< Попер   ЗМІСТ   Наст >

СУТНІСТЬ ТА ФУНКЦІЯ ГРОШЕЙ

Походження грошей

Гроші це категорія товарного виробництва та обміну і їх поява пов'язана з розвитком товарного виробництва й обміну. У сучасному світі пануючою формою організації суспільного виробництва є товарне виробництво, найважливішими базовими категоріями якого є товар і гроші. Роль грошей в організації й функціонуванні суспільного виробництва надзвичайно вагома. Гроші не тільки забезпечують кругообіг товарів і послуг, а являють собою дієвий важіль регулювання всієї складної сукупності системи соціально-економічних відносин сучасного суспільства.

Складність грошей як об'єкта теоретичного пізнання і водночас предмета вивчення, різнобічний характер їх системної побудови передбачають багаторівневу структуру підходів до визначення якісної сутності та функціональних властивостей цього економічного феномена. Мається на увазі, що для виявлення не формальних, а реальних причино-наслідкових зв'язків, котрі зумовлюють природу та об'єктивні основи саморозвитку грошових відносин, необхідно дослідити причини їх походження. Ці питання завжди привертали до себе пильну увагу науковців. Так, ще в працях Платона й Аристотеля мають доволі цікаві положення щодо грошей. Йдеться про гроші і в літописах періоду Київської Русі. Однак, змістовні дослідження щодо сутності грошей, причин їх походження та функціонального призначення пов'язано із розвитком капіталізму. Щодо питань походження грошей найбільш обґрунтованими є дві концепції раціоналістична й еволюційна.

Суть раціоналістичної концепції полягає в тому, що виникнення грошей є продуктом домовленості між людьми. Сутність цієї концепції виникає тоді, коли люди уявляють собі необхідність їх існування як певного засобу, що забезпечує рух товарів і є неодмінним елементом раціональної організації товарообміну.

Раціоналістичний напрям у теорії походження грошей, не може бути науковим, оскільки об'єктивні причини (а поява грошей належить саме до таких), обумовлені суто об'єктивними причинами і не можуть бути обумовлені суб'єктивними факторами і, по суті, вторинних процесів (не стільки значимих факторів). Причину виникнення грошей слід виявляти в якісних змінах, які відбувалися в становленні й розвитку такого феномена як товарне виробництво.

Еволюційна концепція походження грошей є більш науково достовірною і створює більш змістовну теоретичну основу для визначення сутності грошей та причин їх виникнення.

Її зміст полягає в тому, що виникнення та розвиток грошей це тривалий еволюційний процес, зумовлений стихійним розвитком товарного виробництва. Найбільш повно суть еволюційної концепції була розкрита великим німецьким економістом К. Марксом. Спираючись на творчий доробок своїх попередників Д. Рикардо, А. Сміта – видатних представників англійської економічної науки, К. Маркс науково розкрив походження грошей та їх сутність.

В основу своєї теорії грошей К. Маркс поклав положення про те, що гроші – це продукт товарного виробництва. Причини виникнення грошей він пояснює об'єктивним процесом розвитку товарного виробництва, товарного обміну, що супроводжує його, оскільки товарне виробництво не може функціонувати без обміну. У процесі своєї еволюції гроші пройшли складний шлях розвитку від простої випадкової форми еквівалента до блискучої і загальної форми еквівалента у вигляді дорогоцінних металів. Тобто гроші за своєю природою є товаром і цей висновок – один із великих наукових внесків, що зробив К. Маркс, досліджуючи походження і суть грошей.

Крім того, із змісту еволюційної концепції випливають й інші важливі висновки:

  • – по-перше, гроші: за своїм походженням не просто товар, а носій певних суспільних відносин, формування яких зумовлено виділенням з широкого ряду звичайних товарів одного – грошового;
  • – по-друге, як результат тривалого еволюційного розвитку товарного виробництва і ринку гроші Самі не можуть бути застиглим, і раз і назавжди даним явищем; а повинні постійно розвиватися як по суті, так і за формами існування;
  • – по-третє, гроші не можуть бути скасовані чи змінені угодою людей або рішенням держави доти, поки існують адекватні грошам суспільні відносини, так само як і не можуть бути "введені" там, де таких відносин не існує.

Що стосується ролі держави у творенні грошей, то не держава створює гроші як економічне явище, хоча вона може визначати та змінювати зовнішні атрибути грошей, впливати на форму та якісні властивості грошей з метою кращого пристосування до ефективного виконання суспільної ролі. Гроші є продуктом ринку. Ринок спричиняє об'єктивну потребу в грошах, з чим держава не може не рахуватися. Ринок висуває жорсткі вимоги до носія грошових функцій і держава повинна створювати такого носія, який здатний найповніше задовольняти ці вимоги. Кількість грошей в обороті визначається певними об'єктивними закономірностями, яки держава мусить враховувати у своїх регуляторних діях щодо грошей. Тобто і у теперішній час гроші не декретуються державою, а породжуються ринковою економкою.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >