, розвитку, завершення конфліктів, а також принципи, способи і прийоми їхнього конструктивного регулювання. Про її необхідність заговорили відразу ж після оприлюднення деяких даних, які показують, що руйнівні наслідки будь-яких конфліктів еволюціонують набагато швидше, ніж можливість людини контролювати цю ситуацію. Видатний австрійський вчений, лауреат Нобелівської премії К. Лоренц дійшов такого висновку: "Є всі підстави вважати внутрішньовидову агресію найбільш серйозною небезпекою, яка загрожує людству в сучасних умовах культурно-історичного та технічного розвитку" [33, С.25].

Нині в західній соціальній психології цілеспрямовано й активно розробляють теорію конфліктології. В американських та європейських університетах відкриваються центри з вивчення та розв'язання конфліктів, де вивчають теорію і практику подолання конфліктів, готують спеціалістів з цієї галузі, надають послуги учасникам конфліктів, а також проводять конкретну практичну роботу щодо урегулювання різноманітних конфліктів та конфліктних ситуацій.

Проблема конфліктів та конфліктної взаємодії проявляється абсолютно в усіх сферах суспільного життя, і в управлінській та педагогічній діяльності в тому числі.

Діяльність вітчизняних і закордонних організацій свідчить про необхідність знань і навичок у галузі конфліктології, управління, діагностики, профілактики і прогнозування конфліктів. З розвитком ринкових умов і впровадженням конкурентних відносин ці питання набувають усе більшої значимості, оскільки конкуренція являє собою варіант конфліктної ситуації, яка при визначених умовах переростає в конфлікт.

Мета та завдання вивчення дисципліни: набуття практичних навичок у вирішенні конфліктів, вмінь контролювати конфліктну ситуацію, а також вмінь позитивно сприймати конфлікт і прагматично його використовувати.

Предмет вивчення дисципліни: закономірності стосунків та поведінки людей у конфліктних ситуаціях, причини виникнення конфліктів і методи їх подолання.

У результаті вивчення дисципліни магістранти повинні

ЗНАТИ:

  • 1. Основні категорії конфліктології та вміти оперувати ними впродовж свого становлення як фахівця.
  • 2. Загальні питання з історії та теорії конфліктології.
  • 3. Сутність та структуру конфлікту.
  • 4. Динаміку конфліктів.
  • 5. Особливості внутрішньоособистісних та міжособистісних конфліктів.
  • 6. Сучасні технології управління конфліктами.

УМІТИ:

  • 1. Застосовувати конфліктологічні знання, уміння та навички в управлінській діяльності керівника навчального закладу.
  • 2. Прогнозувати, попереджувати, стимулювати, регулювати та вирішувати конфлікти у навчальних закладах.
  • 3. В процесі управління конфліктами використовувати знання стратегій і тактик конфліктної взаємодії.

Навчальний посібник включає короткий виклад теоретичного матеріалу, передбачених навчальною програмою дисциплін "Основи конфліктології" та "Педагогічна конфліктологія" і згрупованих у модулі: Модуль 1 – Загальна теорія конфлікту; Модуль 2 – Технології управління конфліктами; Модуль 3 –

Управлінські та педагогічні конфлікти: шляхи запобігання та стратегії вирішення; плани практичних занять з дисциплін ""Основи конфліктології" та "Педагогічна конфліктологія"; науково-методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи магістрантів з вивчення курсів "Основи конфліктології" та "Педагогічна конфліктологія"; тести з дисциплін "Основи конфліктології та "Педагогічна конфліктологія""; словник основних термінів і понять..

В порівнянні з першим виданням даного навчального посібника, суттєво розширені та доповнені теми 2.1. (пп. 2.1.4.), 3.2.(п.п.3.2.3.-3.2.5.) та 4.1. (пп.4.1.1.- 4.1.2., 4.1.6.), що, на думку авторів, відповідає сучасним тенденціям розвитку конфліктологічної науки.

Навчальний посібник рекомендується для використання при підготовці магістрантів зі спеціальностей 8.18010020 "Управління навчальним закладом" та 8.18010021 "Педагогіка вищої школи", які навчаються за денною і заочною формами навчання, а також може бути корисним аспірантам і науково- педагогічним працівникам навчальних закладів.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >