< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Функції та роль кредиту

Сутність кредиту як і будь-якого економічного явища реалізується в його функціях.

Поняття функції стосується кредиту взагалі, а не якогось окремого його виду, чи окремої форми. Функції кредиту сприяють його консолідації як цілкового явища й виокремленню його з інших економічних явищ у самостійну категорію.

Виділяють такі функції кредиту:

  • 1) Перерозподільна функція полягає в тому, що матеріальні та грошові ресурси, які були вже розподілені й передані у власність економічним суб'єктам, через кредит перерозподіляються й спрямовуються у тимчасове користування іншим суб'єктам, не змінюючи їх первинного права власності. Такий перерозподіл не є суто механічним явищем та має велике економічне значення:
    • – по-перше, кошти, вивільнені в одних ланках процесу відтворення, спрямовуються в інші, що прискорює оборот капіталу, сприяє розширенню й якісним змінам (модернізації виробництва);
    • – вільні кошти через кредит спрямовують у ті ланки суспільного виробництва, на продукцію яких передбачається зростання попиту. Це створює можливість для прогресивного коригування всієї структури виробництва, зростанню його ефективності. Ця функція досить яскраво виражає призначення кредиту.
  • 2) Капіталізації вільних грошових доходів. Суть цієї функції полягає у трансформації завдяки кредиту грошових заощаджень та нагромаджень юридичних і фізичних осіб у вартість, що дає дохід. Така трансформація забезпечується через зворотній рух та платність кредиту. Будь-яка маса вільної вартості, будучи передана в позичку, не змінюючи власника, приносить йому дохід, тобто набуває форми позичкового капіталу. Реалізація цієї функції кредиту виражає сутність його ознаки – зворотність і платність.
  • 3) Контрольно-стимулююча функція включає економічний аналіз та оцінювання економічного стану контрагентів, визначення кредитоспроможності позичальника, прогнозування можливих ризиків. На цьому грунті визначаються відповідні умови кредитування, які оформлюються кредитною угодою. Необхідність дотримування умов кредитування стимулює економічну поведінку суб'єктів кредиту.

Але ця функція не обмежується рівнем, тільки, господарюючого суб'єкта. Кредитні установи – це певна системна сукупність, і тому, всі кредитні відносини виступають як система. А вона в умовах сучасної регульованої ринкової економіки є одним з найбільш важливих об'єктів державного регулювання економіки.

Тобто, контролююча функція кредиту перетворюється на макрорівні в контрольно-регулюючу функцію і реалізується в тому, що держава цілеспрямовано впливаючи на організацію й функціонування всієї сукупності кредитних відносин, створює умови для досягнення певних цілей у суспільному виробництві.

Свої функції кредит може успішно виконувати лише в ринкових умовах, саме тоді сутність кредиту й закономірності його руху проявляються найповніше.

Виконання кредитом певних функцій, безпосередньо через які виявляється його сутність, визначає надзвичайно велику роль, яку відіграє кредит у розвитку й ефективному функціонуванні ринкової економіки.

У своїй перерозподільній функції кредит, який характеризується високою мобільністю, активно впливає на всі процеси суспільного відтворення, значною мірою регулюючи його грошовий капітал. Грошовий капітал як загальний ресурс з допомогою кредиту переливається з однієї галузі економіки в іншу, з одного регіону в інший.

Крім того, кредит відіграє значну роль в організації розрахунків – готівкових і безготівкових. Маючи можливість отримати кредит суб'єкти господарювання спрямовують отримані кошти на збільшення обсягів виробництва, забезпечують безперебійність кругообороту основного й оборотного капіталу. Кредит дає можливість уникнути кризових явищ як на мікро- так і макрорівнях.

Безперечно важлива роль кредиту у вирішенні таких задач як реструктуризації вітчизняної економіки, зростання ефективності виробництва, зменшення його матеріалоємності та енергоємності.

У сучасних умовах через дефіцит власного капіталу для України надзвичайно важливе значення має розвиток кредиту в міжнародній сфері, інтенсифікація кредитних відносин із міжнародними валютно-фінансовими установами: Міжнародним валютним фондом, Міжнародним банком реконструкції та розвитку, Європейським банком реконструкції та розвитку, Світовим банком, Банком міжнародних розрахунків.

В умовах високого рівня розвитку міжнародних відносин міжнародний кредит відіграє велику роль у вирішенні як тактичних, так і стратегічних завдань, що постають перед тією чи іншою країною. Яскравим прикладом цього є Україна, яка плідно співробітничає з багатьма міжнародними фінансово-кредитними установами.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >