< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Явні і неявні вигоди і витрати

Якщо аналітики оцінюють усі впливи через готовність платити і всі необхідні ресурси через альтернативні витрати, то знак (плюс чи мінус) явних вигод вказує на можливість чи відсутність компенсації тим, хто несе суттєві витрати, тому нічиє становище не погіршується. Явні вигоди вказують на наявність потенціалу для компенсації, щоб зробити економічний курс ефективним за Парето.

Можна представити правило прийняття рішень для аналізу вигод і витрат таким чином: приймайте тільки ту стратегію, яка справді є ефективною за Парето. Іншими словами, варто затверджувати тільки таку стратегію, що приносить позитивні вигоди після фактично повної компенсації всім, хто несе витрати, для того, щоб не було тих, хто програв, а були тільки переможці. Хоча і дуже привабливе концептуально, з низки причин таке правило дуже складно застосувати на практиці. По – перше, воно накладає великий інформаційний тягар на аналітиків, які повинні не тільки виміряти сукупні витрати і вигоди, значення яких залежить від існуючих цін і обсягів на ринках, але й виміряти витрати і вигоди для кожного індивіда. Це досить складне завдання, через яке аналіз вигід і витрат є занадто дорогим методом для практичного застосування. По – друге, якщо на індивідуальному рівні відомий розподіл вигод і витрат, то для кожної державної політики адміністративні витрати фактично реалізованих конкретних трансфертів майже завжди будуть високими. По – третє, дуже важко оперувати практичною системою компенсаційних платежів, що не спотворює інвестиційну й робочу поведінку домогосподарників. По – четверте, вимога повної компенсації кожному члену суспільства повинна створювати сильний стимул людям для пошуку способів перебільшення витрат і применшення вигод, які вони сподіваються одержати в результаті стратегій. Це ускладнює і без того важку задачу визначення розміру компенсації, яку повинен одержати кожен, готовий платити за результати здійснення стратегії. Таким чином, фактичний принцип ефективності за Парето на практиці буде призводити до відмови суспільства від багатьох економічних стратегій, що пропонують чисті позитивні вигоди, і відволікати сили на пошук необгрунтованої компенсації.

Аналіз вигід і витрат використовує альтернативне правило прийняття рішення, концептуально менш привабливе, ніж правило фактичної ефективності за Парето, але зате більш здійсненне. Воно засноване на так званому критерії Калдора – Гікса: стратегію варто прийняти тільки тоді, якщо ті, хто виграє від такої ситуації, можуть компенсувати без погіршення свого початкового рівня добробуту збитки тим, хто їх зазнав. Критерій Калдора – Гікса лежить в основі правила потенційної ефективності за Парето чи, у загальному вигляді, критерію явних вигод: приймати тільки таку стратегію, що має позитивні чисті вигоди. Якщо чисті вигоди позитивні, то є, принаймні, можливість, що ті, хто зазнав збитки, отримають компенсацію, тобто існує потенціал для поліпшення за Парето. На рис. 4.1 видно, що будь – яка точка на потенційній межі Парето буде задовольняти вимога та правила потенційної ефективності за Парето тільки тоді, коли ті точки на потенційній межі Парето, що гарантують кожному індивіду, принаймні, 25 гр.од. (сильно зафарбований сегмент на межі потенційної ефективності за Парето) задовольняють правило фактичної ефективності за Парето.

У проектному аналізі розрізняють явні і неявні вигоди і витрати. До явних відносять такі матеріальні вигоди (витрати), які зумовлені збільшенням (зменшенням) витрат або отриманням додаткових доходів (витрат), величина яких піддається кількісному і якісному визначенню, і використовується для підрахунку під час здійснення фінансового аналізу інвестиційного проекту.

До неявних вигід (витрат) належать такі, що не піддаються кількісному і якісному визначенню, проте обов'язково враховуються в економічній оцінці проекту з позиції оцінки суспільства. При цьому, як правило, з позиції економічного аналізу для оцінки вигод і витрат вартість ресурсів, продуктів і послуг визначається на альтернативній основі.

Поряд з аргументом про здійсненність правила потенційної ефективності за Парето, на його захист пропонується ще декілька доказів. По – перше, завжди вибираючи стратегії з позитивними явними вигодами, суспільство максимізує сукупний добробут. У цьому випадку люди з низьким добробутом одержують безпосередню допомогу, тому що заможніше суспільство має більшу можливість допомогти найбіднішим членам свого суспільства, і якщо перерозподіл благ реалізується нормально (тобто за інших незмінних умов бажання людей допомогти іншим людям зростає зі зростанням Їхнього добробуту), то члени суспільства мають підвищену готовність допомогти. По – друге, ймовірно, що різні економічні стратегії будуть відрізнятися наборами тих, хто виграв, і тих, хто зазнав поразки. Таким чином, якщо правило послідовно застосовують до діяльності держави, то витрати і вигоди прагнуть усереднити серед усіх членів суспільства, так що кожен індивід, ймовірно, одержить явні вигоди від реалізації повного набору стратегій. По – третє, це правило є протилежністю стимулам у репрезентативних політичних системах, що надають занадто велику вагу витратам і вигодам, які накопичують неорганізовані сторони. Його використання при суспільному обговоренні стратегій може знизити шанси прийняття економічної стратегії, не ефективної за Парето. По – четверте, якщо головною метою є більш рівний розподіл багатства чи доходу, то це можна зробити безпосередньо через трансферти після прийняття великої кількості стратегій, що підсилюють ефективність. Іншими словами, перерозподіл може, принаймні, теоретично бути зроблено „оптовим” з єдиною програмою розподілу, а не „роздібним” з декількома програмами (для кожної стратегії).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >