Наст >

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


Поняття господарського права України. Предмет, мета та метод господарського права України Поняття, ознаки та види господарських відносин. Учасники відносин у сфері господарювання Основні принципи правового регулювання господарських відносин та їх значення під час здійснення господарсько-правового впливу Система господарського законодавства України. Напрями модернізації господарського законодавства Поняття та види господарської діяльності. Відмежування господарської діяльності від господарського забезпечення діяльності негосподарюючих суб'єктів Поняття, ознаки та класифікація суб'єктів господарювання Фізичні особи – суб'єкти підприємницької діяльності Підприємство та його види Державні унітарні підприємства та їх види Установчі документи господарських організацій. Вимоги до оформлення документів, які подаються державному реєстратору Правове регулювання реєстрації суб'єктів господарювання. Державний реєстратор Поняття та види господарських товариств Особливості правового статусу акціонерного товариства Порядок створення акціонерного товариства Правовий статус товариства з обмеженою відповідальністю Особливості правового статусу повного товариства Правовий статус командитного товариства Поняття та види кооперативів. Порядок управління кооперативом Господарські об'єднання (асоціації, корпорації, консорціуми, концерни) Холдингові компанії Торгово-промислові палати Товарні біржі Правовий статус фондових бірж Речові права у сфері господарювання: право власності, право господарського відання, право оперативного управління та інші Майновий стан та облік майна суб'єктів господарювання. Оцінка майна та майнових прав Використання у господарській діяльності прав інтелектуальної власності Поняття та види господарських зобов'язань. Підстави виникнення господарських зобов'язань Поняття господарського договору. Істотні умови господарських договорів Загальний порядок укладення господарських договорів. Особливості укладення договору на аукціоні, за конкурсом, на біржах, за державним замовленням. Укладення господарських договорів за рішенням суду Порядок зміни та розірвання господарських договорів Загальні умови виконання господарських зобов'язань. Підстави припинення господарських зобов'язань Підстави та наслідки визнання господарського договору недійсним Поняття, умови та правові форми державно-приватного партнерства Особливості договорів, укладених в рамках державно-приватного партнерства Поняття та форми господарсько- правової відповідальності Поняття та види санкцій у господарському праві Відшкодування збитків Штрафні санкції Оперативно-господарські санкції Адміністративно-господарські санкції Поняття та значення державного регулювання економіки. Засоби державного регулювання господарської діяльності Ліцензування: порядок видачі, переоформлення та анулювання ліцензій Сертифікація товарів та послуг Державна підтримка малого підприємництва Контроль за здійсненням господарської діяльності. Порядок проведення перевірок суб'єктів господарської діяльності Державна регуляторна політика Поняття неплатоспроможності та банкрутства Підстави та порядок порушення справи про банкрутство Стадії провадження у справах про банкрутство Розпорядження майном боржника Санація у справі про банкрутство Ліквідація. Підстави прийняття постанови про банкрутство Черговість задоволення вимог кредиторів за ЗУ "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" Поняття економічної конкуренції. Загальна характеристика правопорушень у сфері конкуренції Правовий статус Антимонопольного комітету України, його структура та компетенція Антиконкурентні узгоджені дії суб'єктів господарювання Зловживання монопольним становищем на ринку Контроль за концентрацією суб'єктів господарювання Недобросовісна конкуренція та форми її здійснення Антиконкурентні дії органів влади, органів місцевого самоврядування, органів організаційно-господарського управління та контролю Відповідальність за порушення законодавства про захист економічної конкуренції Поняття суб'єктів природних монополій та суміжних ринків. Органи, що здійснюють державне регулювання діяльності природних монополій Порядок розгляду справ про порушення конкурентного законодавства. Стадії розгляду справ Торговельна діяльність як різновид господарської діяльності. Види торгівлі та торговельної діяльності Поняття товару та особливості правового режиму обігу окремих його видів. Ліцензування та патентування торговельної діяльності Організаційні форми торговельної діяльності Порядок обліку торговельних операцій. Правове регулювання застосування реєстраторів розрахункових операцій та розрахункових книжок Правове регулювання торгівлі спиртом, алкогольними напоями, тютюновими виробами Правове регулювання деяких видів посередницько-торговельної діяльності: поставка, енергопостачання, оренда майна, лізинг Зовнішньоекономічний контракт: поняття, порядок укладання. Вимоги до форми контракту. Право країни, що визначає права та обов'язки сторін Базисні умови поставок Захисні застереження Арбітражне застереження. Порядок розгляду справ інститутами міжнародного комерційного арбітражу Договір міжнародної купівлі-продажу товарів Ліцензійні зовнішньоекономічні угоди Франчайзингові зовнішньоекономічні угоди Система державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в умовах членства України в СОТ. Ліцензування та квотування ЗЕД Поняття фінансової операції та її ознаки Поняття ринків фінансових послуг, їх правове регулювання. Поняття та види фінансових послуг Функції та компетенція Національної комісії, що здійснює регулювання ринків фінансових послуг. Інші регулятори ринку. Заходи впливу, які застосовуються у разі порушення законодавства, що регулює діяльність із надання фінансових послуг Коло суб'єктів, які мають право надавати фінансові послуги. Реєстрація та ліцензування діяльності фінансових установ. Суміщення надання певних видів фінансових послуг Система та суб'єкти первинного та державного фінансового моніторингу. Фінансові операції, що підлягають обов'язковому та внутрішньому фінансовому моніторингу Поняття банківської системи України, її структура Правове становище Національного банку України Форми регулювання банківської діяльності і надзору Національного банку України та його повноваження. Індикативне та адміністративне регулювання банківської діяльності Система банківських операцій Розрахунково-касові операції банків Банківські рахунки. Порядок відкриття та закриття банківських рахунків Правове регулювання касових операцій банків. Права і обов'язки сторін за договором на розрахунково-касове обслуговування Правові основи безготівкових операцій у народному господарстві Кредитні операції банків. Види банківського кредиту (банківської позики) Поняття страхової діяльності. Суб'єкти ринку страхових послуг Компетенція уповноважених органів у сфері нагляду за здійсненням страхової діяльності. Контроль та нагляд за здійсненням страхової діяльності Правовий статус страховика. Посередницька діяльність у сфері страхування Правові особливості договору страхування Поняття та організація фондового ринку в Україні. Його учасники та регулятори Цінні папери та їх класифікація Державне регулювання фондового ринку Облік права власності на цінні папери. Національна депозитарна система Правове регулювання розміщення цінних паперів (емісії) Види професійної діяльності на фондовому ринку Діяльність з торгівлі цінними паперами Організатори торгівлі цінними паперами Поняття та кваліфікаційні ознаки інвестиційної діяльності Класифікація та види інвестиційних договорів. Інвестиційні договори з особливим суб'єктним складом (концесійні угоди, угоди про розподіл продукції) Інститути спільного інвестування та особливості їх організаційно-правових форм та порядку діяльності Правове регулювання іноземного інвестування. Усунення дискримінації вітчизняних інвесторів та підприємств, заснованих ними, у порівнянні з підприємствами з іноземними інвестиціями Спеціальні правові режими інвестиційної діяльності Інвестування резидентами України за межами України Державне регулювання інноваційної діяльності: засоби та механізми Система засобів державного регулювання інноваційної діяльності Об'єкти та суб'єкти інноваційної діяльності Правові форми комерціалізації інноваційних продуктів: договори на створення та реалізацію науково-технічної продукції; договори передачі майнових прав на об'єкти інтелектуальної (промислової) власності, ліцензійні договори та інші Спеціальні суб'єкти інноваційного ринку: технопарки, наукові парки, науково- дослідні установи та інші
 
Наст >