< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Вчення про екстраверсію і інтроверсію Карла Юнга (1875 – 1961)

На думку Юнга, особистісну установку визначає напрямок психіки людини – екстраверсія чи інтроверсія. Екстраверт – орієнтований на зовнішній світ, він створює свій внутрішній світ у відповідності із зовнішнім. Інтроверт – занурений у себе. Для нього головне – світ внутрішніх переживань, а не зовнішній світ з його правилами і законами. Екстраверт частіше потерпає від внутрішньоособистісних конфліктів, ніж інтроверт.

Відповідно до концепції "екзистенціальної дихотомії" Еріха Фромма (1900 – 1980) причини внутрішньоособистісних конфліктів закладені в дихотомічній природі людини, яка проявляється в її екзистенціальних проблемах: життя і смерті, обмеженості людського життя, великих потенційних можливостях людини та обмежених умовах їх реалізації і т. ін.

Сутність теорії психосоціального розвитку Еріка Еріксона (19021994) полягає в тому, що людина протягом життя проходить через декілька стадій психосоціального розвитку особистості, на кожній із яких переживає певну кризу (Табл. 2.1.). Вчений виділяє 8 таких стадій: з народження до 1 року; з року до 3-х років; з Згх років до 6-ти; з 6 до 12 років; з 12 до 19; з 20 до 25; з 26 до 64, з 65 років і до смерті. Якщо кризова ситуація подолана, то відбувається позитивний розвиток особистості і перехід на наступну стадію з благоприємними умовами. В протилежному випадку, особистість переходить на новий етап з проблемами і комплексами минулого. Автор теорії виводить таку закономірність: чим менш успішно переборені попередні етапи, тим менше шансів справитися з наступною віковою кризою. При цьому, відзначає Е. Еріксон, зростає конфліктність особистості, внутрішньоособистісний конфлікт виходить назовні, у його орбіту втягнуті навколишні.

"Я-концепція" була запропонована американським психологом Карлом Р, Роджерсом (19021987). "Я-образ" ("Я-концепція") – характеристика, яка визначає поведінку особистості в конфлікті; внутрішня уява індивіда про себе. Сутність даної концепції полягає в усвідомленні кожною людиною своєї індивідуальності, неповторності, свого "Я", того, яким індивід бачить себе в минулому, теперішньому і майбутньому. "Я-образ" формується в процесі взаємодії особистості з навколишнім середовищем і є інтегральним механізмом саморегуляції її поведінки. Вона визначає відносно стійку, більш-менш усвідомлену систему уявлення індивіда про себе, на основі якої він будує свої відносини з іншими людьми. Це поняття включає уявлення особистості про себе, свої інтереси, здібності, орієнтації, самоповагу, впевненість у собі.

Таблиця 2.1.

Зміст вікових криз за Е. Еріксоном

Вік

Зміст кризи

0-1 рік

Довіра- недовіра

1-3 роки

Автономія – сором, сумніви

3-6 роки

Ініціатива – почуття провини

6-12 років

Працелюбність – почуття неповноцінності

12-19 років

Я-ідентичність – змішування ролей

20-25 років

Близькість- ізоляція

26-64 роки

Творчість – занепад

65 – смерть

Інтеграція -відчай

Практичний зміст цього поняття полягає в тому, що всі наші відносини з навколишнім світом будуються, виходячи з бачення свого "Я". На підставі використання даного поняття К. Роджерс запропонував систему психотерапії під назвою індерективної, яка покликана забезпечити подолання дисонансу між реальним досвідом і "Я-концепцією" особистості. У конфліктології це поняття використовується для визначення причин поведінки особистості, які призвели до конфлікту. Основними компонентами "Я-образу" є:

"Я-реальне" – це "Я" в теперішньому, воно є синтезом установок самосприйняття і самоусвідомлення. Наприклад, я – курсант вищого військового закладу освіти.

"Я-ідеальне" – сукупність якостей і характеристик, які індивід хотів би бачити в себе. "Я-ідеальне" іноді може підміняти "Я-реальне", тоді людина живе ілюзією самозакоханості, її необхідно весь час хвалити, адже ніяких заперечень вона не сприймає.

"Я-конструктивне" – це наше бачення свого майбутнього, воно трансформує елементи нашого ідеального в мету діяльності. Наприклад, вивчити іноземну мову для того, щоб у майбутньому бути конкурентоспроможним на ринку праці і отримати цікаву роботу.

"Я-фізичне" – фіксує загальну уяву про тілесні параметри особистості, її привабливість. Наприклад, я – середнього зросту, розумний, освічений, цікавий у спілкуванні.

"Я-емоційне", "я-розумове" – це наше задоволення собою, своїм розвитком.

"Я-соцісиїьне" – це ставлення до себе з точки зору місця в соціальних відносинах.

Сформоване самосприйняття особистості лежить в основі взаємовідносин цієї особистості з оточуючими. Наприклад, у індивіда сформувалась висока самооцінка. Але в разі провалу на відповідальному іспиті чи звільнення з роботи настає внутрішній дискомфорт, який може призвести до внутрішньоособистісного конфлікту. В залежності від розвиненості особистості, конфлікт, що виник, може призвести або до наполегливої праці, пошуку роботи, або до тривалого стресу.

У людській свідомості закладені психологічні механізми захисту свого "Я- образу", вони необхідні для підтримання психологічної рівноваги і психологічного комфорту особистості. Разом з тим ці самі механізми можуть ускладнити сприйняття критичних зауважень, оскільки порушують єдність створеного уявлення про себе. Неадекватне уявлення про себе створює багато психологічних бар'єрів (спілкування, ігнорування інформації, чужої думки) і конфліктність поведінки. Реакція індивіда багато в чому визначається соціальною зрілістю особистості, допустимими для неї формами поведінки, прийнятими в колективі соціальними нормами. Крім того, участь індивіда в конфлікті визначається значимістю для нього поставленої мети.

Крім розглянутих, існують і інші концепції сутності і виникнення внутрішньоособистісних конфліктів, але ми зупинились на головних із них. Загальне, що поєднує ці теорії, це підхід до людської особистості як до складно організованої системи, що при усій своїй цілісності, інтегрованості має складну структуру і піддається внутрішнім конфліктам.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >