< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Грошові реформи та їх види

Тривалі й глибокі кризові явища в економіці, особливо в грошовому обігу країни обумовлюють необхідність розробки й здійснення заходів, спрямованих на зміну ситуації й поліпшення стану грошового обігу та в економіці загалом.

Ці заходи можуть набувати форми часткових та подовжених у часі дій націлених на кардинальні зміни.

Серед комплексу заходів щодо оздоровлення й впорядкування грошового обороту особливе місце займають грошові реформи.

Грошова реформа являє собою повну чи часткову перебудову грошової системи, яку проводить держава з метою оздоровлення грошей та поліпшення механізму регулювання грошового обороту стосовно нових соціально-економічних умов чи одне і друге одночасно.

Грошові реформи, яким би змістом вони не відзначались, завжди спрямовані на зміцнення грошової одиниці й суттєве поліпшеній всієї сфери грошового обігу. Це, так би мовити, обов'язкові тактичні завдання будь-якої грошової реформи, якими вона, безумовно, не обмежується, тому що передбачає і наявність певної стратегії, яка пов'язана зі створенням відповідних умов для поліпшення всього процесу суспільного відтворення.

Безперечно, що досягнення як стратегічних, так і тактичних цілей передбачає певний механізм реалізації грошової реформи, конкретні методи її здійснення.

Втім, головною функцією грошової реформи є стабілізація грошового обігу.

Розрізняють грошові реформи у вузькому й широкому розумінні.

У вузькому розумінні – це реформи, спрямовані на те, щоб змінити грошову систему без докорінної зміни самої системи.

Грошові реформи у вузькому розумінні поділяють на такі типи:

 • 1) Грошові реформи формального типу зводяться до впровадження нового зразка купюри з одночасним або поступовим вилученням тієї, що функціонує.
 • 2) Грошові реформи з деномінацією грошового обігу. Головна мета – заміна через обмін грошових купюр існуючого масштабу цін.
 • 3) Грошові реформи конфіскаційного типу (з деномінацією грошового обігу або без нього). Під час її проведення використовують диференційовану шкалу обміну старих грошей на нові.

Грошові реформи в широкому розумінні передбачають не лише впровадження в обіг нової грошової одиниці, а й структурну перебудову чинної системи грошово-валютних і кредитних відносин. Проведення структурної грошової реформи у широкому розумінні цього поняття передбачає також перехід від грошей адміністративно-командної економіки до грошей ринкової економіки.

Грошові реформи в широкому розумінні, в зв'язку з масштабністю й різноплановістю структурних змін та інституційних перетворень, є тривалими у часовому вимірі. Вони проводяться, зазвичай, декілька років.

Ефективність проведення грошової реформи, багато в чому, залежить від того на скільки тісно вона пов'язана зі структурною перебудовою економіки, формуванням й розвитком ринкової інфраструктури, удосконаленням нормативно-правові бази щодо функціонування суспільного виробництва, розвитком системи, розробкою ринкових механізмів регулювання грошової сфери, удосконалення організації використання різноманітних фінансових інструментів тощо.

В Україні в 1990-ті роки була проведена широкомасштабна грошова реформа, яка за своїм характером може бути віднесена до категорії повних або структурних реформ, До найхарактерніших її особливостей належать:

 • – по-перше, багаточинникова зумовленість та багатоцільове спрямування;
 • – по-друге, тривалий період проведення;
 • – по-третє, застосування тимчасових грошей як перехідних та їх гіпервисоке знецінення;
 • – по-четверте, створення в ході реформі нового механізму монетарного регулювання, особлива соціальна спрямованість реформи тощо.

Грошова реформа в Україні розпочалася в січні 1992 р. випуском у готівковий обіг купоно-карбованця багаторазового використання, а закінчилася у вересні 1996 р. випуском в обіг гривні, тобто тривала 5 років це була найбільш успішна з усіх грошових реформ, проведених до цього часу в країнах СНД. У її найважливіша особливість – це насамперед те, що вона мала неконфіскаційного характеру. Реформа була прозорою і це різко виділяло її на тлі всіх попередніх грошових реформ, що проводились у колишніх республіках колишнього СРСР.

Позитивні наслідки проведення грошової реформи в Україні наступні:

 • – істотне зниження рівня інфляції (за період з вересня 1996 р. по вересень 1997 р.) у 1997 р. інфляція становила 10 %, що стало найнижчим її показником за весь попередній період;
 • – укріплення стабільності курсу гривні стосовно долара, німецької марки, російського рубля;
 • – зростання довіри до гривні, що знайшло своє відображення у збільшенні на 120 % внесків населення в комерційні банки. Це призвело до нарощування кредитних ресурсів комерційних банків і дало змогу збільшити обсяг кредитування при одночасному зниженні середніх процентних ставок за банківським кредитом з 63 до 42 %;
 • – валютні резерви Національного банку України зросли з 3,8 до 5,4 млрд. дол;
 • – відбулися позитивні зрушення на валютному ринку, що знайшло своє відображення в збільшенні обсягів продажу валюти;
 • – на кінець 1997 р. обсяг кредитів наданих вітчизняними комерційними банками сягнув 6,5 млрд. грн., що на 2 млрд. грн., перевищило їх обсяг, у порівнянні з попереднім роком до проведення грошової реформи.

Загалом, проведена грошова реформа мала великий позитивний вплив на розвиток вітчизняної економіки, сприяла її подальшому реформуванню. Україна отримала власну національну валюту, що є одним із символів незалежної держави. Став стабільним курс гривні, він хоч і коливався залежно від багатьох чинників, однак ці коливання вже не були такими руйнівними, як раніше, для економіки України.

В Україні була створена національна грошова система, побудований новий механізм підтримання сталості грошей та регулювання грошового обороту, адекватного умовам ринкової економіки.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >