< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ ПРОЕКТАМИ

Сутність інвестиційного проекту

Як зазначають науковці І.І. Мазур, В.Д. Шапіро, Н.Г. Ольдерогге, відмінність проекту від виробничої системи полягає в тому, що проект € однократною, нециклічною діяльністю. Тобто, проект як система діяльності існує рівно стільки часу, скільки потрібно для отримання кінцевого результату. Зазначимо, що цей нюанс варто враховувати в процесі визначення терміну існування самого інвестиційного проекту, терміну його окупності, ефективності.

В.П. Попов, В.П. Семенов визначають інвестиційний проект як комплекс взаємопов'язаних заходів щодо вкладання капіталу протягом обмеженого періоду часу з метою отримання доходів в майбутньому. Автори додають, що система взаємопов'язаних інвестиційних проектів, які мають спільні цілі, єдині джерела фінансування і органи управління, називають інвестиційною програмою.

В.Г. Федоренко інвестиційний проект трактує як письмовий документ, в якому викладено мету, методи реалізації, опис об'єкта інвестування, фінансову доцільність інвестиції.

Характеризуючи інвестиційний проект, В.П. Попов зазначає, що це обмежена в часі цілеспрямована зміна окремої системи зі встановленими вимогами до якості результатів, рамками можливого використання коштів і ресурсів і специфічною організацією розробки і реалізації.

Для того, щоб повніше охопити багатофункціональність поняття "інвестиційний проект", багато економістів поняття "проект" розглядають у двох аспектах:

 • 1) як спеціально підготовлена документація з максимально повним описом і обґрунтуванням всіх особливостей майбутнього інвестування, тобто це є документований інвестиційний план;
 • 2) як конкретні дії інвестора щодо реалізації своїх інвестиційних намірів, маючи на увазі комплекс заходів, які здійснює інвестор з метою реалізації свого плану нарощування капіталу.

Згідно з методологією управління проектами у широкому розумінні проект – це сукупність цілеспрямованих, послідовно орієнтованих у часі, одноразових, комплексних і нерегулярно повторюваних дій (заходів або робіт), орієнтованих на досягнення кінцевого результату в умовах обмеженості ресурсів і заданості термінів їх початку і завершення.

Із врахуванням найважливіших особливостей і обмежень проектної діяльності, інвестиційний проект – це комплекс взаємопов'язаних заходів, які призначені для досягнення протягом обмеженого періоду часу і при обмежених грошових та інших ресурсах поставлених цілей.

Таким чином, проект – це сукупність дій і завдань, що внаслідок їх унікальності й неповторності має такі відмінні ознаки:

 • • чіткі цілі, які повинні бути досягнуті при одночасному виконанні певних технічних, економічних та інших вимог;
 • • внутрішні та зовнішні взаємозв'язки завдань, робіт, операцій і ресурсів, що потребують чіткої координації і контролю у процесі реалізації проекту;
 • • визначені терміни початку й завершення проекту;
 • • обмежені ресурси різних видів;
 • • певний ступінь унікальності реалізації проекту, його мети та умов її досягнення.

Для з'ясування особливостей управління проектом, доцільно розбити його на ієрархічні підсистеми та компоненти, тобто структурувати. Структура проектуце організація зв'язків і відносин між його елементами. За допомогою структури визначають, що необхідно розробити чи зробити; вона пов'язує роботи між собою та з кінцевою метою проекту. У процесі структурування виокремлюють компоненти продукції проекту, етапи його життєвого циклу та елементи організаційної структури. Структуруванняневіддільна частина загального процесу планування проекту, визначення його цілей, розподілу відповідальності й обов'язків.

До основних завдань структурування проекту належать (рис. 2.1):

• поділ проекту на блоки, що підлягають управлінню;

Вплив фаз життєвого циклу продукту на поділ життєвого циклу проекту

Рис. 2.1. Вплив фаз життєвого циклу продукту на поділ життєвого циклу проекту

 • • розподіл відповідальності за елементами проекту і визначення зв'язку робіт зі структурою організації (ресурсами);
 • • точне оцінювання необхідних витрат (коштів, часу і матеріальних ресурсів);
 • • створення єдиної бази для планування, упорядкування кошторисів і контролю за витратами;
 • • встановлення зв'язку між роботами, пов'язаними з проектом і системою ведення бухгалтерських рахунків;
 • • перехід від загальних, не завжди конкретно виражених цілей до конкретних, які виконують підрозділи організації;
 • • окреслення комплексів робіт (підрядів).

Поділ проекту на складові полягає в умінні поєднувати три різні структури – процес, продукт і організацію в єдину структуру проекту.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >