< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ВІД АВТОРА

У добу докорінних соціально-економічних перетворень у незалежній Україні й водночас на фоні глобального погіршення стану довкілля проблема екологічної освіти дитини, у майбутньому – дорослої людини, є украй важливою та потребує виважених рішень від держави, освітніх закладів, громадських товариств і об'єднань, сім'ї, родини. Бездумне, хижацьке природокористування, прагнення людини до збагачення, низький рівень екологічної культури населення, ігнорування морально-етичними та правовими нормами експлуатації природних ресурсів, їх недоцільне використання спричинили кардинальне порушення балансу у навколишньому середовищі. Отож, із поміж найважливіших складових сучасної освіти визначаємо її екологічний компонент, що охоплює: формування екологічної культури з наймолодшого віку шляхом опанування дітьми екологічними знаннями й виховання на їхній основі гуманного ставлення до природного довкілля як до загальнолюдської цінності, набуття з раннього віку досвіду гармонійної взаємодії з природою, формування навичок здорового способу життя.

У розв'язанні означених завдань важливе місце посідає діяльність дошкільних навчальних закладів. Її зміст у руслі всіх чинних програм зазвичай інтегрує науково-методичні та природоохоронні засади щодо становлення особистості та формування її екологічної культури.

Довкілля для дошкільнят – це не лише соціум для життєдіяльності, а й його природний компонент у неподільній єдності зі світом мистецтва, техніки, речей, спілкування, об'єктивної реальності, яку кожен вихованець прагне пізнати якомога повніше. В умовах сучасного глобалізованого та урбанізованого суспільства дошкільні заклади міста і села (здебільшого) мають значні відмінності у сфері функціонування: у селі наближеність людини до природи є значно більшою, ніж у місті, що надає широкі можливості для виховання в означеному аспекті.

Зміст сучасної екологічної освіти дітей дошкільного віку формується відповідно до державних документів, які регламентують діяльність українського дошкілля (Концепції дошкільного виховання в Україні, Законі України “Про дошкільну освіту”, Базовій програмі розвитку дитини дошкільного віку “Я у світі”, Національній програмі виховання дітей та учнівської молоді в Україні, Національній доктрині розвитку освіти та інших). У них чітко означені базові засади та виокремлено принципи екологічної освіти українських дошкільників. Це принципи гуманізації, природовідповідності, етнізації та неподільної єдності теорії з практикою пізнання довкілля і природокористування на науковій основі й автентичних народних традиціях. Такі методологічні позиції суголосні зі стратегією “Білої книги національної освіти України” (2010).

На основі накопиченого упродовж віків досвіду гармонійного співіснування людини з природою, як одного із життєво важливих універсальних законів, доведено доцільність якомога швидшого ознайомлення дітей із сутністю взаємозв'язків системи “природа – людина – суспільство – природа”. Успішне опанування дошкільнятами науково достовірними знаннями про природу та людину, як її невід'ємну частинку, створює підґрунтя для оволодіння ними систематизованими знаннями в обсязі природничих наук, що і забезпечує успіх їх екологічної освіти. Отож вважаємо, що джерелом наповнення її сучасної теорії та практики у ДНЗ можуть стати рекомендовані нами матеріали.

Відтак, екологічну освіту дітей дошкільного віку на сучасному етапі розглядаємо як багатогранний процес, якому притаманна практична спрямованість і в якому виняткового значення набуває адекватне сприйняття та усвідомлення кожним вихованцем її основних компонентів, що і стане запорукою успішного розв'язання освітніх завдань.

Таким чином, у пропонованих матеріалах посібника подаємо теоретичне обґрунтування порушеної проблеми та різні варіанти моделювання педагогічної діяльності з дітьми, що передбачає творчі пошуки вихователями авторських підходів до роботи в різних вікових групах.

Окрім теоретичних матеріалів, в яких обґрунтовано екологічну освіту як поліфункціональний чинник впливу на всебічне виховання особистості в сенситивному періоді її формування, подаємо авторську програму проекологічної освіти дітей від трьох до шести років; дидактичні матеріали для методичного супроводу проекологічної освіти дітей у різних видах діяльності, а також пам'ятки – кодекси поведінки і практичної діяльності юних відкривачів таємниць природи в різні пори року. У посібнику використано педагогічні знахідки українських і зарубіжних наставників найменших громадян Землі у напрямі їхнього невпинного руху до формування людяності в кожній Людині!

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >