< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Класифікація інвестиційних проектів

Найбільшою проблемою для економіки України на сучасному етапі є активізація інвестиційної діяльності. Інвестиції забезпечують підвищення технічного рівня виробництва, вдосконалення галузевої структури економіки країни.

Вирішальною умовою успішної господарської діяльності підприємств є ефективне вкладення капіталу. Головним принципом прийняття інвестиційних рішень має бути “найменші витрати – найбільша користь”, тобто критерієм ефективності інвестиційних рішень є мінімальні витрати ресурсів на виробництво продукції при найвищому рівні задоволення потреб людей. Помилка при прийнятті інвестиційних рішень може привести не тільки до втрати прибутку від реалізації проекту, а можливо й до втрати всього інвестованого капіталу. Тому прийняття підприємством рішення про інвестування потребує його детального обґрунтування.

Інвестиційні проекти, як проекти вкладання коштів в довгострокові реальні активи, передбачають великі початкові витрати, які впливають на прибутковість власників капіталу на протязі достатньо тривалого періоду часу.

Інвестиційні проекти частково чи повністю незворотні. Так, якщо невдало сформований портфель цінних паперів можна відносно хворобливо переробити, то змінити рішення по прийнятих інвестиційних проектах в більшості випадків неможливо. В ряді випадків невдалі інвестиційні рішення можуть привести до банкрутства. Інвестиційні проекти нерідко взаємопов'зані, здійснення одного проекту розширює інвестиційні можливості підприємства по іншим проектам.

Інвестиційний проект визначає мету, якої прагне досягти підприємство, стратегію інвестиційної діяльності в поєднанні з термінами досягнення мети. Ретельне обгрунтування інвестиційного проекту створює у майбутніх та потенційних інвесторів впевненість у надійності своїх інвестицій, а керівництву підприємства дає повну картину становища підприємства.

Інвестиційні проекти залежно від їх цільової спрямованості поділяють на тактичні (пов'язані зі збільшенням обсягів виготовлення продукції, підвищенням якості, модернізацією обладнання) та стратегічні (проекти, що передбачають зміну форми власності або кардинальну зміну характеру виробництва).

Як зазначає Теплова Т.В., в світовій практиці інвестиційні проекти розрізняють за характером змін в діяльність підприємства [112, с. 331]:

 • – заміна основних засобів з метою підтримки діяльності (заміна фізично зношеного обладнання; заміна морально застарілого обладания з метою зменшення виробничих витрат);
 • – додаткове придбання основних засобів для розширення діяльності (випуск нової продукції, розширення ринків збуту, злиття з іншим підприємством чи його купівля);
 • – неприбуткові вкладення в очистні і споруди, екологічні установки, будівництво офісів та представництв, житла та ін. Віддача по таких інвестиційних проектах буде виражатися в зниженні витрат (штрафи за забруднення), розширення інвестиційних можливостей, економії по залученню спеціалістів.

У сучасній практиці розвинених країн вся багатоманітність проектів класифікується за різними типами та ознаками:

 • 1. Залежно від обсягу інвестування проекти поділяють на дрібні, середні, великі. Вартість дрібних проектів, як правило, складає не більше 300 тис. дол. США., середніх – від 300 тис. дол. до 2 млн. дол., та великих – вартістю понад 2 млн. дол.
 • 2. Залежно від терміну реалізації поділяють на короткострокові (до одного року), середньострокові (1-2 роки) та довгострокові (3 – 5 років).
 • 3. Залежно від цільової спрямованості поділяють на проекти розвитку (спрямовані на реалізацію стратегічних цілей підприємства, пов'язаних із зростанням обсягу операційної діяльності, її диверсифікацію) та проекти санації (спрямовані на структурну перебудову підприємства, з тим, щоб зберегти його як самостійну одиницю зі статусом юридичної особи).
 • 4. Залежно від схеми фінансування, що передбачається поділяють:
  • – інвестиційні проекти, що фінансуються за рахунок внутрішніх джерел підприємства;
  • – проекти, що фінансуються за рахунок акціонування;
  • – проекти, що фінансуються за рахунок позикових джерел;
  • – інвестиційні проекти зі змішаними формами фінансування.
 • 5. Залежно від напрямку виробничого розвитку інвестиційні проекти поділяють на інвестиційні проекти, що збільшують потенціал виробництва продукції (товарів, робіт, послуг), та інвестиційні проекти, що збільшують потенціал збуту (реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).
 • 6. Залежно від рівня ризику поділяють:
  • – інвестиційні проекти з рівнем ризику нижче середнього;
  • – інвестиційні проекти із середнім рівнем ризику;
  • – інвестиційні проекти з високим ступенем ризику.
 • 7. Залежно від класу проекти поділяються на мегапроекти (цільові, національні, міжгалузеві та галузеві програми розвитку, що містять велику кількість взаємопов'язаних проектів, об'єднаних загальною метою та обмежені часом виконання); мультипроекти (спрямовані на забезпечення та реалізацію визначеної стратегії розвитку підприємств); монопроекти (окремі інвестиційні, інноваційні проекти, що потребують створення єдиної проектної команди).

Коли йде мова про оцінку ефективності реальних інвестицій, необхідно усвідомлювати сутність використання в економічних розрахунках терміну ефективність інвестиційного проекту.

Ефективність характеризує кількісне співвідношення абсолютних показників кінцевого результату і безпосередньо витрат на його здійснення. Ефективність інвестиційного проекту відображає відповідність проекту цілям та інтересам його учасників. Проте, ефективність інвестиційного проекту включає не тільки класичну інтерпретацію відношення результату до витрат, оскільки проект впливає як на внутрішнє середовище підприємства, так і на зовнішнє, тобто на територію, галузь чи регіон у цілому. Тому ефективність необхідно розглядати як суму можливих наслідків впровадження проектних пропозицій, що можуть виникнути в обох середовищах.

При оцінці ефективності інвестиційних проектів необхідно дотримуватися певних принципів, зокрема:

 • – зіставлення інвестиційних цілей із загальною стратегією підприємства (заданий рівень прибутковості інвестиційного заходу, збільшення щорічних обсягів реалізації та частки контрольованого підприємством ринку певного виду продукції, підтримання репутації підприємства серед споживачів, зростання продуктивності праці на підприємстві, виробництво нового виду продукції;
 • – дослідження інвестиційного проекту на кожному етапі життєвого циклу (передінвестиційному, інвестиційному та експлуатаційному);
 • – прогнозування чистого грошового потоку від інвестиційного проекту; – дотримання альтернативності при виборі інвестиційного проекту (зіставлення декількох проектів та вибір найефективнішого із них);
 • – врахування фактора часу;
 • – врахування фактора ризику;
 • – врахування потреби в оборотному капіталі для знову створюваного підприємства.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >