< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Рівновага на грошовому ринку

Ринок грошей, як будь-який ринок, залежить від попиту і пропозиції. Між ними завжди є певне співвідношення. Найбільш бажаною на цьому ринку є рівновага між попитом гроші та їх пропозицією Ms. Тобто, рівновага наступає тоді, коли:

Md = Ms.

Рівновагу на грошовому ринку можна зобразити у вигляді графічної моделі.

З позиції кейнсіанського підходу до попиту і пропозиції грошей та їх взаємозв'язку з нормою відсотка остання є величиною екзогенною. З урахуванням цього, графічну модель взаємодії попиту і пропозиції грошей можна подати у такому вигляді (рис. 3.4).

Модель взаємодії попиту і пропозиції грошей

Рис. 3.4. Модель взаємодії попиту і пропозиції грошей

На осі координат відкладено норму відсотка, а на осі абсцис – кількість грошей.

Графічна модель, яка базується на монетаристських підходах, наведена на рис. 3.5.

Основною відмінністю цієї моделі є те, що пропозиція грошей екзогенна і встановлюється центральним емісійним центром. Останній утримую пропозицію грошей у тих розмірах, які спрогнозовані раніше на даний період. Ця визначеність пропозиції, а відтак, і певний момент на невизначеність пропозиції грошей не є абсолютною.

На осі абсцис відкладено кількість грошей, на осі координат – відсоток. Як було зазначено раніше, попит на гроші значно залежить від норми банківського відсотка. Чим нижчий цей відсоток, тим більший попит на гроші, і навпаки. Пряма пропозиція грошей в цілому є екзогенною величиною.

Модель монетаристів щодо рівноваги попиту і пропозиції грошей

Рис. 3.5. Модель монетаристів щодо рівноваги попиту і пропозиції грошей

Точка перетину кривих попиту і пропозиції (точка Е) буде точкою рівноваги. Вона означає, що за даної норми відсотка (r) попит на гроші дорівнюватиме показнику n2. З іншого боку, ця норма відсотка передбачає і відповідну масу пропозиції грошей. Отже, точка Е за даних умов віддзеркалює, з одного боку, стан рівноваги на грошовому ринку, а з іншого – відображає величину рівноважного відсотка.

Рівновага на грошовому ринку, може порушуватись під дією багатьох чинників. Найбільш поширеними щодо цього є випадки, коли змінюється попит. Він зростає, якщо збільшується обсяг виробництва. Зростання попиту спричинять переміщення кривої попиту в положення Md. У цій ситуації рівноважна ставка відсотка за однієї й тією самої пропозиції (наприклад, тієї, що позначена прямою Ms) зросте (точка Е3).

Попит на гроші може викликати й підвищення цін.

Рівновага на грошовому ринку дуже вразлива щодо дії зовнішніх факторів. Це обумовлено тим, що один з вирішальних моментів її забезпечення, а саме, пропозиція грошей є екзогенною, а остання, в свою чергу залежить від дії цілої низки чинників. Це ступінь незалежності головного емісійного центру країни (центрального банку), рівень наукової обґрунтованості кредитно- грошової політики держави, стан платіжного балансу, наявність дефіциту державного бюджету і грошові обмеження щодо джерел його покриття, політичні чинники і багато інших факторів. І як що аксіоматичним для визначення розмірів та динаміки збільшення пропозиції грошей є приріст доданої вартості в сукупному ВВП, то реальні розміри цієї пропозиції можуть досить суттєво відрізнятись від тих розмірів, що обумовлена першопричиною зростання грошової пропозиції. Це може бути викликано саме дією тих чинників, що вже названі і які є, по суті, зовнішніми до процесу збільшення пропозиції грошей на грошовому ринку.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >