< Попер   ЗМІСТ   Наст >

СТАНДАРТНІ ФІНАНСОВІ ТА НЕФОРМАЛЬНІ КРИТЕРІЇ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

Характеристика методів оцінки ефективності інвестицій

З метою створення системи управління виробничими інвестиціями провідну роль у поліпшенні економічної ситуації країни здобувають такі функції управління, як стимулювання й мотивація інвестиційної діяльності підприємств.

Для системного розуміння, модель управління проектамице сукупність концепцій: проектна концепція (основа – фази життєвого циклу), процесна концепція (основапроцеси, пов'язані з реалізацією об'єкту), управління проектами як об'єкт бізнес – процесів.

В основі прийняття інвестиційних рішень лежать методи оцінки ефективності інвестиційних проектів. Основним призначенням методів обгрунтування рішень по інвестиційних проектах підприємства є оцінка економічної ефективності розглянутих проектів і вибір проекту, що забезпечує найбільшу ефективність інвестицій при прийнятому критерії, що відповідає меті функціонування організації. При цьому мета підприємства, що реалізує інвестиційний проект, мета організації – інвестора є різними.

Організації – інвестори звертають особливу увагу на величину проміжку часу між інвестиційними вкладеннями й одержанням доходу від них. При цьому інвестори зацікавлені в тому, щоб віддача від капітальних вкладень була максимальною. Використовувані для оцінки ефективності інвестицій методи з погляду інвестора повинні дати відповідь: чи варто вкладати гроші в розглянутий проект і чи принесе реалізація проекту такі доходи, які окуплять всі витрати й принесуть прибуток, що перевищує процентну ставку банківського депозиту.

Інвестор ставить мету, яка полягає в тому, що дійсна вартість грошей, вкладених в інвестиції, повинна бути в майбутньому збільшена на основі встановленої їм процентної ставки прибутковості вкладень із урахуванням підвищення вартості капіталу із часом.

Під вартістю капіталу розуміється необхідна норма прибутку, що відповідає ринковій ставці обміну між дійсними й майбутніми горошовими потоками.

Методи оцінки економічної ефективності інвестиційних проектів, вимагають застосування значного обсягу вихідних даних по доходах і витратах на етапі експлуатації знову створених або реконструйованих об'єктів.

Необхідні вихідні дані для оцінки ефективності інвестиційних проектів включають:

 • • обсяг випуску продукції в досліджуваному періоді;
 • • ціни реалізації продукції, що випускає підприємство;
 • • змінні витрати по кожному виду продукції;
 • • постійні витрати підприємства в досліджуваному періоді, що віднесені на даний вид продукції;
 • • величину доходу (прибутку), який отримано в результаті випуску продукції;
 • • величину сум капітальних вкладень у створенні й розширенні виробництва.

Основні оцінки економічної ефективності інвестиційних проектів проводяться на передінвестиційному етапі й етапі інвестування, та й основні вихідні дані є в значній мірі прогнозними. У зв'язку із цією обставиною доцільно застосовувати алгоритми визначення вихідних даних, методи управління підприємством, засновані на статичних моделях, які грунтуються на припущенні, що продукція виготовляється і реалізується в той самий період. При такому підході динаміка процесу виробництва враховується як зміна середнього обсягу випуску продукції в кожному наступному періоді. Такий спрощений підхід дозволяє знизити трудомісткість підготовки вихідних даних і забезпечити прийнятну точність прогнозних оцінок ефективності

інвестиційного проекту, пов'язаного з новим виробництвом.

Економічна ефективність інвестиційного проекту полягає:

 • у скороченні трансакційних витрат на пошук об'єкта інвестування, створення інвестиційного проекту і його реалізацію;
 • у скороченні тривалості реалізації інвестиційного проекту;
 • у забезпеченні очікуваного комплексного ефекту від впровадження інвестиційних пропозицій, як для суспільства, так і для безпосередніх учасників інвестиційної діяльності.

Аналіз інвестиційної привабливості підприємства доцільно проводити поетапно, визнаючи його реальні й потенційні переваги на кожному економічному рівні, тобто з обліком внутрішньої й зовнішньої інвестиційної привабливості. Внутрішня визначається наявними економічними ресурсами, а зовнішня – особливостями макроекономічного середовища, в якому функціонує підприємство.

Інтеграційні властивості системи „об'єкт – проект – інвестор” полягають в прояві її додаткових синергічних властивостей завдяки створенню умов для формування стійкої зацікавленості інвесторів в одержанні очікуваних результатів від інвестиційної діяльності, які характеризуються:

 • • зменшенням трансакційних витрат на пошук інвесторів;
 • • підвищенням активності інвесторів на основі задоволення їх активних раціональних потреб як безпосередніх учасників процесу інвестування, а також членів територіального співтовариства або суспільства (залежно від виду й значимості інвестиційного проекту) як опосередкованих учасників, виходячи з положення про те, що результати інвестиційної діяльності є суспільним і колективним благом.

Всі головні складові, на основі яких здійснюється формування інвестиційної діяльності підприємства й реалізація інвестиційних проектів, грунтуються на базових компонентах, які можна охарактеризувати кількісно, що уможливлює формалізацію процесу формування стратегічних інвестиційних альтернатив і спрощує їхній вибір. Такими базовими складовими для інвестиційної привабливості є внутрішні особливості об'єкта капіталовкладень на мікроекономічному рівні, що характеризує його в економічному аспекті; для сприйнятливості – це готовність підприємства до впровадження пропозицій інвестиційного проекту, що відображає об'єкт капіталовкладень в організаційно – управлінському аспекті; для фінансових методів – це розробка й прийняття управлінських рішень; для економічної ефективності – це внутрішня підприємницька ефективність, що є визначальною для інвестора, а для одержання істотних податкових або кредитних пільг вона повинна бути об'єднана з зовнішньою суспільною.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >