< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Етапи розвитку грошей та їх форми

Гроші пройшли складний і тривалий шлях розвитку враховуючи не тільки еволюцію їх економічного змісту та зростання суспільної ролі, а й зміну їх форм, їх урізноманітнення. Загальний процес еволюції форм грошей відображень на рис. 1.1.

Процес еволюції грошей здійснювався в напрямі від повноцінних грошей до неповноцінних грошей якими є сучасні гроші. Треба мати на увазі, що форми грошей змінювались під впливом тих процесів, що відбувались у системі суспільних відносин, формою яких є гроші. Суттєві якісні зміни відбувалися у ринковому середовищі. Це, безумовно, призводило до ускладнення вимог ринку до грошей й тому вони періодично скидали одну форму й набували іншої, найбільш адекватної новим соціально- економічним реаліям.

Повноцінними були гроші, які мали внутрішню реальну вартість, адекватну вартості товару, що виконував функції грошей, чи вартості того матеріалу, з якого гроші були виготовлені,

Неповноцінними є гроші, які набувають своєї вартості включно в обігу.

Схема еволюції форм грошей

Рис. 1.1. Схема еволюції форм грошей

Одним із етапів у розвитку грошей слід вважати етап, який характеризується паралельним функціонуванням золота і срібла в ролі грошей і називався золотосрібним біметалізмом. Закінчився він наприкінці XX ст. перемогою золота, установленням золотого монометалізму.

Еволюція металевих грошей проявилася у двох напрямах: перший – набуття і вдосконалення монетної форми, другий – розвиток представницьких форм металевих грошей в обігу.

Виникнення паперових грошей зумовлене тими самими об'єктивними причинами, які призвели в кінцевому підсумку до демонетизації золота. Тобто паперові гроші – це не "витвір" держави, а об'єктивний продукт розвитку економічних відносин у суспільстві.

Банківські гроші – це теж неповноцінні знаки вартості, які емітуються банками на основі кредитування реальної економіки, завдяки чому їх випуск тісно пов'язується з потребами обігу, забезпечується їх вилучення з обігу при погашенні позичок і підтримки стабільної вартості. У цьому полягає їх принципова відмінність і перевага порівняно з паперовими грошима.

Виникнення кредитних грошей пов'язано з функцією грошей як засобу платежу.

Кредитні гроші – це боргові зобов'язання, що набувають функції засобу платежу і засобу обігу.

Першою формою кредитних грошей був вексель.

Вексель – це боргове зобов'язання чітко визначеної форми, що дає незаперечне право на одержання зазначеної в ньому суми грошей у термін, який вказано на векселі.

Наступної формою кредитних грошей стала банкнота.

Банкнота – це вексель на банкіра. Вона являє собою безстрокове боргове зобов'язання і тому набула властивостей загальної обмінюваності.

Чек – це письмовий наказ банку про сплату зазначеної в ньому суми пред'явнику чека або особі, на яку він виписаний.

Кредитні картки – виконують деякі функції грошей і в певних межах можуть бути використані як у безготівковому, так і в готівковому грошовому обігу.

У сучасних умовах кредитні гроші складають основу грошового обігу, обслуговуючи практично весь господарський обіг. В їх основі лежить рух позичкового капіталу, в який перетворюється будь-який прибуток і доходи населення.

Роль грошей у розвитку економіки

Роль грошей тісно пов'язана з їх функціями. Вона визначається рівнем розвитку товарного виробництва та адекватних йому суспільних відносин.

У проблемі ролі грошей в розвитку економіки можна розрізняти якісний і кількісний аспекти.

В якісному аспекті роль грошей виявляється в тому, що саме їх наявність, саме грошове середовище, в якому діють економічні агенти, позитивно впливає на розвиток суспільного виробництва.

Кількісний аспект ролі грошей полягає в тому, що через зміну кількості грошей в обігу можна активно впливати на економічні процеси, зокрема, на результат діяльності економічних агентів як виробників і як споживачів.

Роль грошей у ринковій економіці виявляється, по-перше, у максимальному переведенні на ринкові засади всіх сфер економічних відносин. По-друге, переорієнтація цілей економічної, утому числі, грошової політики із забезпеченням інтересів безпосереднього виробника, окремих колективів, регіонів тощо. По-третє, забезпечення гарантованої капіталізації грошових доходів усіх суб'єктів економічних відносин усіма методами, сумісними з соціальними пріоритетами. По-четверте, оздоровлення грошового обігу, забезпечення високої, сталої вартості грошової одиниці. По-п'яте, особливого значення набувають гроші і вся сфера обігу в сучасних умовах організації державного регулювання економіки. Пояснюється це тим, що у сучасних економічних реаліях, найбільш прогресивною і ефективною формою організації втручання держави в суспільне відтворення, розв'язання складних соціальних проблем є втручання через гроші. Саме тому, в Україні на сучасному етапі її розвитку так багато уваги необхідно приділяти процесам щодо функціонування грошей, грошового обігу, стану та якості грошового середовища.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >