< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ВСТУП

Розбудова й подальший розвиток в Україні нових економічних відносин, трансформація економічних і соціальних процесів, забезпечення ефективної діяльності фінансової та банківської системи обумовлює надзвичайно важливе значення дослідження й визначення сутності та механізмів функціонування категорій як "гроші" та "кредит". їх роль в організації та розвитку суспільного виробництва достатньо вагома. Вони виступають як судинна системи ринкової економіки, що забезпечує обіг доходів і витрат суб'єктів ринку, життєдіяльність кожної з цих структур. Дієздатна грошова система сприяє раціональному використанню ресурсів, стійкому зростанню виробництва його збалансованості. Гроші не тільки забезпечують кругообіг товарів і послуг, а й виступають суттєвим важелем регуляції всієї сукупності соціально-економічних процесів сучасного суспільства.

Виникнувши в сиву давнину гроші пройшли довгий і складний шлях свого розвитку. Щоб розкрити їх сутність, уявити роль грошей і кредиту в ефективному функціонуванні ринкової економіки необхідно дослідити їх історичну еволюцію. Це дозволить зрозуміти чому їх називають "мовою ринку", чому вся статистична, комерційна, а власне й виробнича інформація стосовно процесів, що відбуваються в ринковій економіці, подається через вартісні показники у їх грошовому вираженні.

Тому наукове розуміння проблем грошей, грошового обігу, кредитних відносин – необхідна складова становлення фахових економічних знань студентів. Особливо важливу роль відіграє дисципліна "Гроші та кредит" у підготовці фахівців з фінансів, бухгалтерського обігу, аудиту та менеджменту.

У навчальному посібнику належну увагу приділено аналізу організації руху грошей, грошовим потоком і грошовому ринку, процесу формування пропозиції грошей. Значна увага приділена роз'ясненню сутності інфляції, причинам та наслідкам цього економічного явища. Відповідні розділи посібника присвячені висвітленню питань щодо суті та особливостям кредиту в умовах ринкової організації виробництва. Розкриваються основні, найбільш загальні форми кредиту, його місце й роль у забезпеченні економічного зростання. Значне місце у навчальному посібнику відведено питанням, пов'язаних із організацією кредитної системи. У заключній частині йдеться про зміст валютних відносин, розкривається історія становлення і розвиток сучасних міжнародних валютних систем, розглянуто основні напрямки й перспективи співробітництва України з міжнародними валютно-кредитними установами.

Освоєння дисципліни "Гроші та кредит" дозволить сформувати у майбутніх фахівців з економіки розуміння сутності та механізму функціонування таких категорій, як гроші, кредит, грошовий ринок, процес, стане теоретичною та методичною базою, необхідною для наступного оволодіння практикою використання грошово-кредитних інструментів, а також уміння аналізувати та оцінювати грошово-кредитну політику, що здійснюється в Україні.

Навчальний посібник складено за логікою й змістом новітньої програми з дисципліни "Гроші та кредит" і відповідає вимогам державного стандарту освіти стосовно обов'язкових навчальних дисциплін.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >