< Попер   ЗМІСТ   Наст >

МІЖОСОБИСТІСНІ КОНФЛІКТИ

Людина завжди потребує спілкування із собі подібними. Більшість із нас активно шукають взаємодії з іншими людьми, що зумовлює створення груп, колективів та організацій. У таких соціальних системах особистість поводить себе інакше ніж по відношенню до самого себе. При цьому міжособистісні відносини об'єктивно сприяють збільшенню рівня конфліктності.

У даній главі розглянуто вплив групи на індивіда, визначені фактори, які впливають на виникнення міжособистісних конфліктів, представлені основні тактики поведінки особистості в даному виді конфліктів

Основні терміни і поняття:

 • півдні конфлікти,
 • колектив,
 • внутрішньогрупові конфлікти,
 • міжгрупові конфлікт,
 • групові норми,
 • соціально-психологічний клімат колективу.

Сутність та причини виникнення міжособистісних конфліктів

Міжособистісний конфлікт – це найбільш поширений тип конфлікту, де в ролі учасників виступають дві або більше особи, між якими відбувається зіткнення протилежно спрямованих мотивів, цінностей, інтересів чи думок. До таких конфліктів можна віднести конфлікти особистість-особистість, особистість- група, група-група. Строгого визначення міжособистісного конфлікту не існує. Проте, можна назвати відмінні риси міжособистісного конфлікту. До них належать:

 • – наявність як мінімум двох конфліктуючих сторін;
 • – наявність зони розбіжностей між конфліктуючими, різних мотивів, предмета спору;
 • – дії конфліктуючих сторін спрямовані одна проти іншої;
 • – конфлікт перебігає, як правило, у відкритій формі;
 • – протиборство людей відбувається безпосередньо, на основі зіткнення особистісних мотивів (суперники зіштовхуються віч-на-віч);
 • – сторони конфлікту по-різному бачать способи виходу із конфлікту;
 • – міжособистісні конфлікти для суб'єктів конфліктної взаємодії є своєрідним полігоном перевірки характерів, темпераментів, прояву здібностей, інтелекту, волі й інших індивідуально-психологічних особливостей;
 • – міжособистісні конфлікти відрізняються високою емоційністю й охопленням практично всіх сторін відносин між конфліктуючими суб'єктами;

Зупинимося на основних факторах, які можуть привести до міжособистісного конфлікту.

Ресурсно-матеріальні фактори (матеріальні нестатки в сім'ї, територіальні претензії).

Інформаційні фактори пов'язані з неприйнятністю інформації для однієї із сторін. До них відносять:

 • – неповні та неточні факти;
 • – слухи, дезінформація;
 • – передчасна інформація та інформація, яка подана з запізненням;
 • – ненадійність джерел інформації, свідків, експертів;
 • – небажана інформація, яка може образити цінності та почуття однієї зі сторін конфлікту;
 • – багатозначність спеціальних термінів, їх різне тлумачення.

Поведінкові фактори – це характеристики поведінки, які не приймаються однією стороною. Найбільш значимі з них – прагнення до переваги, прояв агресивності та егоїзму, невиконання обов'язків тощо.

Фактори відносин – це група факторів, в основі яких лежить незадоволеність конфліктуючих взаємовідносинами. До них відносять:

 • – несумісність цінностей, моделей поведінки, мети сторін конфлікту;
 • – відмінність за рівнем освіти, соціальним статусом;
 • – негативні спогади про останні конфлікти.

Ціннісні фактори – це принципи яких дотримуються у повсякденному житті

сторони конфлікту. Звичайно виділяють такі підсистеми цінностей:

 • – особисті думки щодо власної поведінки;
 • – групові традиції, цінності, норми;
 • – способи та методи дії;
 • – релігійні, політичні, культурні цінності.

Структурні фактори – це об'єктивні обставини, які не можна змінити. До них відносяться:

 • – влада, система управління;
 • – соціальні норми;
 • – соціальні статуси;
 • – соціальні ролі.

Особистісні особливості людей – це темперамент, характер, інтереси, потреби, відмінність в очікуваннях, у відчуттях впевненості та безпеки, задоволеності потреби у повазі та любові і т. ін. (відносини між чоловіком і дружиною, батьками і дитиною).

В якості причин конфлікту можуть бути гендерні та вікові відмінності.

Міжособистісний конфлікт може виникнути із-за помилки завищення або заниження оцінки одним суб'єктом іншого (завищена оцінка себе і партнера; завищена себе, занижена – партнера; занижена себе, завищена – партнера; занижена оцінка себе і партнера).

На міжособистісні відносини можуть впливати соціальні ролі, які виконує людина в певній групі (різні очікування від командира у підлеглих, товаришів і вищих начальників).

Серед вищезгаданих факторів особливу увагу необхідно звернути на фактори особистісних особливостей людей, що можуть призвести до конфлікту.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >